Investice do komerčních nemovitostí

Komerční nemovitosti jako investiční třída aktiv jsou považovány za vhodný nástroj k diverzifikaci portfolia. Reality jsou vnímány jako rezistentní uchovatel hodnoty přinášející stabilní výnos pro investora. Pro akvizice do majetku fondu NOVA Real Estate jsou vybírány nemovitosti prémiového typu. Při posuzování výhodnosti transakcí je brán zřetel především na délky nájemních smluv, lokalitu a celkový stav nemovitosti. Tyto aspekty velmi významně ovlivňují hodnotu a případnou tržní likviditu v budoucnu.

Podfond primárně investuje na realitním trhu České republiky s případnou expanzí na trhy střední Evropy.

Čistý průměrný výnos nad 6 % ročně.

Výkonnost fondu

Auditované čisté zhodnocení

2022
8,10 %%
p.a.
2021
9,66 %%
p.a.
2020
6,61 %%
p.a.
2019
7,39 %%
p.a.
2018
8,65 %%
p.a.
2017
5,29 %%
p.a.
2016
3,60 %%
p.a.

Důvody, proč investovat do komerčních nemovitostí

 • Pečlivě vybraná aktiva – investiční společnost vybírá prémiové komerční nemovitosti na základě několika hloubkových prověrek (due diligence) s cílem eliminovat možná rizika. Hlavními kritérii výběru jsou výnosnost, poloha objektu a možnosti zvýšení hodnoty aktivní správou budovy.
 • Ochrana hodnoty peněz – nájemní smlouvy jsou standardně indexovány o růst inflace. Roste-li tedy inflace, zároveň rostou i příjmy z nájemného.
 • Diverzifikace – v rámci fondu vybíráme primárně nemovitosti po celé České republice a v regionu střední Evropy, zároveň kombinujeme kancelářské objekty, obchodní centra a průmyslové parky za účelem minimalizovat výkyvy hospodářského cyklu.
 • Růst hodnoty nemovitostí – výběr aktiv s ohledem na tři základní faktory ovlivňující hodnotu nemovitosti: výše nájemného, očekávaný tržní vývoj míry výnosnosti a možnost dalšího rozvoje projektu.

Zainvestované projekty

Jak investovat?

Investice do fondu je určena jak pro institucionální, tak pro soukromé investory, kteří jsou zaměření na investování dlouhodobého charakteru. Proto by měl typický investor zvážit své potřeby likvidity i přes to, že může v případě potřeby svou investici ve fondu zlikvidnit.

Minimální částka, kterou „dle §272 ZISIF1 může investor investovat činí 125.000 EUR, případně 1.000.000 CZK (ekvivalentně 40,000 EUR) při provedení tzv. testu vhodnosti dle §15 ZPKT2.

Vstup / výstup z Podfondu

Investor vstupuje a stává se akcionářem fondu úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF1, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora – minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investováním a další.

Investování do fondu je spojeno s právem investora na odkoupení jeho investičních akcií za aktuální hodnotu. Takto otevřená forma investičního fondu umožňuje investorovi značnou variabilitu v případě potřeby likvidity. Vedle odkupu investičních akcií na účet fondu může investor se souhlasem obhospodařovatele držené investiční akcie prodat třetí straně.

Přehled údajů o fondu NRE

Základní data NOVA Real Estate – podfond 1

Typ Fondu Investiční fond s proměnným základním kapitálem
Název podfondu NOVA Real Estate – podfond 1
Základní zaměření Investice do nemovitostí
Investiční strategie Podfond se zaměřuje na investování do prémiových nemovitostí typu – obchodní centra, kancelářské budovy, případně další oportunistické investice související s realitním trhem.
Fondový kapitál 112 757 tis. EUR (ke 31.7.2020)
Emitovaný cenný papír Investiční akcie v zaknihované podobě
Doba trvání podfondu Od 20. 8. 2015 na dobu neurčitou
Měna Fondu CZK
Minimální investice klienta 125.000 EUR podle §272 ZISIF1, případně 1.000.000 CZK (40.000 EUR) CZK při provedení tzv. testu vhodnosti podle §15 ZPKT2
Správce Fondu REDSIDE investiční společnost, a.s.
Náklady na obhospodařování 1,6 % z NAV podfondu, min. 300.000 CZK/měsíčně
Výkonnostní poplatek správce 30 % z výkonnosti podfondu nad 6% zhodnocení fondu
Depozitář UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Auditor PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku

