NOVA Green Energy

 • Čistý průměrný výnos nad 6 % ročně
 • Odpovědné investování do reálných aktiv 
 • Zákonem garantované výkupní ceny energií z obnovitelných zdrojů
Mám zájem o investici

Odpovědné investování do reálných aktiv

Moře plovoucích plastů v Atlantiku, vymírání živočišných i rostlinných druhů, znečištěné životní prostředí, snižování zásob pitné vody, mýcení pralesů v Amazonii, vysoké hodnoty CO2 v atmosféře po celém světě... Globálních problémů, s nimiž se planeta potýká, je celá řada. Kde začít s nápravou? U sebe! V Nova Green Energy věříme, že podporou smysluplných lokálních zelených projektů můžeme společně pomoci k udržitelnému rozvoji v našem nejbližším okolí a tím tak malou měrou přispět pro celý svět.

Nova Green Energy přispívá k trvale udržitelnému rozvoji v Čechách, na Slovensku a také v Maďarsku, tedy tam, kde to známe. Fond přímo vlastní energetické zdroje, které produkují zelenou elektřinu a teplo. Snažíme se na to jít chytře a co nejvíce snížit negativní dopad na životní prostředí.

I proto stavíme solární panely tam, kde ani tráva neroste – kolem odkaliště uranového dolu. I proto využíváme střech hospodářských stavení, které už jiné využití nemají. I proto se snažíme zpracovat veškeré dřevo do poslední třísky. I proto používáme vstupní suroviny dvakrát, nejdřív jako palivo, potom jako hnojivo.

Záleží nám na tom, abychom nezabírali cennou zemědělskou půdu, nehyzdili svými projekty okolní krajinu a se zdroji co nejúsporněji a nejšetrněji nakládali. Díky investorům, kteří s námi sdílejí tyto hodnoty, tak můžeme přispívat k trvale udržitelnému rozvoji a snižování škodlivých emisí v nejbližším okolí.

Fond Nova Green Energy je určený konzervativním kvalifikovaným investorům, kteří očekávají stabilní vývoj svých investic a ocení čistý průměrný výnos nad 6 % ročně. Je totiž nezávislý na vývoji kapitálových trhů, jeho rizikovost je na úrovni dluhopisů, ale poskytuje třikrát vyšší výnos.

Výkonnost fondu

Auditované čisté zhodnocení

2021
4,62 %%
p. a.
2020
-5,97%
p.a.
2019
6,26%
p. a.
2018
6,36%
p. a.
2017
6,04%
p. a.
2016
5,36%
p. a.
2015
8,25%
p. a.
2014
7,71%
p. a.

Výhody

 • Fond přímo vlastní energetické zdroje vyrábějící zelenou elektřinu a teplo
 • Investujeme tam, kde to známe - v regionu střední Evropy
 • Využíváme výhod garantované výkupní ceny energií na dalších 15-25 let
 • Je vhodný pro konzervativní investory, kteří očekávají stabilní vývoj svých investic
 • Investor se odpovědně podílí na snižování emisí a na trvale udržitelném rozvoji
 • Nezávislost na vývoji kapitálových trhů

Investiční strategie Fondu

NOVA Green Energy je fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV (dále „Fond“), který investuje do majetkových účastí ve společnostech provozující malé a středně velké zařízení (1-4 MW) vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie v regionu střední a východní Evropy, zejména pak v České republice a na Slovensku. Výnosy Fondu jsou stabilizované, opírají o zákonem garantované výkupní ceny elektrické energie na období 20 až 25 let. Tyto výkupní ceny výrazně převyšují běžné tržní ceny elektrické energie. 

Cílem Fondu je být nejlepší volbou pro konzervativní investory očekávající stabilní, zákonem garantovaný příjem a přiměřené zhodnocení kapitálu v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Přísný regulační rámec, přehledně nastavená motivace manažerů, renomovaný správce, znalec a auditor či další institucionální a projektové záruky zabezpečují maximální transparentnost NOVA Green Energy, fondu kvalifikovaných investorů ve formě SICAV, podle vzoru investičních fondů v západní Evropě.

Jak investovat?

Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a tedy je zapotřebí investovat alespoň 125.000 EUR (3 500 000 CZK) a podepsat prohlášení o vědomí si rizik spojených s tímto druhem investice včetně investičních zkušeností.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u správce fondu Rámcovou smlouvu.

