Odpovědné investování do reálných aktiv

Moře plovoucích plastů v Atlantiku, vymírání živočišných i rostlinných druhů, znečištěné životní prostředí, snižování zásob pitné vody, mýcení pralesů v Amazonii, vysoké hodnoty CO2 v atmosféře po celém světě... Globálních problémů, s nimiž se planeta potýká, je celá řada. Kde začít s nápravou? U sebe! V Nova Green Energy věříme, že podporou smysluplných lokálních zelených projektů můžeme společně pomoci k udržitelnému rozvoji v našem nejbližším okolí a tím tak malou měrou přispět pro celý svět.

Nova Green Energy přispívá k trvale udržitelnému rozvoji v Čechách, na Slovensku a také v Maďarsku, tedy tam, kde to známe. Fond přímo vlastní energetické zdroje, které produkují zelenou elektřinu a teplo. Snažíme se na to jít chytře a co nejvíce snížit negativní dopad na životní prostředí.

I proto stavíme solární panely tam, kde ani tráva neroste – kolem odkaliště uranového dolu. I proto využíváme střech hospodářských stavení, které už jiné využití nemají. I proto se snažíme zpracovat veškeré dřevo do poslední třísky. I proto používáme vstupní suroviny dvakrát, nejdřív jako palivo, potom jako hnojivo.

Záleží nám na tom, abychom nezabírali cennou zemědělskou půdu, nehyzdili svými projekty okolní krajinu a se zdroji co nejúsporněji a nejšetrněji nakládali. Díky investorům, kteří s námi sdílejí tyto hodnoty, tak můžeme přispívat k trvale udržitelnému rozvoji a snižování škodlivých emisí v nejbližším okolí.

Fond Nova Green Energy je určený konzervativním kvalifikovaným investorům, kteří očekávají stabilní vývoj svých investic a ocení čistý průměrný výnos nad 6 % ročně.

Výhody

 • Fond přímo vlastní energetické zdroje vyrábějící zelenou elektřinu a teplo
 • Investujeme tam, kde to známe - v regionu střední Evropy
 • Využíváme výhod garantované výkupní ceny energií na dalších 15-25 let
 • Je vhodný pro konzervativní investory, kteří očekávají stabilní vývoj svých investic
 • Investor se odpovědně podílí na snižování emisí a na trvale udržitelném rozvoji
 • Nezávislost na vývoji kapitálových trhů

Zainvestované projekty

Investiční strategie Fondu

NOVA Green Energy je fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV (dále „Fond“), který investuje do majetkových účastí ve společnostech provozující malé a středně velké zařízení (1-4 MW) vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie v regionu střední a východní Evropy, zejména pak v České republice a na Slovensku. Výnosy Fondu jsou stabilizované, opírají o zákonem garantované výkupní ceny elektrické energie na období 20 až 25 let. Tyto výkupní ceny výrazně převyšují běžné tržní ceny elektrické energie. 

Cílem Fondu je být nejlepší volbou pro konzervativní investory očekávající stabilní a přiměřené zhodnocení kapitálu v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Přísný regulační rámec, přehledně nastavená motivace manažerů, renomovaný správce, znalec a auditor či další institucionální a projektové záruky zabezpečují maximální transparentnost NOVA Green Energy, fondu kvalifikovaných investorů ve formě SICAV, podle vzoru investičních fondů v západní Evropě.

Jak investovat?

Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a tedy je zapotřebí investovat alespoň 125.000 EUR (3 500 000 CZK) a podepsat prohlášení o vědomí si rizik spojených s tímto druhem investice včetně investičních zkušeností.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u správce fondu Rámcovou smlouvu.

Vstup/výstup z fondu

Fond vydává investiční akcie ke každému podfondu jako kusové akcie, tj. akcie, které nemají jmenovitou hodnotu. Odkup investičních akcií Fondu probíhá průběžně po celý rok s tím, že lhůty pro vypořádání odkupu ze strany investiční společnosti jsou dány objemem požadované částky na odkup. V případě, že se jedná o investici do 10 mil. CZK je lhůta maximálně 4 měsíce od konce měsíce, ve kterém investiční společnost obdržela žádost o odkup. V době od podání žádosti o odkup po samotný odkup investičních akcií investiční akcie není úročena.