1 ZISIF - Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
2 ZPKT - Zákon č. 256/2004 Sb., podnikání na kapitálovém trhu

Rizikovost

Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na trzích nemovitostí může dojít ke kolísání hodnoty majetku v Podfondu, růstu i poklesu této hodnoty. Rovněž výpadek plánovaných příjmů z pronájmu nemovitostí může vést ke snížení hodnoty investiční akcie, a to z důvodu nižších čistých příjmů. Jde-li o dlouhodobější výpadek příjmu z pronájmu, odrazí se tato skutečnost i ve snížení hodnoty příslušné nemovitosti. Vzhledem k charakteru nemovitostí, které tvoří zásadní část majetku fondu, je třeba upozornit na skutečnost, že zpeněžení nemovitosti při snaze dosáhnout nejlepší ceny je časově náročné. V případě nutnosti prodat nemovitá aktiva v krátkém časovém horizontu hrozí riziko nedosažení očekávané ceny. Riziko úvěrové může spočívat zejména v tom, že subjekty, které mají platební závazky vůči Podfondu (např. nájemci nemovitostí, dlužníci z investičních nástrojů apod.) nedodrží svůj závazek. Výpadek plánovaných příjmů z pronájmu může nastat nahodile, kdy postihne významnější nájemníky nemovitostí, nebo může souviset s celkovou situací na trhu, např. v případě hospodářské recese, v tom případě ovlivňuje chování většího množství nájemníků či potenciálních nájemníků. Část nemovitostí v portfoliu fondu a také část nájmů plynoucích z nemovitostí v portfoliu fondu je účtována v CZK. Celková výkonnost fondu tak může být ovlivňována i vývojem směnného kurzu EUR/CZK. Návratnost investice není zajištěna.

Pro určení souhrnného ukazatele rizika jsme využili dostupná data srovnatelných investičních fondů na českém trhu.

Od dubna roku 2016 Podfond akvíroval a následně refinancoval první nemovitostní portfolio sestávající se z 3 obchodních center situovaných České republice. Podfond tak začal generovat pro své investory první zhodnocení.

V průběhu měsíce srpna 2016 došlo k další akvizici čtyř kancelářských budov typu „A“ umístěných v hlavních kancelářských lokalitách v Praze s cílem diverzifikovat portfolio a zmírňovat tak případné výkyvy hospodářského cyklu. Tímto však naše snažení nekončí, naopak plánujeme další investice

Výkonnost

2022
8,1 %%
p.a.
2021
9.66 %%
p.a.
2020
6.61 %%
p.a.
2019
7.39 %%
p.a.
2018
8.65 %%
p.a.
2017
5.29 %%
p.a.
2016
3.6 %%
p.a.

Aktuální hodnota investiční akcie v dubnu 2024

Korunová třída  1,3567 CZK 
Eurová třída  6,8442 EUR 

Výkonnost v dubnu 2024:

1 měsíc: 0,32 %
6 měsíců: -8,00 %
1 rok: -6,19 %
YTD: 0,97 %
DatumHodnota investiční akcie (EUR)Hodnota vlastního kapitálu (EUR)
30.04.20246,8442111 807 927
31.03.20246,8222111 248 522
29.02.20246,7951110 737 974
31.01.2024 6,7886  111 227 778
31.12.20236,7784111 264 748
30.11.20237,4738123 310 402
31.10.20237,4393122 349 724
30.09.20237,3575121 321 094
31.08.20237,3785122 054 877
31.07.20237,3594121 983 932
30.06.20237,3394121 923 371
31.05.20237,3114121 872 972
30.04.20237,2957122 902 573
31.03.20237,2755122 586 157
28.02.20237,2552122 798 351
31.01.20237,2218122 409 489
31.12.20227,1888121 489 933
30.11.20227,0899125 089 298
31.10.20227,0609124 595 621
30.9.20227,0278124 007 700
31.8.20226,9898122 841 942
31.07.20226,9223123 090 559
30.6.20226,8803122 493 685
31.5.20226,8391120 493 782
30.4.20226,8044120 787 740
31.3.20226,7755120 806 740
28.2.20226,7210120 272 951
31.1.20226,6956120 881 759
31.12.20216,6502119 701 453
30.11.20216,5042117 050 778
31.10.20216,4398121 542 272
30.9.20216,3978121 113 206
31.8.20216,3498120 541 856
31.7.20216,3080119 544 180
30.6.20216,2668118 652 706
31.5.20216,2237117 717 116
30.4.20216,1825117 161 336
31.3.20216,1434115 926 245
28.2.20216,1115115 366 537
31.1.20216,0915115 521 544
31.12.20206,0644115 054 443
30.11.20205,9579113 742 091
31.10.2020
5,8976111 119 989
30.9.20205,8769110 360 633
31.8.20205,8979111 630 278
31.7.20205,8760112 757 448
30.6.20205,8503136 283 253
31.5.20205,8227135 379 828
30.4.20205,7913134 253 254
31.3.20205,7677132 048 176
29.2.20205,7433131 426 850
31.1.20205,7158129 688 545
31.12.20195,6883126 374 92
30.11.20195,6458124 280 867
31.10.20195,6193121 026 227
30.9.20195,5843119 384 438
31.8.20195,5546117 785 561
31.7.20195,5314115 975 866
30.6.20195.5108114 826 482
31.5.20195,5204112 722 741
30.4.20195,4946107 769 166
31.3.20195,4578106 789 132
28.2.20195,4458106 490 312
31.1.20195,4181105 389 524