  Vstup/výstup z Fondu

  Fond vydává investiční akcie ke každému podfondu jako kusové akcie, tj. akcie, které nemají jmenovitou hodnotu. Odkup investičních akcií Fondu probíhá průběžně po celý rok s tím, že lhůty pro vypořádání odkupu ze strany investiční společnosti jsou dány objemem požadované částky na odkup. V případě, že se jedná o investici do 10 mil. CZK je lhůta maximálně 4 měsíce od konce měsíce, ve kterém investiční společnost obdržela žádost o odkup. V době od podání žádosti o odkup po samotný odkup investičních akcií investiční akcie není úročena.

  Investice do Fondu není časově vázaná. Minimální doporučený investiční horizont je 3 roky.

  U fyzických i právnických osob nákup investičních akcií probíhá nejčastěji jako tzv. přímá investice. Při přímé investici posílá investor peníze přímo na účet Fondu vedený u svého depozitáře, následně jsou mu připsány investiční akcie v alikvotní hodnotě na jeho majetkový účet vedený u některého z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů. V případě, že investor majetkovým účtem nedisponuje lze využít služeb správce Fondu týkající se zřízení účtu a vypořádání celé transakce.


  Investor se zájmem o investici by si v každém případě měl přečíst dostupné informace o Fondu a jeho investičním profilu.

  Přehled údajů o fondu

  Typ fondu:

  SICAV

  Zaměření fondu:

  Obnovitelné zdroje/energetika

  Investiční strategie:

  Majetkové účasti ve středně velkých společnostech působící v oblasti obnovitelných zdrojů; korporátní dluhopisy bonitních společností

  Dividendová třída

  ISIN CZK:

  ISIN EUR:

  CZ 000 804 48 23

  CZ 000 804 48 31

  Růstová třída

  ISIN CZK:

  ISIN EUR:

  CZ 000 804 48 07

  CZ 000 804 48 15

  ISIN EUR LI:

  LI 033 564 74 05

  Čistý výnos fondu rok 2014:

  7,71 % p.a.

  Čistý výnos fondu rok 2015:

  8,25 % p.a.

  Čistý výnos fondu rok 2016:

  5,36 % p.a.

  Čistý výnos fondu rok 2017:

  6,04 % p.a.

  Čistý výnos fondu rok 2018:

  6,36 % p.a.

  Čistý výnos fondu rok 2019:

  6,26 % p.a.

  Čistý výnos fondu rok 2020: -5,97 % p.a.

  Upisovací období:

  Měsíční

  Emitovaný cenný papír:

  Investiční akcie jako kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty

  Očekávaný čistý výnos fondu:

  6+ % p.a.

  Doba trvání fondu:

  Od února 2013 na dobu neurčitou

  Minimální investice:

  Minimální částka, kterou dle §272 ZISIF1 může investor investovat, činí 125.000 EUR, případně 1.000.000 CZK (ekvivalentně 40,000 EUR) při provedení tzv. testu vhodnosti dle §15 ZPKT2.

  Doporučený investiční horizont:

  3 roky a více

  Vstupní poplatek:

  max. 3 %

  Výstupní poplatek:

  max. 5 % v prvních 2 letech
  max. 3 % ve 3. roce
  max. 2 % ve 4. roce
  max. 1 % v 5. roce
  0 % po 5 letech

  Redemace:

  Měsíční

  Správce fondu:

  REDSIDE investiční společnost, a.s

  Roční náklady fondu:

  Max. 1,95 % z NAV Fondu

  Výkonnostní poplatek správce:

  30 % z roční auditované výkonnosti přesahující 6 %

  Depozitář:

  UniCredit Bank

  Auditor:

  PriceWaterhouseCoopers Audit

  Regulátor:

  Česká národní banka

  Právní a účetní řád:

  Česká republika

  Zdanění fondu:

  5 % ze zisku

  Rizikovost

  Mezi klíčová rizika všeobecně v oblasti obnovitelných zdrojů patří riziko technologické, riziko implementace projektu a dále také riziko přírodní. Všechna tato rizika představují zejména možnou nefunkčnost technologie, resp. nedosažení očekávaných technických parametrů, v jejichž důsledku bude zařízení provozováno neefektivně a při vyšších než očekávaných nákladech. Velmi významné je specifické riziko nestability státní energetické politiky, které může negativně ovlivnit hodnotu majetku Fondu. 