Investice do Fondu není časově vázaná. Minimální doporučený investiční horizont je 3 roky.

U fyzických i právnických osob nákup investičních akcií probíhá nejčastěji jako tzv. přímá investice. Při přímé investici posílá investor peníze přímo na účet Fondu vedený u svého depozitáře, následně jsou mu připsány investiční akcie v alikvotní hodnotě na jeho majetkový účet vedený u některého z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů. V případě, že investor majetkovým účtem nedisponuje lze využít služeb správce Fondu týkající se zřízení účtu a vypořádání celé transakce.


Investor se zájmem o investici by si v každém případě měl přečíst dostupné informace o Fondu a jeho investičním profilu.

Přehled o fondu

Typ fondu:

SICAV

Zaměření fondu:

Obnovitelné zdroje/energetika

Investiční strategie:

Majetkové účasti ve středně velkých společnostech působící v oblasti obnovitelných zdrojů; korporátní dluhopisy bonitních společností

Dividendová třída

ISIN CZK:

ISIN EUR:

CZ0008048519

CZ0008048535

Růstová třída

ISIN CZK:

ISIN EUR:

CZ0008048501

CZ0008048527

Emitovaný cenný papír:

Investiční akcie jako kusové akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty

Očekávaný čistý výnos fondu:

6+ % p.a.

Minimální investice:

Minimální částka, kterou dle §272 ZISIF1 může investor investovat, činí 125.000 EUR, případně 1.000.000 CZK (ekvivalentně 40,000 EUR) při provedení tzv. testu vhodnosti dle §15 ZPKT2.

Doporučený investiční horizont:

5 let a více

Vstupní poplatek:

max. 3 %

Výstupní poplatek:

max. 5 % v prvních 2 letech
max. 3 % ve 3. roce
max. 2 % ve 4. roce
max. 1 % v 5. roce
0 % po 5 letech

Redemace:

Měsíční

Správce fondu:

REDSIDE investiční společnost, a.s

Roční náklady fondu:

Max. 1,95 % z NAV Fondu

Výkonnostní poplatek správce:

30 % z roční auditované výkonnosti přesahující 6 %

Depozitář:

UniCredit Bank

Auditor:

PriceWaterhouseCoopers Audit

Regulátor:

Česká národní banka

Právní a účetní řád:

Česká republika

Zdanění fondu:

5 % ze zisku

Rizikovost

Mezi klíčová rizika všeobecně v oblasti obnovitelných zdrojů patří riziko technologické, riziko implementace projektu a dále také riziko přírodní. Všechna tato rizika představují zejména možnou nefunkčnost technologie, resp. nedosažení očekávaných technických parametrů, v jejichž důsledku bude zařízení provozováno neefektivně a při vyšších než očekávaných nákladech. Velmi významné je specifické riziko nestability státní energetické politiky, které může negativně ovlivnit hodnotu majetku Fondu. 

Dalším specifickým rizikem je i technologické riziko u obnovitelných zdrojů energie, dále provozní riziko zdrojů k výrobě elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů, které je spojené pouze s přírodními vlivy a není ovlivnitelné. Pro takovéto zdroje platí, že mohou oscilovat meziroční průměrné hodnoty větru, slunečního svitu či jiných neovlivnitelných přírodních vlivů. Investice, na které je fond zaměřen, jak v České republice, tak i v zahraničí podléhají státním regulacím a může dojít ke změně v zákonech, a to jak v České republice, tak i v dalších zemích, ve kterých fond investuje, a tedy se mohou po takové změně právní vztahy, vztahující se na investice fondu, značně odlišovat od stávající situace.

Pro určení souhrnného ukazatele rizika jsme využili dostupná data srovnatelných investičních fondů na českém trhu.