31.12.20185,408496 166 323
30.11.20185,357294 639 498
31.10.20185,315493 842 052
30.9.20185,293893 552 326
31.8.20185,272093 018 468
31.7.20185,253592 602 686
30.6.20185,204579 909 095
31.5.20185,179879 444 830
30.4.20185,157778 878 961
31.3.20185,120178 267 395
28.2.20185,081577 510 357
31.1.20185,044176 354 454
31.12.20174,977875 351 743
30.11.20174,925247 833 252
31.10.20174,820347 786 031
30.9.20174,900147 589 478
31.8.20174,886647 459 056
31.7.20174,878247 377 275
30.6.20174,864747 245 661
31.5.20174,847847 081 775
30.4.20174,8247*46 656 086*
31.3.20174,758146 011 407
28.2.20174,747745 910 902
31.1.20174,738545 821 857
31.01.20246,7886111 227 778

(*) Hodnota zohledňující roční přecenění podfondu.

DatumHodnota investiční akcie (CZK)Hodnota vlastního kapitálu (CZK)
30.04.20241,35672 811 410 323
31.03.20241,35232 815 413 842
29.02.20241,34692 808 315 024
31.01.20241,34562 767 903 265
31.12.20231,34362 751 020 887
30.11.20231,48142 995 209 670
31.10.20231,47463 004 909 221
30.09.20231,45842 952 955 419
31.08.20231,46262 938 471 175
31.07.20231,45882 916 635 814
30.06.20231,45482 893 241 592
31.05.20231,44922 893 873 731
30.04.20231,44612 888 824 971
31.03.20231,44212 879 548 838
28.02.20231,43812 885 147 252
31.01.20231,43152 912 121 738
31.12.20221,42502 929 729 727
30.11.20221,40543 044 673 521
31.10.20221,39973 050 723 790
30.9.20221,39313 044 389 035
31.8.20221,38563 015 155 473
31.7.20221,37223 029 258 663
30.6.20221,36393 030 493 760
31.5.20221,35572 977 401 361
30.4.20221,34882 971 982 339
31.3.20221,34312 945 872 347
28.2.20221,33233 006 222 417
31.1.20221,32732 945 284 056
31.12.20211,31832 975 778 114
30.11.20211,28942 987 721 105
31.10.20211,27663 123 028 685
30.9.20211,26833 087 781 178
31.8.20211,25883 076 830 870
31.7.20211,25053 048 376 588
30.6.20211.24233 023 864 223
31.5.20211,23382 995 900 603
30.4.20211,22563 032 721 177
31.3.20211,21783 030 891 678
28.2.20211,21153 022 026 425
31.1.20211,20753 005 870 567
31.12.20201,20213 019 603 869
30.11.20201,18102 978 905 373
31.10.20201,16903 028 019 687
30.9.20201,16493 002 912 827
31.8.20201,16912 925 829 584
31.7.20201,16482 951 426 194
30.6.20201,15973 644 214 180
31.5.20201,15423 643 748 066
30.4.20201,14803 637 591 927
31.3.20201,14333 608 216 419
29.2.20201,13853 336 927 714
31.1.20201,13313 269 448 229
31.12.20191,12773 211 186 838
30.11.20191,11933 171 026 316
31.10.20191,11403 087 379 062
30.9.20191,10713 081 909 262
31.8.20191,10123 052 412 804
31.7.20191,09662 975 940 724
30.6.20191,09252 921 759 828
31.5.20191,09442 910 163 013
30.4.20191,08932 765 356 795
31.3.20191,08202 755 159 604
28.2.20191,07962 726 151 984
31.1.20191,07412 714 834 151
31.01.20241,34562 767 903 265

(*) Hodnota zohledňující roční přecenění podfondu.

