Tento dokument obsahuje přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem správce osobních údajů společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., IČ: 242 44 601, se sídlem Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 (dále jen „REDSIDE“) pracuje s osobními údaji Investorů. Dokument obsahuje tyto části:

 • jaké osobní údaje REDSIDE shromažďuje a zpracovává a za jakým účelem,
 • jaký má REDSIDE pro zpracování osobních údajů právní důvod,
 • jakým způsobem osobní údaje REDSIDE zpracovává a jak zajišťuje jejich ochranu,
 • komu osobní údaje investorů může REDSIDE zpřístupnit,
 • jaká jsou práva Investorů ve vztahu k osobním údajům, které REDSIDE zpracovává.

Údaje, které REDSIDE zpracovává a za jakým účelem

REDSIDE zpracovává především údaje, které se týkají investorů do fondů, které REDSIDE obhospodařuje, včetně možných budoucích investorů, kteří se o služby REDSIDE zajímají. Pokud je to z povahy situace nutné, zpracovává také údaje o zástupcích investorů. Také zpracovává údaje, které vyplynuly z telefonické, nebo písemné komunikace s investorem, nebo jeho zástupcem. REDSIDE zpracovává pouze údaje nutné k tomu, aby investorům mohl poskytovat služby investiční společnosti.

REDSIDE konkrétně zpracovává tyto osobní údaje

 • Údaje nutné pro identifikaci investora: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresa bydliště, číslo průkazu totožnosti, případně jeho kopie, číslo peněžního a majetkového účtu, státní příslušnost, národnost a místo daňové rezidence, u Investora, který je fyzickou osobou podnikatelem také IČ, případně DIČ.

Údaje, nutné pro identifikaci uchovává REDSIDE v takovém rozsahu, jaký předpokládají právní předpisy, zejména zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon o investičních společnostech a fondech“), zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), nebo zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon o AML“).

V této kategorii REDSIDE zvláště upozorňuje investory, že zpracovává jejich rodné číslo, pokud bylo přiděleno.

 • Údaje nutné pro posouzení investora z pohledu prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, dále pak údaje nezbytné pro poskytování investičních služeb.

Jedná se o údaje nutné pro plnění povinností, které pro REDSIDE vyplývají z právních předpisů, zejména ze zákona o AML, zákona o investičních společnostech a fondech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Jde o údaje, týkajících se zdroje příjmů, poměru investice k předpokládané výši přijmu, toleranci k riziku apod. Také informace, zda je investor politicky exponovanou osobou, případně osobou s americkým statutem (dle mezinárodní dohody FATCA).

Dále se jedná o informace o odbornosti a zkušenosti investora v oblasti kapitálových trhů a investic, včetně informace o tom, že je investor investorem kvalifikovaným a zda je investor způsobilou protistranou, profesionálním klientem, nebo neprofesionálním klientem.

V této kategorii REDSIDE zvláště upozorňuje investory, že zpracovává kopii, případně opis dokladu totožnosti a údajů na něm uvedených.

 • Kontaktní údaje investora, kterými jsou e-mail a telefonní číslo.

V případě, že má investor přístup do klientské sekce na internetových stránkách www.redsidefunds.com, pak REDSIDE spravuje také přístupové údaje, zejména přihlašovací jméno, případně heslo.

 • Záznamy komunikace.

REDSIDE má oprávněný zájem pořizovat a uchovávat záznamy telefonních hovorů s investorem pro účely plnění smlouvy a pro vyřizování přání a reklamací investorů. Investor bere na vědomí, že v případě, kdy pracovník REDSIDE volá investorovi na telefonní číslo, které uvedl ve smlouvě, není nutné, aby na začátku hovoru zaznělo, že je hovor nahrávaný. V případě příchozího hovoru musí REDSIDE volajícího na nahrávání hovoru upozornit. Telefonní záznamy jsou uchovávány proto, že mohou být použity jako důkazní prostředek v případě sporu v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

V průběhu komunikace s investorem (i budoucím) může REDSIDE získat informace jako je číslo majetkového účtu investora, nebo údaje o řízeních, vedených proti osobě investora.

V souvislosti s používáním webových stránek www.redsidefunds.com dochází k ukládání takzvaných cookies do zařízení investora. Cookies jsou používány pouze pro použití službou Google Analytics.

Pokud investor, případně budoucí investor, vyplní kontaktní formulář na webu www.redsidefunds.com, zpracovává REDSIDE pouze údaje zadané do formuláře (e-mail, telefon a případně údaje, které uvede ve zprávě). Tyto údaje REDSIDE zpracovává po dobu 1 měsíce za účelem kontaktu s investorem.

REDSIDE zpracovává osobní údaje za těmito účely

 • zpracování bez souhlasu investora pro účely uzavření a plnění smlouvy.

Jde zejména o poskytnutí služby, uskutečnění obchodu nebo poskytnutí jiného plnění dle smlouvy uzavřené s REDSIDE, včetně jednání o uzavření nebo změně příslušné smlouvy.

 • zpracování bez souhlasu investora za účelem dodržení právních povinností REDSIDE vyplývajících z příslušných právních předpisů.

Jedná se zejména o:

 • identifikaci a kontrolu investorů v souladu s ustanoveními zákona o AML;
 • řádné a obezřetné poskytování investičních služeb;
 • dodržování pravidel jednání se zákazníky v souladu s ustanoveními zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o investičních společnostech a fondech a souvisejících evropských předpisů;
 • předávání údajů a informací o zahraničních účtech dle platných mezinárodních smluv a dalších právních předpisů (FATCA, GATCA);
 • zpracování se souhlasem investora za účelem identifikace.

