Výkonnost fondů REDSIDE v lednu 2023

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 1/2023

NOVA Real Estate


V lednu 2023 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,46 %.

Začátkem roku 2023 byla dokončena transakce prodeje portfoliového hobby marketu – Baumax, avšak bez vlivu na NAV, jelikož účetně byl prodej již zohledněn v prosincových číslech výkonnosti po podpisu smlouvy.

Nájemci OC Orlice Park nám poskytují data o obratech, které ukazují celoroční nárůst o 11,9 % vůči roku 2021 a 31,6 % oproti roku 2019, což byl poslední běžný rok před epidemií koronaviru. Z pohledu návštěvnosti centra vidíme růst o 9,1 % oproti roku 2021 a 0,4 % ve srovnání s rokem 2019.

Ke konci roku došlo k přecenění nemovitostí vlastněných fondem externím znalcem. Hodnotové rozložení portfolia se drží zamýšlených kontur diversifikace, kdy 38,4 % je alokováno do regionálního maloobchodu, 34,1 % portfolia tvoří prémiové kancelářské budovy v centrálních lokalitách Prahy a 27,4 % tvoří segment logisticko-průmyslový.

Report NOVA Real EstateNOVA Green Energy - podfond 1

V biomasové teplárně Krnča Podfond 1 kontinuálně provádí kroky za účelem finančně-provozní optimalizace. Slovenská vyhláška stanovila strop výkupních cen elektřiny z biomasy pro rok 2023 na 232 EUR/MWh, čímž naštěstí neposkytli další negativní signál tomuto odvětví. Věříme, že z dlouhodobého hlediska dojde k narovnání cenových poměrů štěpky a elektřiny a tyto typy tepláren budou dále rentabilní.

Vydané vládní opatření tedy sice nezmařilo výrobu elektřiny z biomasy, ale současné tržní nastavení cen dřevní štěpky a elektřiny momentálně nabízí možnost pokrytí pouze části fixních nákladů. S financující bankou byl dohodnut splátkový kalendář zbylé nevelké části úvěru.

Projekty dvou biomasových tepláren, jejichž zajištěné pohledávky tvoří též aktiva Podfondu 1, se potýkají s podobnými cenově-provozními problémy jako teplárna Krnča. Nicméně i zde, stejně jako současný management, věříme v dlouhodobou perspektivu tepláren. Ve věci vymáhání pohledávek z titulu těchto dvou tepláren byl v Rakousku podán návrh na platební rozkaz, věc bude dále řešena na místních soudech.
Zhodnocení Podfondu 1 za měsíc leden 2023 bylo 0,39 %.

Report NOVA Green Energy podfond 1

NOVA Green Energy podfond 2

V lednu dále pokračovaly práce na developmentu několika FVE především v České a Slovenské republice. Obdrželi jsme studie pro 12 střešních instalací na střechách budov vlastněných sesterským fondem NOVA Real Estate. 

Z těchto studií vyplývá, že by těchto 12 střech bylo možné osadit fotovoltaickými elektrárnami o výkonu až do 3 MWp. Pro investici do těchto FVE uvažujeme s investiční dotační podporou z některého dotačního programu MFŽP či MPO. Aktuálně byly podány první žádosti o připojení výroben do distribuční sítě. Pro pilotní střešní FVE projekt Orlice s instalovanou kapacitou 0,5MWp jsme obdrželi stavební povolení a zároveň jsme vypsali poptávkové řízení na zhotovitele tohoto projektu, v blízkých dnech vyhlásíme výherce řízení a dojde k podpisu smlouvy o zhotovení díla. Aktuálně se věnujeme také situaci stávajících, Podfondem 2 vlastněných, českých FVE. 

V našich dvou českých FVE jsme přešli na výkupní schéma tzv. zeleného bonusu, kde jsme zasmluvnili prodej elektřiny v EUR. Pro výkup v eurech jsme se rozhodli z důvodu načerpání nových úvěrů v této měně, čímž výrazně snížíme kurzové riziko splátka úvěru vs. příjmy. Proces načerpání úvěrů byl na přelomu ledna a února úspěšně dokončen, finanční prostředky budou sloužit na financování nových rozvojových projektů a také na řízení likvidity tohoto podfondu. Na Slovensku byla schválena prováděcí vyhláška, která stanovila stropy výkupních cen i z fotovoltaických zdrojů. Pro FVE, které mají zasmluvněné výkupní ceny a splňují několik dalších podmínek, tedy pro všechny Podfondem 2 vlastněné FVE na Slovensku, nebude mít tato windfall tax žádný dopad, což hodnotíme mimořádně pozitivně. Zhodnocení Podfondu 2 za měsíc leden 2023 bylo 0,59 %.

Report NOVA Green Energy podfond 2