Fond investuje do následujících typů prémiových komerčních nemovitostí:

 • Kancelářské budovy v atraktivních lokalitách Prahy
 • Průmyslové a logistické areály
 • Regionální retailové parky

Prohlédněte si klíčové projekty fondu ve dvou minutách. Všechny zainvestované projekty jsou uvedeny dále.

Victoria Vyšehrad

 • Celková pronajímatelná plocha 5 633 m2
 • Rok výstavby 2008
 • V majetku fondu od 2016
 • Lokalita Praha 4
 • Významní nájemci WAG, Zimmer Czech, Conteg

Kancelářská budova nacházející se v jednom z nejvýznamnějších pražských kancelářských center – v Praze 4. V rámci své mikro-lokality v blízkosti Nuselského mostu a stanice metra Vyšehrad nabízí výbornou dopravní dostupnost a občanskou vybavenost. Tato budova institucionální kvality třídy A nabízí krásné výhledy na panorama pražského hradu a dává možnost relaxace nájemců na otevřených terasách přístupných přímo z prostor kanceláří. Victoria Vyšehrad byla postavena v roce 2008, svým vzhledem přirozeně zapadá do okolní zástavby a současně pomáhá definovat specifického ducha dané lokality.

Orlice Park Shopping

 • Celková pronajímatelná plocha 21 881 m2
 • Rok výstavby 2002
 • V majetku fondu od 2015
 • Lokalita Hradec Králové
 • Významní nájemci Ahold, Baumax, Sportisimo, Pepco, Teta Drogerie, Bambule

Toto lokální obchodní centrum, které bylo postaveno v roce 2002 prošlo významnou revitalizací v roce 2014, která mu dává moderní a svěží design. Vedle hypermarketu Albert a hobby marketu Baumax nabízí k nájmu 20 menších retailových jednotek. Celková návštěvnost obchodního centra je cca 2 miliony návštěvníků ročně. Orlice Park se profiluje jako centrum pro rodinné a pohodlné nakupování. V současnosti je pronajato 99 % nájemních ploch.

Penny Portfolio

 • Celková pronajímatelná plocha 7 800 m2
 • Rok výstavby 2008 - 2009
 • V majetku fondu od 2017
 • Lokalita Česká republika
 • Významní nájemci Penny Market

Portfolio pěti supermarketů Penny, které jsou geograficky rozloženy do východní a střední části České republiky v menších a středních městech – Olomouc, Strážnice, Jevíčko, Ledeč nad Sázavou a Pelhřimov. Operátora supermarketu doplňují koncepty řeznictví a diskontního prodejce textilu KIK.

Anděl 16

 • Celková pronajímatelná plocha 6 751 m2
 • Rok výstavby 2005
 • V majetku fondu od 2016
 • Lokalita Praha 5
 • Významní nájemci BNP Paribas

Moderní budova třídy A se nachází v srdci moderní dynamické obchodní části Prahy 5 – Anděl. Většina kancelářské plochy je dlouhodobě pronajata vysoce bonitnímu nájemci – BNP Paribas. Lokalita Anděla svou infrastrukturou a jistou prestiží láká mnoho mezinárodních firem, zejména z oblastí IT a farmaceutického průmyslu. Tuto prestižní budovu navrhoval ateliér D3A architekti.

Rýnovka

 • Celková pronajímatelná plocha 15 400 m2
 • Rok výstavby 2009
 • V majetku fondu od 2015
 • Lokalita Jablonec nad Nissou
 • Významní nájemci Ahold

Budova je v současnosti plně pronajata společnosti Ahold, která zde provozuje svůj koncept hypermarketu Albert s obchodní galerií. Příjem z nemovitosti je zabezpečen desetiletou nájemní smlouvou s jedním z nejvýznamnějších evropských hráčů na poli maloobchodu spotřebního zboží. K budově náleží podzemní i povrchová parkoviště s celkovou kapacitou 650 parkovacích míst s výborným napojením na místní infrastrukturu.

