Výkonnost fondů REDSIDE v červenci 2023

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 7/2023

NOVA Real Estate

V červenci 2023 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,27%, od začátku roku činí výkonnost 2,37 %.

K datu 28.7.2023, 00:00 hodin došlo k pozastavení vydávání a odkupování investičních akci vydávaných Společností k Podfondu, a to z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů akcionářů Společnosti. Doba, na kterou se vydávání a odkupování Investičních akcií pozastavuje je 6 měsíců, tedy do 28.1.2024. Pozastavení se vztahuje i na Investiční akcie, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před 28.7.2023 a u nichž ještě nedošlo k vyplacení.

V červenci již známe vývoj návštěvnosti a obratů obchodního centra Orlice Park Shopping za první polovinu roku. Z pohledu návštěvnosti zaznamenalo centrum mírný nárůst o 2,1 % oproti roku 2022. Z pohledu tržeb zaznamenáváme mírný pokles ~ 3 %.

Ke konci července nedochází ke změně pronajatosti portfolia, které zůstává pronajato z 99,5 %, z čehož Retail je pronajatý z 99,8 %, kanceláře z 97,1 % a průmyslová hala v Trenčíně je plná.

Report NOVA Real EstateNOVA Green Energy - podfond 1

Zhodnocení Podfondu 1 v červenci 2023 bylo 0,06 % a za rok 2023 dosáhlo 2,23 % YTD.


V biomasové teplárně Krnča Podfond 1 i nadále provádí kroky za účelem finančně-provozní stabilizace. Současné tržní nastavení cen dřevní štěpky a elektřiny, ale momentálně nabízí možnost pouze částečného pokrytí cen vstupů. Poměr cen štěpky a elektřiny je stále nepříznivý a Podfond 1 se tak rozhodl pro tuto chvíli k dočasné odstávce/zakonzervování teplárny. Teplárna bude opět zprovozněna až dojde k dlouhodobějšímu narovnání poměru cen elektřiny, tepla a štěpky.

Projekty dvou biomasových tepláren, jejichž pohledávky tvoří též aktiva Podfondu 1, se potýkají s podobnými cenově-provozními problémy jako teplárna Krnča. Nicméně i zde stejně jako současný management věříme v dlouhodobou perspektivu tepláren. Ve věci vymáhání pohledávek z titulu těchto dvou tepláren byl v Rakousku podán návrh na platební rozkaz, začínají se přípravy na zahájení soudního řízení, byl stanoven termín prvního stání na říjen 2023. Financující banka teplárenských aktiv postoupila své zajištěné pohledávky třetí straně, která přistoupila k výkonu zástavních prav. Proti tomuto kroku byl na Slovenský soud podán odpor, situaci monitorujeme a podnikáme kroky s cílem vymožení svých investic.

Podfond 1 s účinností od 1. 8. 2022 formálně neplánuje, s ohledem na postupné ukončení činnosti, další investice do nových zdrojů. Na druhou stranu se zaměřuje na správu a optimalizaci aktiv spadajících do „Side Pocket“, s cílem eliminovat veškerá rizika a převést tato aktiva do Podfondu 2. Detailní informace ve formě otázek a odpovědí týkající se projektu rozdělení fondu jsme zveřejnili na stránkách Podfondu 1 v sekci „FAQ - „Side pocket“.

Report NOVA Green Energy podfond 1

NOVA Green Energy podfond 2

Zhodnocení Podfondu 2 v červenci 2023 bylo 0,44 % a za rok 2023 dosáhlo 3,65 % YTD.


I v červenci pokračovaly práce na developmentu několika FVE především v České a Slovenské republice. Pro investici do těchto FVE uvažujeme s investiční dotační podporou z některého dotačního programu MFŽP či MPO. Podávají se zbylé žádosti o připojení výroben do distribuční sítě, aktuálně probíhají diskuse s nájemci o výkupu, resp. prodeji elektrické energie v místě výroby/instalace FVE, jsou podávané první žádosti o stavební povolení.

V květnu 2023 byl vládou představen úsporný balíček s cílem úspory vládních výdajů, mimo jiné na poskytovaných dotacích včetně podpory OZE. Od představení do dneška nejsou známy žádné další konkrétní parametry, není tedy možné vyhodnotit dopad na aktiva fondu v Čechách. Byly ale zveřejněny analýzy a některé informace z vlády, ze kterých vyplývá, že by dotace spíše nemusely být kráceny, ale mohlo by dojít ke změně financování OZE, kdy by oproti situaci před energetickou krizí došlo k narovnání plateb mezi maloodběrateli a velkými průmyslovými odběrateli, kteří dříve platili nižší poplatek za obnovitelné zdroje než maloodběratelé. Současně s tím uvažuje MPO použít na proplacení dotací OZE zdroje z prodeje emisních povolenek. Vlivem termínu schválení státního rozpočtu na rok 2024 by ale nejpozději v září či říjnu mělo být jasné, jak se konsolidační balíček dotkne dotací OZE a následně bude možné již kvalifikovaněji odhadnout případný dopad do hodnoty aktiv.

Na Slovensku jsme dokončili výměnu střídačů a příslušenství na jedné FVE, čímž dosáhneme vyšší efektivitu výroby v hlavní osvitové sezóně. Samotná výměna probíhala „za provozu“, a nevýroba tak byla zkrácena na minimální počet hodin. Na konec léta/ začátek podzimu je již naplánovaná podobná výměna střídačů u dalších dvou slovenských FVE, kdy výměna bude probíhat podobně jako již proběhlá výměna, tedy za provozu pouze s minimálními odstávkami, a tedy i minimalizovanou nevýrobou. 

Report NOVA Green Energy podfond 2