Souhrnný ukazatel rizika

Aktuální hodnota investiční akcie v červnu 2024

Růstová korunová třída 1,3719 CZK
Dividendová korunová třída  1,2896 CZK 
Růstová eurová třída  0,1554 EUR
Dividendová eurová třída  0,1462 EUR

Výkonnost v červnu 2024

1 měsíc:  0,45 %
YTD:  -3,30 %

Hodnota investiční akcie (EUR)

Datum  Hodnota růstové investiční akcie 
(EUR)
Hodnota dividendové investiční akcie
(EUR)
Hodnota vlastního kapitálu
(EUR)
30.06.20240,15540,146250 998 934
31.05.20240,15470,145551 057 485
30.04.20240,15430,145255 021 983
31.03.20240,16150,151957 418 379
29.02.2024 0,1615 0,1519 57 356 917
31.01.20240,16150,151957 842 110
31.12.20230,16070,151257 736 047
30.11.20230,16070,151258 211 951
31.10.20230,16050,151057 850 783
30.09.20230,16020,150757 967 994
31.08.20230,15970,150256 545 698
31.07.20230,15910,149656 498 344
30.06.20230,15840,149056 456 107
31.05.20230,15770,148356 193 400
30.04.20230,15720,147856 269 228
31.03.20230,15630,147055 959 416
28.02.20230,15520,146052 046 965
31.01.20230,15440,145251 470 987
31.01.20240,16150,151957 842 110

Hodnota investiční akcie (CZK)

Datum  Hodnota růstové investiční akcie (CZK) Hodnota dividendové investiční akcie (CZK) Hodnota vlastního kapitálu (CZK)
30.06.20241,37191,28961 276 503 321
31.05.20241,36541,28361 261 375 163
30.04.20241,36201,28041 383 527 770
31.03.20241,42531,33991 452 972 074
29.02.2024 1,4252 1,3397 1 454 571 418
31.01.20241,42521,33971 439 400 910
31.12.20231,41841,33341 427 523 774
30.11.20231,41871,33371 413 968 280
31.10.20231,41701,33201 420 815 232
30.09.20231,41411,32931 410 940 985
31.08.20231,40941,32491 361 337 668
31.07.20231,40381,31971 350 875 414
30.06.20231,39791,31411 339 703 410
31.05.20231,39181,30841 334 312 283
30.04.20231,38721,30401 322 608 206
31.03.20231,37911,29641 314 486 682
28.02.20231,37001,28791 222 843 444
31.01.20231,36271,28101 224 494 783
31.01.20241,42521,33971 439 400 910

FOND V RÁMCI DIVERZIFIKAČNÍ STRATEGIE NAKUPUJE RŮZNÁ AKTIVA Z OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V REGIONU CEE, ČÍMŽ ROZKLÁDÁ RIZIKO

Fond může investovat do těchto zařízení:

 • Fotovoltaické elektrárny
 • Větrné elektrárny
 • Malé vodní elektrárny
 • Výroba energií z odpadu
 • Kogenerační jednotky
 • Bioplynové stanice
 • Elektrárny na bázi biomasy
 • Energetické fondy

Fotovoltaická elektrárna Csabrendek

Lokalita: Maďarsko
Instalovaný výkon: 28 MW elektrických
Zahájení provozu: 2021
Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

Fotovoltaická elektrárna Rožná

Lokalita: Vysočina, Česká republika
Instalovaný výkon: 4,3 MW elektrické
Zahájení provozu: 2009
V majetku fondu: 2015
Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

Fotovoltaická elektrárna Barcs

Lokalita: Jižní Maďarsko
Instalovaný výkon: 15 MW elektrických
Zahájení provozu: 2019
V majetku fondu: 2020
Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 25 let

Fotovoltaické elektrárny Střechy

Lokalita: Západní Slovensko
Instalovaný výkon: 0,2 MW + 0,7 MW + 0,4 MW elektrických
Zahájení provozu: 2011/2012
V majetku fondu: 2015
Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