Smíchov Gate

 • Celková pronajímatelná plocha 13 275 m2
 • Rok výstavby 2006
 • V majetku fondu od 2017
 • Lokalita Praha 5
 • Významní nájemci Hochtief, Cemex

Smíchov Gate nabízí 11 150 metrů čtverečních moderních kancelářských a 1 450 metrů čtverečních obchodních ploch. Budova se nachází v srdci moderní dynamické obchodní části Prahy 5 – Anděl. Lokalita Anděla svou infrastrukturou a jistou prestiží láká mnoho mezinárodních firem. Mezi hlavní nájemce budovy patří Hochtief, Cemex, Cardif Pojišťovna.

OBI Portfolio

 • Celková pronajímatelná plocha 14 200 m2
 • Rok výstavby 2013
 • V majetku fondu od 2017
 • Lokalita Jablonec nad Nisou, Frýdek-Místek
 • Významní nájemci OBI

Řetězec OBI pronajímá v Jablonci nad Nisou celou budovu (7 300 metrů čtverečních), která je situována vedle jablonecké obchodní galerie Rýnovka, jež je také v majetku fondu. Druhá pobočka OBI se nachází ve Frýdku-Místku. S 33 obchody pod správou je OBI vedoucí operátor hobbymarketů v České republice.

Hypermarket Albert - Znojmo

 • Celková pronajímatelná plocha 7 694 m2
 • Rok výstavby 2004
 • V majetku fondu od 2015
 • Lokalita Znojmo
 • Významní nájemci Ahold

Budova je v současnosti plně pronajata společnosti Ahold, která zde provozuje svůj koncept hypermarketu Albert s přilehlou galerií. Příjem z nemovitosti je zabezpečen desetiletou nájemní smlouvou s jedním z nejvýznamnějších evropských hráčů na poli maloobchodu spotřebního zboží. K budově náleží parkoviště s kapacitou 411 parkovacích míst s výborným napojením na místní infrastrukturu.

Tesco

 • Celková pronajímatelná plocha 13 568 m2
 • Rok výstavby 2006
 • V majetku fondu od 2018
 • Lokalita České Budějovice
 • Významní nájemci Tesco Stores CR a.s.

Objekt se nachází v severozápadní části Českých Budějovic, největším městě Jihočeského kraje s přibližně 93 500 obyvateli. Maloobchodní zóna je velmi dobře zavedená, nachází se v blízkosti výstaviště a vedle dopravní tepny města.

Anděl 17

 • Celková pronajímatelná plocha 5 414 m2
 • Rok výstavby 2004
 • V majetku fondu od 2016
 • Lokalita Praha 5
 • Významní nájemci Google, Pfizer

Díky svému umístění, funkčnosti a výjimečnosti, budova přilákala významné mezinárodní firmy – Google, Pfizer, kteří zde podepsali dlouhodobé nájemní smlouvy. Anděl 17 svou kvalitou třídy A plně konkuruje současnému trendu a požadavkům nájemců na moderní kancelářské prostory. Budova se nachází v srdci moderní dynamické obchodní části Prahy 5 – Anděl. Lokalita Anděla svou infrastrukturou a jistou prestiží láká mnoho mezinárodních firem, zejména z oblastí IT a farmaceutického průmyslu. Tuto prestižní budovu navrhoval ateliér D3A architekti.

Panorama Business Center

 • Celková pronajímatelná plocha 6 800 m2
 • Rok výstavby 1999
 • V majetku fondu od 2017
 • Lokalita Praha 2
 • Významní nájemci Mediterra, Takeda Pharma

Panorama Business Center je kompaktní velmi dobře viditelná budova situovaná na konci Vinohradské třídy sousedící přímo s Národním muzeem. Tato zajímavá lokalita s výbornou dopravní dostupností láká zejména mezinárodní nájemce. Budova celkem poskytuje 6800 metrů čtverečních moderních kancelářských a obchodních ploch.

Management

Fund Manager (Real Estate)
Pavel Kadera

Asset Manager (Real Estate)
Jan Mathy 

Regulace

Fond se řídí Zákonem č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Na dodržování legislativy a konkrétních statutů dohlíží Česká národní banka.

Všechny investice jsou posuzované investičním výborem Fondu. Fond je regulovaný Českou národní bankou a investice jsou pod neustálým dohledem financujících bank.

