INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM INTERNETOVÝCH STRÁNEK

1. Správce

Správcem osobních údajů je společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., IČ: 242 44 601, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 18362, a REDSIDE Investments a.s., IČ: 071 87 939, se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23499.

2. Cookies a zpracovávané osobní údaje, účel a právní základ pro zpracování a doba uchování

Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu anebo jiného zařízení.

V rámci cookies zpracováváme IP adresu, informace o procházení webu, informace o Vašem zařízení, Vaší lokaci apod. Tyto údaje zpracováváme za účelem hodnocení návštěvnosti webu pohybu uživatelů po webu a tvorby statistik, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve sledování provozu na webových stránkách a v jejich optimalizaci. Dále využíváme cookies pro účely zvýšení uživatelského komfortu, a to pro (i) zapamatování si přihlášeného uživatele v klientské sekci a (ii) zapamatování e-mailové adresy při jejím vyplnění v kontaktním formuláři. Cookies uchováváme po dobu nejdéle 12 měsíců, případně do doby vypršení jejich platnosti či jejich odstranění z Vašeho zařízení.

Na našich webových stránkách používáme cookies pro účely měření návštěvnosti webu, případně i marketingové účely, pomocí nástrojů třetích stran. Jedná se o tyto služby:

 • Google Ireland Limited – analýza chování na webu, on-line reklama v síti Adwords
 • Ecomail.cz s.r.o. – zasílání e-mailů zaregistrovaným klientům - povinný reporting dle zákona, informace o investicích a fondech, marketingový obsahem, apod.

Dále zpracováváme Váš e-mail, telefon a případně další údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře, a to na základě Vaší žádosti pro účely vyřízení Vašeho požadavku uvedeném v kontaktním formuláři. Tyto údaje uchováváme po dobu 1 roku, v případě formulářů od investorů či jiných osob, se kterými máme uzavřenou smlouvu, pak případně po dobu delší, a to na základě uzavřené smlouvy či regulatorních předpisů (AML, vedení stížností, apod.).

Pravidla pro používání cookies si můžete nastavit ve Vašem prohlížeči. Bližší informace se dozvíte v nápovědě k Vašemu prohlížeči nebo od tvůrce Vašeho prohlížeče. Níže naleznete všechny informace ohledně deaktivace cookies pro každý z následujících prohlížečů:

3. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. Osobní údaje neprodáváme třetím stranám. Vaše osobní údaje mohou být za výše uvedenými účely předávány dalším osobám v pozici zpracovatelů; těmito osobami mohou být zejména provozovatelé služeb nástrojů sloužících k tvorbě statistik a marketingu, jež jsou uvedeny výše.

Výše uvedené údaje můžeme dále předat dalším správcům v případě, kdy budeme povinni tyto údaje předat na základě zákona (zejména soudům a policii či České národní bance při výkonu jejich zákonných pravomocí).

4. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů:

 • Právo na přístup - máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Máte právo získat přístup k těmto osobním údajům požádat nás o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.
 • Právo na opravu - pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
 • Právo na výmaz - dle článku 17 GDPR - v některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
  • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo
  • ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy

Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 1. splnění naší právní povinnosti,
 2. účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
 3. určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování - dle článku 18 GDPR
 • Právo vznést námitku proti zpracování – dle článku 21 GDPR
 • Právo podat stížnost - uplatněním výše uvedených práv není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy

5. Jak můžete uplatnit Vaše práva?

Můžete se na nás obracet prostřednictvím:

 • e-mailu: info@redsidefunds.com
 • adresy REDSIDE investiční společnost, a.s., Na Příkopě 854/14, Praha 1, 110 00
 • adresy REDSIDE Investments a.s., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00

Vaši žádost vyřídíme nejpozději do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Poznámka: GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)