Fotovoltaická elektrárna Čečejovce

Lokalita: Východní Slovensko
Instalovaný výkon: 4 MW elektrické
Zahájení provozu: 2011
V majetku fondu: 2014
Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

Fotovoltaická elektrárna Kralice na Hané

Lokalita: Olomoucký kraj, Česká republika
Instalovaný výkon: 1 MW elektrický
Zahájení provozu: 2010
V majetku fondu: 2016
Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

Fotovoltaická elektrárna Jakubovany

Lokalita: Východní Slovensko
Instalovaný výkon: 1 MW elektrický
Zahájení provozu: 2011
V majetku fondu: 2014
Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

Fotovoltaická elektrárna Medzany

Lokalita: Východní Slovensko
Instalovaný výkon: 1 MW elektrický
Zahájení provozu: 2011
V majetku fondu: 2014
Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

Fotovoltaická elektrárna Šarišské Michalany

Lokalita: Východní Slovensko
Instalovaný výkon: 1MW elektrický
Zahájení provozu: 2011
V majetku fondu:2014
Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

Fotovoltaická elektrárna Šambron

Lokalita: Východní Slovensko
Instalovaný výkon: 1 MW elektrický
Zahájení provozu: 2011
V majetku fondu: 2015
Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

Fotovoltaická elektrárna Kladzany

Lokalita: Východní Slovensko
Instalovaný výkon: 1 MW elektrický
Zahájení provozu: 2011
V majetku fondu: 2015
Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

Fotovoltaická elektrárna Lipany

Lokalita: Východní Slovensko
Instalovaný výkon: 1 MW elektrický
Zahájení provozu: 2011
V majetku fondu: 2015
Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

Fotovoltaická elektrárna Fulianka

Lokalita: Východní Slovensko
Instalovaný výkon: 0,8 MW elektrických
Zahájení provozu: 2011
V majetku fondu: 2015
Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

Fotovoltaická elektrárna Slatina I.

Lokalita: Západní Slovensko
Instalovaný výkon: 0,8 MW elektrických
Zahájení provozu: 2011
V majetku fondu: 2015
Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

Fotovoltaická elektrárna Slatina II.

Lokalita: Západní Slovensko
Instalovaný výkon: 0,7 MW elektrickýh
Zahájení provozu: 2011
V majetku fondu: 2015
Forma podpory: garantované výkupní ceny na dobu 20 let

Informační povinnost

Často kladené otázky

Ano. Musí se však ujistit a potvrdit společnosti Redside, že konečný kupující si je vědom toho, že fond Nova Green Energy je fond určený pro kvalifikované investory, tzn. že se řídí zvláštním zákonem s minimálním investičním prahem stanoveným českým právem.

Investoři musí v souladu s českou legislativou vyplnit pro samotný úpis Rámcovou smlouvu Její znění je dostupné na stránkách fondu v sekci: Informace pro klienty/Dokumenty ke smlouvě.

Centrální evidence vedená Centrálním depozitářem cenných papírů (CDCP)  eviduje veškeré cenné papíry vydané v České republice, včetně cenných papírů fondu Nova Green Energy. Centrální evidence je evidencí dvoustupňovou a tvoří ji evidence vedená CDCP a evidence navazující, kterou vedou tzv. účastníci CDCP, což jsou zejména obchodníci s cennými papíry (banky).

Na základě výše uvedených skutečností berte prosím v úvahu, že jsme schopni vypořádat transakci pouze tehdy, pokud váš klient má tzv. Majetkový účet u jednoho z účastníků Centrálního depozitáře .

Seznam účastníků naleznete zde:

https://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku

Fond je oceňován měsíčně. Aktuální hodnota investiční akcie (NAV) pro daný kalendářní měsíc je vyhlášena nejpozději k 15. dni následujícího kalendářního měsíce.

