Výkonnost fondů REDSIDE v listopadu 2022

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 11/2022

NOVA Real Estate

V listopadu 2022 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,41 % a tedy celkové zhodnocení od začátku roku činí 6,61 %.

Během pravidelné návštěvy našeho průmyslového parku v Trenčíně jsme slavnostně otevřeli workoutové hřiště, které je k dispozici nejen zaměstnancům našich nájemců, ale i široké veřejnosti. Jsme rádi, že tímto projektem přispíváme ke zvýšení stavu životní pohody našich partnerů a zároveň přinášíme něco pozitivního do místní komunity.

Během měsíce listopadu se podařilo pronajmout, respektive prodloužit, dvě menší jednotky v budově Smíchov Gate – jedná se o společnost podnikající v oblasti elektro, prodloužení se týká dlouhodobého nájemce a fitness operátora Bodybody.

Portfolio nemovitostí drží úroveň pronajatosti na 98,5 %. Předpokládáme, že následující rok se tento ukazatel bude jen zlepšovat, jelikož nájemci, kterým v příštím roce končí smlouvy, již indikovali zájem o jednání ohledně prodloužení nájemního vztahu.

Report NOVA Real estateNOVA Green Energy - podfond 1 

Zhodnocení Podfondu 1 za měsíc listopad 2022 bylo 0,46 %, a za rok 2022 pak 4,90 % YTD.

V biomasové teplárně Krnča Podfond 1 provádí kroky za účelem finančně-provozní optimalizace, aktuálně probíhá sestavování a vyhodnocování finančního plánu pro příští rok ve světle měnících se základních proměnných jako jsou ceny štěpky, tepla a elektřiny na základě předběžných nabídek pro rok 2023. Na Slovensku byl, podobně jako v České republice, schválen balík opatření v podobě windfall tax, který stanovuje povinnou daňovou srážku nad stanovenou cenovou úroveň elektřiny, aktuálně se čeká na vydání prováděcí vyhlášky, která bude definovat jednotlivé limity. Výměna statutárních orgánů společnosti vlastnící teplárnu Krnča proběhla úspěšně.

Projekty dvou biomasových tepláren, jejichž zajištěné pohledávky tvoří též aktiva Podfondu 1, se stále potýkají se zdražováním vstupní suroviny (dřevní štěpka) i jinými provozními problémy (oprava turbíny) a jsou pod výrobním a provozním plánem. Obdobně jako při teplárně Krnča i zde panuje nejistota ohledně zastropování prodejních cen především elektřiny, na upravující vyhlášku vlády SR si musíme počkat. Celou komplexní situaci dlouhodobě řešíme jak s managementem tepláren, tak i s financující bankou.

Podfond 1 s účinností od 1. 8. 2022 formálně neplánuje, s ohledem na postupné ukončení činnosti, další investice do nových zdrojů. Na druhou stranu se zaměřuje na správu a optimalizaci aktiv spadajících do „Side Pocket“, s cílem eliminovat veškerá rizika a v co nejkratší době převést tato aktiva do Podfondu 2. Detailní informace ve formě otázek a odpovědí týkající se projektu rozdělení fondu jsme zveřejnili na stránkách Podfondu 1 v sekci „FAQ - „Side Pocket“. Mimořádná účetní závěrka k 31.7.2022 související se zahájením formální likvidací Podfondu 1 byla sestavena dne 30.11.2022.

Report NOVA Green Energy podfond 1NOVA Green Energy podfond 2

Zhodnocení Podfondu 2 za měsíc listopad 2022 bylo 0,46 %, a za rok 2022 pak 3,04 % YTD.

V listopadu pokračovaly práce na developmentu několika FVE především v České a Slovenské republice. Obdrželi jsme studie pro 12 střešních instalací na střechách budov vlastněných sesterským fondem NOVA Real Estate. Z těchto studií vyplývá, že by těchto 12 střech bylo možné osadit fotovoltaickými elektrárnami o výkonu až do 3 MWp. Pro investici do těchto FVE uvažujeme s investiční dotační podporou z některého dotačního programu MFŽP či MPO. Aktuálně probíhají práce na projektové dokumentaci na tato díla. Pro pilotní střešní FVE projekt Orlice s instalovanou kapacitou 0,5MWp jsme obdrželi stavební povolení a zároveň jsme vypsali poptávkové řízení na zhotovitele tohoto projektu.

Aktuálně se věnujeme také situaci stávajících, Podfondem 2 vlastněných, českých FVE. V našich dvou českých FVE jsme přešli na výkupní schéma na tzv. zelený bonus, kde jsme zasmluvnili prodej elektřiny v EUR. Pro výkup v eurech jsme se rozhodli z důvodu plánovaného načerpání nových úvěru v této měně, čímž výrazně snížíme kurzové riziko splátka úvěru vs. příjmy. Aktuálně probíhají jednání s financujícími bankami ohledně posledních podmínek. Na Slovensku byl, podobně jako v České republice, schválen balík opatření v podobě windfall tax, který stanovuje povinnou daňovou srážku nad stanovenou cenovou úroveň elektřiny, aktuálně se čeká na vydání prováděcí vyhlášky, která bude definovat jednotlivé limity.

Report NOVA Green Energy podfond 2