  Dalším specifickým rizikem je i technologické riziko u obnovitelných zdrojů energie, dále provozní riziko zdrojů k výrobě elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů, které je spojené pouze s přírodními vlivy a není ovlivnitelné. Pro takovéto zdroje platí, že mohou oscilovat meziroční průměrné hodnoty větru, slunečního svitu či jiných neovlivnitelných přírodních vlivů. Investice, na které je fond zaměřen, jak v České republice, tak i v zahraničí podléhají státním regulacím a může dojít ke změně v zákonech, a to jak v České republice, tak i v dalších zemích, ve kterých fond investuje, a tedy se mohou po takové změně právní vztahy, vztahující se na investice fondu, značně odlišovat od stávající situace.

  Pro určení souhrnného ukazatele rizika jsme využili dostupná data srovnatelných investičních fondů na českém trhu.

  Výkonnost

  Aktuální hodnota investiční akcie v dubnu 2022: 0,1476 EUR (růstová třída) a 0,1388 EUR (dividendová třída)*
  Aktuální hodnota investiční akcie v dubnu 2022: 1,3025 CZK (růstová třída) a 1,2245 CZK (dividendová třída)*

  Auditované čisté zhodnocení za rok 2021: 4,62 % p. a.

  Auditované čisté zhodnocení za rok 2020: -5,97 % p. a.

  Auditované čisté zhodnocení za rok 2019: 6,26 % p. a. 

  Auditované čisté zhodnocení za rok 2018: 6,36 % p. a.

  Auditované čisté zhodnocení za rok 2017: 6,04 % p. a.

  Auditované čisté zhodnocení za rok 2016: 5,36 % p. a. 

  Auditované čisté zhodnocení za rok 2015: 8,25 % p. a. 

  Auditované čisté zhodnocení za rok 2014: 7,71 % p. a.

       

  Výkonnost v dubnu 2022:

  1 měsíc:   0,48 %
  1 rok:   4,83 %
  YTD:   1,86 %
  DatumHodnota růstové investiční akcie 
  (EUR)
  Hodnota dividendové investiční akcie
  (EUR)
  Hodnota vlastního kapitálu
  (EUR)
  30.4.20220,1476* 0,1388* 75 448 959*
  31.3.20220,1469*0,1382*75 397 721*
  28.2.20220,1462*0,1375*74 214 634*
  31.1.20220,1454*
  0,1367*
  74 644 456*
  31.12.20210,1449*
  0,1363*
  73 723 645*
  30.11.20210,1445*
  0,1359*
  72 671 996*
  31.10.20210,1439*
  0,1354*
  72 165 794*
  30.9.20210,1433*
  0,1348*
  72 102 532*
  31.8.20210,1431*
  0,1346*
  71 948 056*
  31.7.20210,1425*
  0,1340*
  71 689 500*
  30.6.20210,14200,133570 430 010
  31.5.20210,14130,132870 090 718
  30.4.20210,14080,132469 307 120
  31.3.20210,14020,131969 019 239
  28.2.20210,13960,131368 029 394
  31.1.20210,13920,130967 454 979
  31.12.20200,13850,130265 986 610
  30.11.20200,1380**0,1298**65 797 326**
  31.10.20200,1575**0,1481**73 930 598**
  30.9.20200,1566**0,1473**73 635 036**
  31.8.20200,15570,146471 083 106
  31.7.20200,15470,145569 823 965
  30.6.20200,15430,145168 563 383
  31.5.20200,15350,153567 675 541
  30.4.20200,15250,152566 924 382
  31.3.20200,15150,151565 842 104
  29.2.20200,14950,1495
  65 954 203
  31.01.20200,14830,148365 317 264
  1.12.20190,147365 520 897
  30.11.20190,146363 253 390
  31.10.20190,145062 186 147
  30.9.20190,144561 360 195
  31.8.20190,143658 227 686
  31.7.20190,142956 850 957
  30.6.20190,141755 872 592
  31.5.20190,145656 389 427
  30.4.20190,144855 159 608
  31.3.20190,144154 746 245
  28.2.20190,143154 088 598
  31.1.20190,142953 642 420
  31.12.20180,142153 124 470
  30.11.20180,141452 506 055
  31.10.20180,140952 145 100
  30.9.20180,140249 259 963
  31.8.20180,139548 958 472
  31.7.20180,138749 353 081
  30.6.20180,137650 066 789
  31.5.20180,136949 735 389
  30.4.20180,136249 604 356
  31.3.20180,134148 906 762
  28.2.20180,133048 020 358
  31.1.20180,132647 914 135
  31.12.20170,133647 187 925
  30.11.20170,133146 637 339
  31.10.20170,132646 707 174
  30.9.20170,132246 195 354
  31.8.20170,129645 295 474
  31.7.20170,129144 997 517
  30.6.20170,128644 637 530
  31.5.20170,128144 324 105
  30.4.20170,127743 863 749
  31.3.20170,127343 472 706
  28.2.20170,126843 159 068
  31.1.20170,126443 010 118
  31.12.20160,125942 723 691
  30.11.20160,125142 297 515
  31.10.20160,124742 127 026
  30.9.20160,124337 837 399
  31.8.20160,124030 551 802
  31.7.20160,123336 758 845
  30.6.20160,122735 624 483
  31.5.20160,122135 473 780
  30.4.20160,121535 604 556