Příkaz k úpisu/redemaci je možné podávat každý pracovní den, a to buď osobně v sídle investiční společnosti, zasílat poštou, emailem (info@redsidefunds.com) nebo faxem (+420 224 931 368). V případě první investice (prvního úpisu) a odkupu (redemace), je nutné doručit vždy originál Rámcové smlouvy či Žádosti o odkup. Veškerá smluvní dokumentace je dostupná na stránkách fondu v sekci: Informace pro klienty/Dokumenty ke smlouvě. Akcie Fondu jsou upsány za reálnou hodnotu akcií oznamovanou vždy na období, ve kterém nastává tzv. Rozhodující datum, tj. Den přijetí peněžních prostředků na účet fondu (viz další podrobnosti v prospektu fondu).

Co se týče redemace, tak Investiční společnost odkupuje investiční akcie za cenu odpovídající aktuální hodnotě investiční akcie stanovené pro období (tj. kalendářní měsíc), v němž byla žádost o odkup investičních akcií doručena Investiční společnosti. Ta je povinna odkoupit investiční akcie Podfondu od akcionářů do:

a) 4 měsíců od posledního kalendářního dne měsíce, ve kterém Investiční společnost obdržela žádost o odkoupení investičních akcií, pokud příslušný akcionář žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě odpovídající částce maximálně 10 000 000 Kč (deset milionů korun českých) nebo ekvivalent v EUR;

b) 6 měsíců od posledního kalendářního dne měsíce, ve kterém Investiční společnost obdržela žádost o odkoupení investičních akcií, pokud příslušný akcionář žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě odpovídající částce vyšší než 10 000 000 Kč (deset milionů korun českých), maximálně však 30 000 000 Kč (třicet milionů korun českých) nebo ekvivalent v EUR;

c) 12 měsíců od posledního kalendářního dne měsíce, ve kterém Investiční společnost obdržela žádost o odkoupení investičních akcií, pokud příslušný akcionář žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě odpovídající částce vyšší než 30 000 000 Kč (třicet milionů korun českých) nebo ekvivalent v EUR.

Výše hodnoty minimální vstupní investice je 1 000 000 Kč (40 000 EUR). Dle ZISIF § 272 odst. 1 písm. h) a i) je výše hodnoty minimální vstupní investice kvalifikovaného investora do fondů obhospodařovaných jedním obhospodařovatelem 125 000 EUR (jedno sto dvacet pět tisíc eur) za podmínek daných Zákonem souvisejících s compliance procesy anebo 1 000 000 Kč (v případě investice v EUR pak 40 000 EUR), a to za předpokladu, že Investiční společnost písmeně potvrdí, že se na základě informací získaných od Investora důvodně domnívá, že jeho investice odpovídá jeho finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic Investora. V případě, že investor investuje do více investičních fondů spravovaných Investiční společností, anebo realizuje další investici v rámci Podfondu je její minimální výše 250 000 Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých), nebo 10 000 EUR (slovy deset tisíc eur), přičemž součet všech investic investora musí činit v rámci investičních fondů spravovaných Investiční společností alespoň 1 000 000 Kč.

Fond vydá investorovi investiční akcie do 20 pracovních dnů od data vyhlášení hodnoty investiční akcie (NAV) platné pro kalendářní měsíc, ve kterém byly obdrženy peněžní prostředky na peněžní účet Podfondu. Tato lhůta může být prodloužena dojde-li k technickým problémům na straně Podfondu nebo instituce emitující cenné papíry. Lhůta pro vydání investičních akcií také předpokládá včasné a správné dodání veškeré smluvní dokumentace do sídla společnosti.

Ano, pro stávající investory, kterým budou převedeny investiční akcie do Podfondu 2, bylo stanoveno tzv. lock-up období 12 měsíců počítající se od prvního vydání (převodu) investičních akcií Podfondu na majetkový účet investora, během kterého nebude možné z Podfondu 2 vystoupit. Pro nově vstupující klienty tato lock-up perioda neplatí.

Výstupní poplatky jsou účtovány podle aktuálně platného statutu fondu.

Ano, činí 30 % z roční auditované výkonnosti přesahující 6 %.