Výkonnost fondů REDSIDE v únoru 2023

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 2/2023

NOVA Real Estate

V únoru 2023 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,46 %.

Během února došlo k dokončení přestavby nové retailové jednotky v budově Panorama, kam se z prostor v mezaninu stěhuje společnost Pojišťovna VZP. Tímto se nám podařilo pronajmout jednotku, která má své výhody díky své viditelnosti, avšak bylo třeba dobudovat vstup z tramvajové zastávky společně s krátkou podestou.

V oblasti cen námi nakupovaných energií vidíme během prvního čtvrtletí pozitivní vývoj, což koreluje s našimi očekáváními a nastavenou strategií ve formě kontraktů za spotové ceny.

Během Q1’23 došlo k indexaci nájemného dle nájemních smluv, kdy drtivá většina nájemců indexaci akceptuje. Skrze nemovitostní portfolio by tak mělo dojít k automatickému, ve smlouvách zabudovanému, nárůstu příjmů, který balancuje případný výkyv ve výši tržních yieldů s návazností na valuaci portfolia.

Report NOVA Real Estate

NOVA Green Energy - podfond 1


Zhodnocení Podfondu 1 v únoru 2023 bylo 0,39 % a za rok 2023 dosáhlo 0,79 % YTD.

V biomasové teplárně Krnča Podfond 1 kontinuálně provádí kroky za účelem finančně-provozní optimalizace. Slovenská vyhláška stanovila strop výkupních cen elektřiny z biomasy pro rok 2023 na 232 EUR/MWh, čímž naštěstí neposkytli další negativní signál tomuto odvětví. Věříme, že z dlouhodobého hlediska dojde k narovnání cenových poměrů štěpky a elektřiny a tyto typy tepláren budou dále rentabilní. Vydané vládní opatření tedy sice nezmařilo výrobu elektřiny z biomasy, ale současné tržní nastavení cen dřevní štěpky a elektřiny momentálně nabízí možnost pouze částečného pokrytí cen vstupů, a Podfond 1 tak zvažuje různé možnosti dalšího letošního provozování teplárny včetně dočasné odstávky/zakonzervování.

Projekty dvou biomasových tepláren, jejichž zajištěné pohledávky tvoří též aktiva Podfondu 1, se potýkají s podobnými cenově-provozními problémy jako teplárna Krnča. Nicméně i zde, stejně jako současný management, věříme v dlouhodobou perspektivu tepláren. Ve věci vymáhání pohledávek z titulu těchto dvou tepláren byl v Rakousku podán návrh na platební rozkaz, věc bude dále řešena na místních soudech.

V souladu s účelem a avizovanými záměry projektu Side pocket byl v únoru převeden majetkový podíl FVE Barcs, provozující 15 MW fotovoltaickou elektrárnu, do Podfondu 2, a to oproti vydání investičních akcií NOVA Green Energy – Podfond 2. Po vypořádání transakce tak Podfond 1, kromě výše zmíněných aktiv tvořící side pocket, bude vlastnit rovněž investiční akcie Podfondu 2, provozující perspektivní fotovoltaické elektrárny, v hodnotě téměř 55 mil. EUR.

Report NOVA Green Energy podfond 1

NOVA Green Energy podfond 2

I v únoru dále pokračovaly práce na developmentu několika FVE především v České a Slovenské republice. Obdrželi jsme studie pro 12 střešních instalací na střechách budov vlastněných sesterským fondem NOVA Real Estate. Z těchto studií vyplývá, že by těchto 12 střech bylo možné osadit fotovoltaickými elektrárnami o výkonu až do 3 MWp. Pro investici do těchto FVE uvažujeme s investiční dotační podporou z některého dotačního programu MFŽP či MPO. Podávají se zbylé žádosti o připojení výroben do distribuční sítě, aktuálně probíhají diskuse s nájemci o výkupu, resp. prodeji elektrické energie v místě výroby/instalace FVE. V pilotním projektu střešní FVE Orlice jsme podepsali smlouvu o výstavbě FVE pro 2 odběrná místa a předali staveniště.

Na Slovensku byla schválená prováděcí vyhláška, která stanovila stropy výkupních cen i z fotovoltaických zdrojů. Pro FVE, které mají zasmluvněné výkupní ceny a splňují několik dalších podmínek, tedy pro všechny Podfondem 2 vlastněné FVE na Slovensku, nebude mít tato windfall tax žádný dopad. Vzhledem k opotřebení střídačů na některých FVE na Slovensku a nemožnosti je dále opravovat se připravujeme na postupné zahájení repoweringu spočívající ve výměně samotných střídačů. Kvůli specifickým technickým parametrům na několika slovenských FVE je společně s výměnou střídačů nutné vyměnit i transformátory a některé další přístroje a kabeláž. Nicméně i tak by výměna měla trvat pouze po dobu několika málo dnů, a nelze tak předpokládat zásadnější dopad na produkci elektřiny z těchto FVE. Výměny střídačů jsou pro FVE typické (jedná se o jednu z mála komponent, kterou je nutné během doby životnosti FVE vyměnit) a bylo s nimi ve finančních plánech předpokládáno, tyto výměny také probíhají zhruba dle dřívějších časových odhadů.

Report NOVA Green Energy podfond 2