  *Tuto vyhlášenou aktuální hodnotu investiční akcie fondu NOVA Green Energy, SICAV, a.s. vydávané k podfondu NOVA Green Energy – podfond 1 pro období daného měsíce NELZE použít pro účely výpočtu ceny za vydávání a odkupování investičních akcií v žádostech zaslaných v tomto měsíci, jelikož to bylo v souladu s rozhodnutím jediného člena správní rady ze dne 27.7.2021 dočasně pozastaveno.

  **Tuto vyhlášenou aktuální hodnotu investiční akcie fondu NOVA Green Energy, SICAV, a.s. vydávané k podfondu NOVA Green Energy – podfond 1 pro období daného měsíce NELZE použít pro účely výpočtu ceny za vydávání a odkupování investičních akcií v žádostech zaslaných v tomto měsíci, jelikož vydávání a odkupování investičních akcií podfondu NOVA Green Energy – podfond 1 je pozastaveno na základě rozhodnutí statutárního ředitele fondu ze dne 5.10.2020. Tuto aktuální hodnotu investiční akcie však obhospodařovatel vyhlásil v souladu se statutem fondu a podfondu NOVA Green Energy – podfond 1.

  DatumHodnota růstové investiční akcie (CZK)Hodnota dividendové investiční akcie (CZK)
  Hodnota vlastního kapitálu (CZK)
  30.4.20221,3025* 1,2245* 1 856 421 633*
  31.3.20221,2964*1,2187*1 838 573 437*
  28.2.20221,2903*1,2130*1 854  994 779*
  31.1.20221,2830*
  1,2061*
  1 818 712 161*
  31.12.20211,2787*
  1,2020*
  1 832 769 813*
  30.11.20211,2753*1,1989*
  1 854 952 699*
  31.10.20211,2701*
  1,1940*
  1 854 300 076*
  30.9.20211,2647*
  1,1889*
  1 838 254 053*
  31.8.20211,2626*
  1,1869*
  1 836 474 129*
  31.7.20211,2575*
  1,1822*
  1 828 082 251*
  30.6.20211,25311,17801 794 908 806
  31.5.20211,24641,17171783 808 773
  30.4.20211,24271,16821 794 014 801
  31.3.20211,23751,16331 804 508 003
  28.2.20211,23171,15791 782 029 975
  31.1.20211,22821,15461 755 178 552
  31.12.20201,22211,14891 731 818 581
  30.11.20201,2176**1,1446**1 723 231 969**
  31.10.20201,3901**1,3068**2 014 608 795**
  30.9.20201,3819**1,2991**2 003 609 329**
  31.8.20201,37341,29111 863 088 208
  31.7.20201,36501,28321 827 642 285
  30.6.20201,36151,27991 833 384 861
  31.5.20201,35461,35461 821 487 185
  30.4.20201,34601,34601 813 316 131
  31.3.20201,33641,33641 799 135 492
  29.2.20201,31871,31871 674 577 214
  31.1.20201,30851,3085
  1 646 648 226
  31.12.20191,29981 664 885 993
  30.11.20191,29071 613 910 247
  31.10.20191,27961 586 368 612
  30.9.20191,27521 584 013 434
  31.8.20191,26731 508 970 484
  31.7.20191,26121 458 795 556
  30.6.20191,25011 421 678 104
  31.5.20191,28451 455 805 838
  30.4.20191,27741 415 395 541
  31.3.20191,27191 412 453 121
  28.2.20191,26231 384 668 109
  31.1.20191,26061 381 828 739
  31.12.20181,25371 366 626 990
  30.11.20181,24741 362 794 656
  31.10.20181,24361 351 600 992