Dohled: Česká národní banka
Správce fondu měsíčně reportuje ČNB strukturu aktiv fondu včetně účetních výsledků.

Správce: REDSIDE investiční společnost, a.s.
Držitel licence ČNB vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů. Objem spravovaného majetku v roce 2016 přesáhl 200 mil. EUR.

Depozitář: UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Monitoruje, vykonává a reportuje peněžní transakce v souladu se zákonem a statutem fondu.

Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Jednou ročně audituje účetní závěrku a výroční zprávu fondu.

Oceňovatel aktiv: ze seznamu ČNB
Přecenění majetku fondu se děje minimálně jednou ročně nezávisle na investiční společnosti oceňovatelem ze seznamu ČNB.

Více informací o legislativním zabezpečení

 1. Dohled: Fond je regulovaný Českou národní bankou. Správce Fondu společnost REDSDIE měsíčně reportuje ČNB strukturu aktiv fondu včetně účetních výsledků. Na čtvrtletní bázi pak zasílá pravidelně reporty European Securities and Market Authority týkající se zejména nastavení vnitřních kontrolních mechanismů a řízení rizik
 2. Profesionální správa majetku Fondu: Fond je spravován společností REDSIDE investiční společnost, a.s., která je v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech držitelem licence České národní banky vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů.
 3. Depozitář: Správce Fondu sám nemá možnost s prostředky Fondu nakládat. Majetek Fondu je uložen u depozitáře – banky se speciální licencí. Ani depozitář nemá možnost s prostředky Fondu pracovat (půjčovat je, zastavovat je apod.). Tento majetek je veden na speciálním účtu, který nepodléhá standardním pravidlům pro výkon činnosti bank. Depozitář sleduje především, zda je Fond spravován s odbornou péčí a zda je spravován v souladu se zákonem a svým statutem. Hlavní činností depozitáře je kontrola, zda jsou podílové listy vydávány správně a odkupovány v souladu se zákonem a statutem, zda je kurz podílového listu vypočítáván v souladu se zákonem a statutem, kontroluje způsob oceňování majetku Fondu, zda je majetek nabýván v soudu se zákonem a statutem, včetně kontroly všech příchozích a odchozích plateb. Funkci depozitáře Fondu vykonává UniCredit Bank, a.s.
 4. Oddělení majetku Fondu od majetku investiční společnosti (Čínská zeď): Majetek fondu je oddělen od majetku investiční společnosti. Jestliže by tedy investiční společnost zkrachovala, s majetkem se nic nestane, je pouze předán pod správu jiné společnosti.
 5. Audit: Audit Fondu jednou ročně provádí společnost PriceWaterhouseCoopers, která audituje účetní závěrku, přílohu účetní závěrky a výroční zprávu Fondu.
 6. Přecenění aktiv: Dle platné legislativy zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních Fondech a dle statusu má Fond povinnost přeceňovat svůj majetek. Přecenění se děje min. jednou ročně nezávisle na investiční společnosti oceňovatelem ze schváleného seznamu ČNB.
 7. Investiční limity: Fond musí dodržovat limity dané zákonem a statutem Fondu. To zabraňuje riziku ztráty v důsledku investice velkého množství prostředků do jednoho aktiva. Fond je povinen dodržovat zákonné investiční limity na jednu majetkovou hodnotu v aktivech fondu ve výši max. 35 % k celkovému fondovému kapitálu.
 8. Správce fondu: REDSIDE investiční společnost, a.s.

Informační povinnost

Ano. Musí se však ujistit a potvrdit společnosti Redside, že konečný kupující si je vědom toho, že fond Nova Real Estate je fond určený pro kvalifikované investory, tzn. že se řídí zvláštním zákonem s minimálním investičním prahem stanoveným českým právem.

Investoři musí v souladu s českou legislativou vyplnit pro samotný úpis Rámcovou smlouvu Její znění je dostupné na stránkách fondu v sekci: Informace pro klienty/Dokumenty ke smlouvě.

Centrální evidence vedená Centrálním depozitářem cenných papírů (CDCP)  eviduje veškeré cenné papíry vydané v České republice, včetně cenných papírů fondu Nova Green Energy. Centrální evidence je evidencí dvoustupňovou a tvoří ji evidence vedená CDCP a evidence navazující, kterou vedou tzv. účastníci CDCP, což jsou zejména obchodníci s cennými papíry (banky).