V případě, kdy REDSIDE nemá ke zpracování osobních údajů investora výše uvedený právní důvod, může údaje zpracovávat jen v případě, kdy investor výslovně se zpracováním souhlasil. Jde například o zpracování kopie, případně opisu dokladu totožnosti a údajů na něm uvedených.

REDSIDE získává osobní údaje z těchto zdrojů

Společnost REDSIDE získává osobní údaje investorů z těchto zdrojů:

 • Od investorů – jedná se o údaje, které investor poskytne v rámci předsmluvního jednání, ve smlouvě, nebo v rámci obchodního vztahu. Investor může REDSIDE předat svoje údaje aktivně, nebo pasivně tím, že využívá služby REDSIDE;
 • Od třetích osob, které jsou oprávněny s osobními údaji investorů (i budoucích) nakládat a předat je REDSIDE. Jedná se například o investiční zprostředkovatele, nebo obchodníky s cennými papíry, se kterými má REDSIDE uzavřenou smlouvu o spolupráci;
 • z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy).

Jakým způsobem REDSIDE osobní údaje zpracovává

Společnost REDSIDE pracuje s daty tak, aby vždy maximálně zajistila vysokou míru ochrany a bezpečí osobních údajů investorů. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, ale také automaticky v elektronických informačních systémech.

Pro systémy, které REDSIDE využívá, platí, že je v nich řízen přístup pracovníků k osobním údajům a veškeré osoby, které přístup k osobním údajům mají jsou vázány mlčenlivostí.

V případě spolupráce s investičními zprostředkovateli a obchodníky s cennými papíry trvá společnost REDSIDE na tom, aby tito zajistili stejnou míru ochrany osobních údajů.

Lhůty pro zpracování osobních údajů společností REDSIDE

Společnost REDSIDE má povinnost uchovávat osobní údaje po zákonem stanovenou dobu, tj. 10 let následujících po konci kalendářního roku, ve kterém došlo k ukončení smluvního vztahu. Po uplynutí této lhůty dojde k nenávratnému vymazaní osobních údajů ze systémů.

Práva investora

V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) mají investoři právo:

 • na přístup k osobním údajům a dalším souvisejícím informacím, které o investorech REDSIDE zpracovává;
 • na opravu nebo doplnění osobních údajů, které o investorech REDSIDE zpracovává;
 • požadovat vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů. V takovém případě bude REDSIDE nadále zpracovávat pouze osobní údaje u kterých zpracování vyžaduje zákon, a to po zákonem stanovenou dobu;
 • na přenositelnost svých údajů;
 • podat námitku proti zpracování osobních údajů, které REDSIDE provádí na základě oprávněného zájmu. Námitku může investor podat mailem na info@redsidefunds.com;
 • obracet se se svými podněty nebo stížnostmi na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Komu REDSIDE zpřístupní nebo poskytne investorovi osobní údaje

Osobní údaje, které REDSIDE od investora v souladu s výše uvedenými postupy získal, může zpřístupnit další straně bez souhlasu investora jen v těchto případech:

 • České národní bance, jako regulátorovi, v rámci plnění povinností stanovených pro REDSIDE zvláštními právními předpisy;
 • soudům, orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, soudním exekutorům, finančnímu arbitrovi, orgánům sociálního zabezpečení, dalším orgánům dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí;
 • Finančně analytickému úřadu v souladu se zákonem o AML;
 • zpracovatelům, tedy osobám, s nimiž má REDSIDE uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a které poskytují dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany poskytnutých údajů;
 • dalším osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti REDSIDE. Zde jsou myšleny zejména soudy, exekutoři apod. Údaje předá REDSIDE v rozsahu nezbytném pro uplatnění svého nároků;
 • v souladu se zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, Specializovanému finančnímu úřadu a dále příslušným správcům daně v zemích zapojených do spolupráce na základě mezinárodních smluv. Údaje jsou předávány na základě mezinárodních dohod ČR, resp. EU (např. dohody FATCA). Informace o mezinárodních dohodách jsou přístupné na www.mfcr.cz.

Osobní údaje investora může REDSIDE zpřístupnit osobám, které pověřil plněním svých smluvních a zákonných povinností, včetně realizace práv ze smluvních vztahů.

REDSIDE může dále předat osobní údaje investorů osobám, které pověřil v souladu s ustanovením § 50 zákona o investičních společnostech a fondech plněním jeho smluvních a zákonných povinností (outsourcing). V takovém případě může docházet ke zpracování příslušných osobních údajů pověřenou osobou, která se může stát zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel má právo nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, kterou byl příslušným správcem pověřený a pro účely výkonu zpracovatelské činnosti není vyžadován investorův souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

Pověřené osoby mohou být:

 • poskytovatelé IT služeb;
 • banky zajišťující platební styk;
 • provozovatel webové stránky www.redsidefunds.com;
 • advokátní kanceláře, se kterými REDSIDE spolupracuje;
 • pojišťovny;
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů.

Se souhlasem investora pak můžeme osobní údaje zpřístupnit nebo předat i někomu dalšímu.

Zpracování osobních údajů po ukončení smluvního vztahu

Dojde-li k ukončení smluvního vztahu se společností REDSIDE může investor požádat o omezení zpracování osobních údajů pro účely, které nevyplývají z právních předpisů. REDSIDE bude nadále uchovávat osobní údaje investora, ale pouze pro plnění svých zákonných povinností.

Závěrem

Při zpracování a ochraně osobních údajů investorů postupujeme vždy v souladu s platnými právními předpisy a údaje chráníme tak, jak nám to dovolují běžně dostupné technické prostředky.

Více o právech, týkajících se zpracování osobních údajů, je uvedeno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Tento dokument bude pravidelně aktualizován.