  30.9.20181,23681 266 719 950
  31.8.20181,23071 259 946 277
  31.7.20181,22411 263 438 873
  30.6.20181,21461 302 737 849
  31.5.20181,20791 282 675 683
  30.4.20181,20121 266 895 252
  31.3.20181,18331 243 698 958
  28.2.20181,17351 220 677 500
  31.1.20181,17021 210 790 191
  31.12.20171,17891 205 179 598
  30.11.20171,17451 189 018 951
  31.10.20171,17021 198 973 157
  30.9.20171,16611 199 924 332
  31.8.20171,14301 182 438 340
  31.7.20171,13861 173 535 233
  30.6.20171,13441 169 280 105
  31.5.20171,13051 171 042 857
  30.4.20171,12641 180 812 119
  31.3.20171,12331 175 067 255
  28.2.20171,11881 166 158 020
  31.1.20171,11491 162 133 385
  31.12.20161,11071 154 394 121
  30.11.20161,10331 144 570 753
  31.10.20161,09991 138 482 874
  30.9.20161,09641 022 366 532
  31.8.20161,0937825 815 219
  31.7.20161,0875993 591 583
  30.6.20161,0828966 492 229
  31.5.20161,0769958 501 534
  30.4.20161,0718962 747 190
  31.3.20161,0626954 909 342
  29.2.20161,0577950 488 064
  31.1.20161,0529945 422 922
  31.12.20151,0487941 669 415
  30.11.20151,0424902 567 612
  31.10.20151,0372893 036 806
  30.9.20151,0319891 097 022
  31.8.20151,0259881 558 755
  31.7.20151,0203876 768 361
  30.6.20151,0173788 757 381
  31.5.20151,0000924 800 326

  *Tuto vyhlášenou aktuální hodnotu investiční akcie fondu NOVA Green Energy, SICAV, a.s. vydávané k podfondu NOVA Green Energy – podfond 1 pro období daného měsíce NELZE použít pro účely výpočtu ceny za vydávání a odkupování investičních akcií v žádostech zaslaných v tomto měsíci, jelikož to bylo v souladu s rozhodnutím jediného člena správní rady ze dne 27.7.2021 dočasně pozastaveno.

  **Tuto vyhlášenou aktuální hodnotu investiční akcie fondu NOVA Green Energy, SICAV, a.s. vydávané k podfondu NOVA Green Energy – podfond 1 pro období daného měsíce NELZE použít pro účely výpočtu ceny za vydávání a odkupování investičních akcií v žádostech zaslaných v tomto měsíci, jelikož vydávání a odkupování investičních akcií podfondu NOVA Green Energy – podfond 1 je pozastaveno na základě rozhodnutí statutárního ředitele fondu ze dne 5.10.2020. Tuto aktuální hodnotu investiční akcie však obhospodařovatel vyhlásil v souladu se statutem fondu a podfondu NOVA Green Energy – podfond 1.

  Fond v rámci diverzifikační strategie nakupuje různá aktiva z oblasti obnovitelných zdrojů v regionu CEE, čímž rozkládá riziko.

  Fond může investovat do těchto zařízení:

  • Fotovoltaické elektrárny
  • Větrné elektrárny
  • Malé vodní elektrárny
  • Výroba energií z odpadu
  • Kogenerační jednotky
  • Bioplynové stanice
  • Elektrárny na bázi biomasy
  • Energetické fondy

  Prohlédněte si klíčové projekty fondu ve dvou minutách. Všechny zainvestované projekty jsou uvedeny dále. 