Na základě výše uvedených skutečností berte prosím v úvahu, že jsme schopni vypořádat transakci pouze tehdy, pokud váš klient má tzv. Majetkový účet u jednoho z účastníků Centrálního depozitáře .

Seznam účastníků naleznete zde:

https://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku

Fond je oceňován měsíčně. Aktuální hodnota investiční akcie (NAV) pro daný kalendářní měsíc je vyhlášena nejpozději k 15. dni následujícího kalendářního měsíce.

Příkaz k úpisu/redemaci je možné podávat každý pracovní den, a to buď osobně v sídle investiční společnosti, zasílat poštou, emailem (info@redsidefunds.com) nebo faxem (+420 224 931 368). V případě první investice (prvního úpisu) a odkupu (redemace), je nutné doručit vždy originál Rámcové smlouvy či Žádosti o odkup. Veškerá smluvní dokumentace je dostupná na stránkách fondu v sekci: Informace pro klienty/Dokumenty ke smlouvě. Akcie Fondu jsou upsány za reálnou hodnotu akcií oznamovanou vždy na období, ve kterém nastává tzv. Rozhodující datum, tj. Den přijetí peněžních prostředků na účet fondu (viz další podrobnosti v prospektu fondu).

Co se týče redemace, tak Investiční společnost odkupuje investiční akcie za cenu odpovídající aktuální hodnotě investiční akcie stanovené pro období (tj. kalendářní měsíc), v němž byla žádost o odkup investičních akcií doručena Investiční společnosti. Ta je povinna odkoupit investiční akcie Podfondu od akcionářů do:

a) 4 měsíců od posledního kalendářního dne měsíce, ve kterém Investiční společnost obdržela žádost o odkoupení investičních akcií, pokud příslušný akcionář žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě odpovídající částce maximálně 10 000 000 Kč (deset milionů korun českých) nebo ekvivalent v EUR;

b) 6 měsíců od posledního kalendářního dne měsíce, ve kterém Investiční společnost obdržela žádost o odkoupení investičních akcií, pokud příslušný akcionář žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě odpovídající částce vyšší než 10 000 000 Kč (deset milionů korun českých), maximálně však 30 000 000 Kč (třicet milionů korun českých) nebo ekvivalent v EUR;

c) 12 měsíců od posledního kalendářního dne měsíce, ve kterém Investiční společnost obdržela žádost o odkoupení investičních akcií, pokud příslušný akcionář žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě odpovídající částce vyšší než 30 000 000 Kč (třicet milionů korun českých) nebo ekvivalent v EUR.

Výše hodnoty minimální vstupní investice je 1 000 000 Kč (40 000 EUR). Dle ZISIF § 272 odst. 1 písm. h) a i) je výše hodnoty minimální vstupní investice kvalifikovaného investora do fondů obhospodařovaných jedním obhospodařovatelem 125 000 EUR (jedno sto dvacet pět tisíc eur) za podmínek daných Zákonem souvisejících s compliance procesy anebo 1 000 000 Kč (v případě investice v EUR pak 40 000 EUR), a to za předpokladu, že Investiční společnost písmeně potvrdí, že se na základě informací získaných od Investora důvodně domnívá, že jeho investice odpovídá jeho finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic Investora. V případě, že investor investuje do více investičních fondů spravovaných Investiční společností, anebo realizuje další investici v rámci Podfondu je její minimální výše 250 000 Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých), nebo 10 000 EUR (slovy deset tisíc eur), přičemž součet všech investic investora musí činit v rámci investičních fondů spravovaných Investiční společností alespoň 1 000 000 Kč.

Fond vydá investorovi investiční akcie do 20 pracovních dnů od data vyhlášení hodnoty investiční akcie (NAV) platné pro kalendářní měsíc, ve kterém byly obdrženy peněžní prostředky na peněžní účet Podfondu. Tato lhůta může být prodloužena dojde-li k technickým problémům na straně Podfondu nebo instituce emitující cenné papíry. Lhůta pro vydání investičních akcií také předpokládá včasné a správné dodání veškeré smluvní dokumentace do sídla společnosti.

Lock-up perioda neexistuje a výstupní poplatky jsou účtovány podle aktuálně platného statutu fondu.

Ano, činí 30 % z roční auditované výkonnosti přesahující 6 %.