Základní data

AOP FOND je podfondem společnosti AOP FOND, SICAV, a.s.

Základní data investičního fondu AOP FOND, SICAV, a.s.

Typ Fondu  Investiční fond s proměnným základním kapitálem
Zaměření Fondu Private equity, akcie, korporátní dluhopisy, pohledávky,
investiční fondy
Investiční strategie

Investice do účelových půjček na private equity projekty v různých sektorech, včetně ubytování, pohledávek, automobilového průmyslu a dalších. Fond může nabývat též jiné fondy kvalifikovaných investorů. Stejně tak veřejně obchodované akcie z regionu střední a východní Evropy, které se v daný moment jeví jako podhodnocené.

Emitovaný cenný papír Investiční akcie na jméno v listinné podobě
Likvidátor REDSIDE investiční společnost, a.s.
Depozitář UniCredit Bank
Auditor PwC Audit
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika

AOP FOND vstoupil do likvidace s účinností od 1.5.2021 na základě přijetí rozhodnutí návrhu per rollam ze dne 8.3.2021 o zrušení podfondu s likvidací. Podrobné informace k probíhající likvidaci jsou k dispozici v sekci Informace k likvidaci. Zobrazit.

Výkonnost

Auditované čisté zhodnocení AOP FOND

2015
17,46% %
p.a.
2016
6,81%%
p.a.
2017
11,55% %
p.a.
2018
4,15%%
p.a.
2019
7,78%%
p.a.
2020
-4,10%%
p.a.
2021
-5,60%
p.a.
2022
-3,79 %%
p.a.

Strategické zaměření podfondu

Investice do účelových půjček na private equity projekty v různých sektorech, včetně ubytování, pohledávek, automobilového průmyslu a dalších. Fond může nabývat též jiné fondy kvalifikovaných investorů. Stejně tak veřejně obchodované akcie z regionu střední a východní Evropy, které se v daný moment jeví jako podhodnocené.

Obhospodařovatel fondu AOP FOND, SICAV, a.s. rozhodl dne 10.3.2021 o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vydaných k podfondu AOP FOND s účinností od 11. března 2021 na období 2 let (tj. do 11. března 2023). Podrobné informace k rozhodnutí o pozastavení jsou k dispozici v sekci Povinně uveřejňované informace. Zobrazit.

Rizikovost

Investice podléhají zejména operačnímu riziku, riziku protistrany, riziku nedostatečné likvidity, tržnímu riziku související zejména s výkyvy na akciových trzích a riziku koncentrace na subjekty působící v rámci finanční skupiny Arca Capital.

Jednotlivé obchody mohou být realizované v různých měnách, proto je nutné též počítat s měnovým rizikem, které může nepříznivě ovlivňovat výnos investice v referenční měně investora.

Podfond je, vzhledem ke své investiční strategii, vystaven úvěrovému riziku stran, se kterými obchoduje.

Podfond je zařazen do kategorie 5.

Pro určení souhrnného ukazatele rizika jsme využili dostupná data srovnatelných investičních fondů na českém trhu.

Výkonnost

2022
-3,79 %%
p.a.
2021
-5.60 %%
p.a.
2020
-4.10%%
p.a.
2019
7.78%%
p.a.
2018
4.15%%
p.a.
2017
11.55%%
p.a.
2016
6.81%%
p.a.
2015
17.46%%
p.a.

Aktuální hodnota investiční akcie k 31.03.2024

CZK 1458,2624 CZK

Výkonnost v březnu 2024:

1 měsíc: 0,15 %
6 měsíců: 2,55 %
1 rok: 4,56 %
Kumulativní výkonnost: 45,83 %
YTD: 1,39 %

Struktura aktiv fondu AOP FOND k 31.12.2021

  • Účelová půjčka na nákup „balíků“ selhaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů (cca 150 úvěrů) nabyté v rámci inkasní společnosti Blackside v hodnotě 1,3 mil. EUR, což je přibližně 15 % z jejich nominální hodnoty.
  • Účelová půjčka 30 mil. CZK na nákup pohledávek v rámci skupiny MG Logistic, která v současné době prochází reorganizací. Společnost působí v oblasti zásobování a dodávek motorové nafty a biopaliv na Slovensku. Cílem je úspěšně reorganizovat společnost a následně prodat předmětné pohledávky, přičemž na úspěšném prodeji nad rámec kupní ceny je fond zainteresován formou % z výnosu při prodeji.
  • Účelové půjčky společnosti Arca Automotive Holding v hodnotě 900 tis. EUR a 1,2 mil. EUR, na další rozvoj holdingu v automobilovém průmyslu a souvisejících odvětvích a na nákup pozemků v Topolčanech v rámci výstavby logistického parku. Půjčky jsou zabezpečené zástavním právem na pozemky ve prospěch fondu.
  • Investice do private equity / hedgeových fondů v rámci skupiny Arca Capital v současné hodnotě přibližně 35 mil. CZK.