  Fotovoltaická elektrárna Csabrendek

  Lokalita: Maďarsko
  Instalovaný výkon: 28 MW elektrických
  Zahájení provozu: 2021
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Fotovoltaická elektrárna Barcs

  Lokalita: Jižní Maďarsko
  Instalovaný výkon: 15 MW elektrických
  Zahájení provozu: 2019
  V majetku fondu: 2020
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 25 let

  Fotovoltaická elektrárna Rožná

  Lokalita: Vysočina, Česká republika
  Instalovaný výkon: 4,3 MW elektrické
  Zahájení provozu: 2009
  V majetku fondu: 2015
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Fotovoltaické elektrárny Střechy

  Lokalita: Západní Slovensko
  Instalovaný výkon: 0,2 MW + 0,7 MW + 0,4 MW elektrických
  Zahájení provozu: 2011/2012
  V majetku fondu: 2015
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Fotovoltaická elektrárna Kralice na Hané

  Lokalita: Olomoucký kraj, Česká republika
  Instalovaný výkon: 1 MW elektrický
  Zahájení provozu: 2010
  V majetku fondu: 2016
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Fotovoltaická elektrárna Jakubovany

  Lokalita: Východní Slovensko
  Instalovaný výkon: 1 MW elektrický
  Zahájení provozu: 2011
  V majetku fondu: 2014
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Fotovoltaická elektrárna Medzany

  Lokalita: Východní Slovensko
  Instalovaný výkon: 1 MW elektrický
  Zahájení provozu: 2011
  V majetku fondu: 2014
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Fotovoltaická elektrárna Šarišské Michalany

  Lokalita: Východní Slovensko
  Instalovaný výkon: 1MW elektrický
  Zahájení provozu: 2011
  V majetku fondu:2014
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Fotovoltaická elektrárna Čečejovce

  Lokalita: Východní Slovensko
  Instalovaný výkon: 4 MW elektrické
  Zahájení provozu: 2011
  V majetku fondu: 2014
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Fotovoltaická elektrárna Slatina I.

  Lokalita: Západní Slovensko
  Instalovaný výkon: 0,8 MW elektrických
  Zahájení provozu: 2011
  V majetku fondu: 2015
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Fotovoltaická elektrárna Slatina II.

  Lokalita: Západní Slovensko
  Instalovaný výkon: 0,7 MW elektrickýh
  Zahájení provozu: 2011
  V majetku fondu: 2015
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Fotovoltaická elektrárna Šambron

  Lokalita: Východní Slovensko
  Instalovaný výkon: 1 MW elektrický
  Zahájení provozu: 2011
  V majetku fondu: 2015
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Fotovoltaická elektrárna Fulianka

  Lokalita: Východní Slovensko
  Instalovaný výkon: 0,8 MW elektrických
  Zahájení provozu: 2011
  V majetku fondu: 2015
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Fotovoltaická elektrárna Kladzany

  Lokalita: Východní Slovensko
  Instalovaný výkon: 1 MW elektrický
  Zahájení provozu: 2011
  V majetku fondu: 2015
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Fotovoltaická elektrárna Lipany

  Lokalita: Východní Slovensko
  Instalovaný výkon: 1 MW elektrický
  Zahájení provozu: 2011
  V majetku fondu: 2015
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Biomasová elektrárna Krnča

  Lokalita: Západní Slovensko
  Instalovaný výkon: 1 MW elektrický + 4 MW tepelné
  Zahájení provozu: 2013
  V majetku fondu: 2016
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Biomasová elektrárna Topoľčany

  Lokalita: Západní Slovensko
  Instalovaný výkon: 8 MW elektrických + 28 MW tepelných
  Zahájení provozu: 2011
  V majetku fondu: plánovaná akvizice v roce 2020
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Biomasová elektrárna Bardejov

  Lokalita: Východní Slovensko
  Instalovaný výkon: 8 MW elektrických + 25 MW tepelných
  Zahájení provozu: 2009
  V majetku fondu: plánovaná akvizice v roce 2020
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Bioplynová stanice Horovce 2

  Lokalita: Západní Slovensko
  Instalovaný výkon: 1 MW elektrický
  Zahájení provozu: 2013
  V majetku fondu: 2017
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Bioplynová stanice Horovce 3

  Lokalita: Západní Slovensko
  Instalovaný výkon: 0,5 MW elektrických
  Zahájení provozu: 2013
  V majetku fondu: 2017
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Bioplynová stanice Horovce 4

  Lokalita: Západní Slovensko
  Instalovaný výkon: 0,5 MW elektrických
  Zahájení provozu: 2013
  V majetku fondu: 2017
  Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

  Informační povinnost

  Ano. Musíte se však ujistit a potvrdit společnosti Redside, že konečný kupující si je vědom toho, že fond Nova Green Energy je fond určený pro kvalifikované investory, tzn. že se řídí zvláštním zákonem s minimálním investičním prahem stanoveným českým právem.

  Investoři musí v souladu s českou legislativou vyplnit pro samotný úpis tyto dokumenty:

  A) Smlouva o vydávání a vyplácení investičních akcií kvalifikovaných investorů;
  B) Žádost o vydání investičních certifikátů;
  C) Čestné prohlášení investora fondu kvalifikovaných investorů (není nutné pro profesionální klienty, tj. banky, fondy apod.);
  D) Dokumentaci AML (není nezbytná pro profesionální klienty, tj. banky, fondy atd.);
  E) Dotazník týkající se investičních dovedností (není nezbytný pro profesionální klienty, tj. banky, fondy).

  Centrální evidence vedená Centrálním depozitářem cenných papírů Praha eviduje veškeré cenné papíry vydané v České republice, včetně cenných papírů Nova Green Energy Fund. Centrální evidence je evidencí dvoustupňovou a tvoří ji evidence vedená CDCP a evidence navazující, kterou vedou tzv. účastníci CDCP, což jsou zejména obchodníci s cennými papíry.

  Na základě výše uvedených skutečností berte v úvahu, že jsme schopni vypořádat transakci pouze tehdy, pokud váš klient má tzv. Majetkový účet u jednoho z účastníků Centrálního depozitáře Praha.

  Seznam účastníků naleznete zde:

  https://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku

  Měsíčně.

  Neexistuje žádná přesně stanovená lhůta. Příkaz k úpisu lze podávat osobně u investiční společnosti, zasílat poštou (info@redsidefunds.com) nebo faxem (+420 224 931 368). Akcie Fondu jsou upsány na reálnou hodnotu akcií oznamovanou vždy na období, ve kterém nastává tzv. Rozhodující datum, tj. Den upisování finančních prostředků převedených majitelem fondu na účet fondu (viz. další podrobnosti v prospektu fondu).

  Skutečná hodnota jednotky se určuje vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce s platností pro následující měsíc, tj. pro září 2016 od prvního dne září až do posledního dne měsíce. Skutečná hodnota podílových listů fondu je stanovena do 10 pracovních dnů následujícího měsíce, v našem příkladu říjen (podle měsíčního finančního přehledu, jak předepisuje regulátor). Skutečná hodnota podílových listů fondu je oznámena během následujících 15 pracovních dnů.

  Co se týče redemace, tato je vždy vztahována k celkové investici. Investice do 10 milionů Kč = cca. 400 000 EUR jsou odkoupeny do 4 měsíců. Investice od 10 milionů Kč do 30 milionů Kč (400 000 - 1 200 000 EUR) jsou vykoupeny do 6 měsíců. Vyšší investice, než předešlé uvedené, mohou být vykoupeny až v horizontu jednoho roku. Po obdržení oznámení o zpětném odkupu je investice zmrazena s nulovým výnosem až do doby vyplacení.

  Pokud je banka / finanční instituce konečným klientem, neexistuje minimální investice. Pokud soukromá osoba investuje sama za sebe, minimální investice činí 40 000 EUR. Pokud však banka / finanční instituce jedná jménem svých klientů a zamýšlí uložení na jejich účty, minimální investice musí být nejméně 125 000 EUR, protože není možné provádět KYC a určit investiční profil každého takového klienta. Vstupní poplatky se standardně aplikují - avšak při investici nad 250 000 EUR jsou poplatky nulové.

  Vypořádání může být RFP / DFP nebo RVP / DVP. Jediné, na čem je nutné se dohodnout, je objem, který bude oznámen Burze cenných papírů v Praze, kde se obchoduje s fondem, a Centrálnímu depozitáři cenných papírů Praha. Toto by nemělo trvat déle než několik dní, maximálně 10 pracovních dní (vzhledem k oznamovací lhůtě).

  Lock-up perioda neexistuje a výstupní poplatky jsou účtovány podle aktuálně platného statutu fondu.

  Ano, činí 30 % z roční auditované výkonnosti přesahující 6 %.