Udržitelné financování, odpovědné investice a podpora

Evropská komise dne 21. dubna 2021 přijala ambiciózní a komplexní balíček opatření, která mají pomoci zlepšit tok peněz směrem k udržitelným činnostem v celé Evropské unii. Toto opatření umožní investorům přeorientovat investice do udržitelnějších technologií a podniků, a tím přispějí k tomu, aby byla Evropa do roku 2050 klimaticky neutrální.

Základní systematický rámec

Důležitým stavebním kamenem každého fungujícího odvětví je základní systematický rámec. V oblasti udržitelného financování to bude tzv. taxonomie, na které se EU po dlouhém politickém vyjednávání shodla. Díky tomu bude jasné, co je a co není udržitelnou činností.

Taxonomii nicméně předběhla otázka transparentnosti při investování, kdy dle nové regulace budou muset někteří účastníci finančního trhu zveřejňovat, jaké dopady mají jejich finanční produkty na faktory udržitelnosti. A pozadu nezůstává ani Evropská komise, která představila mechanismus pro spravedlivou transformaci a Fond pro spravedlivou transformaci.

„Stabilní a transparentní podnikatelské prostředí je základem úspěchu každého podnikatelského projektu, u obnovitelných zdrojů to není výjimkou. Takové prostředí by mělo investorům umožnit dlouhodobé investice bez radikálních změn. Je to první a kardinální předpoklad rozvoje investic do obnovitelných zdrojů energie,“ komentuje Martin Dratva, Fund Manager NOVA Green Energy.

Základem udržitelného financování a růstu je transparentnost

Evropská unie si je dobře vědoma toho, že je nevyhnutelné přesměrovat kapitálové toky k udržitelným investicím pro dosažení udržitelného růstu. Aby k tomu došlo, mělo by být připraveno několik opatření, která podpoří transparentnost a začleňování udržitelnosti do řízení rizik.

Nedávno byla schválena dvě prováděcí nařízení, a to nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (tzv. diclosure regulation) a nařízení měnící nařízení o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty (tzv. benchmark regulation).

Investiční plán Zelené dohody pro Evropu

Cílem investičního plánu Zelené dohody pro Evropu je mobilizovat finanční prostředky EU a vytvořit podpůrný rámec, který usnadní a podnítí veřejné i soukromé investice nutné pro přechod ke klimaticky neutrálnímu, ekologickému, konkurenceschopnému a inkluzivnímu hospodářství. Plán doplňuje další iniciativa vyhlášená v rámci Zelené dohody, která má tři rozměry.

  • Financování: v příštím desetiletí mobilizuje udržitelné investice v hodnotě nejméně jednoho bilionu eur. Výdaje na opatření v oblasti klimatu a životního prostředí budou tvořit větší část rozpočtu EU než kdykoli předtím, což přiláká financování ze soukromých zdrojů. Klíčovou úlohu při tom bude hrát Evropská investiční banka.
  • Příznivé podmínky: vytvoří pobídky s cílem získat a přesměrovat veřejné i soukromé investice. EU poskytne investorům příslušné nástroje díky tomu, že postaví udržitelné financování do centra finančního systému. Bude také usnadňovat udržitelné investice veřejných orgánů tím, že bude podporovat ekologické sestavování rozpočtu a zadávání veřejných zakázek a navrhovat způsoby, jak zjednodušit schvalování státní podpory pro regiony v rámci spravedlivé transformace.
  • Praktická podpora: Komise bude veřejné orgány i předkladatele projektů podporovat při plánování, přípravě a realizaci udržitelných projektů. Podpora členskýc h států EU k zodpovědnému investování

„Dovolím si hovořit o zemích v uskupení Visegrádské čtyřky a začnu Polskem, jež se vydalo cestou zelených certifikátů a aukcí, které se zdají být zajímavým a propracovaným systémem založeným na tržním principu. Česko a Slovensko využívá systému minimálních výkupních cen (ČR na 20 let a eskalovaných inflací, SK na 15 let bez eskalace),“ komentuje Martin Dratva, a dodává: „ČR takto podporovala velké instalace do roku 2010 a Slovensko do 30. 6. 2011. Maďarsko zahájilo podporu jako poslední z V4 formou minimálních výkupních cen (tzv. KÁT licence a později METÁR) a nyní přechází na aukce. V Maďarku se staví stovky megawatt solárních elektráren, kdy výkupní ceny elektřiny jsou jen o třetinu nebo polovinu vyšší než ceny tržní. Ceny tedy nejsou tak vysoké, jako tomu bylo v ČR a na Slovensku v letech 2009–2011.“

Udržitelné finance v EU: Historické milníky, zdroj: ISFC.org

Mechanismus pro spravedlivou transformaci

Mechanismus pro spravedlivou transformaci je klíčový nástroj, jehož účelem je zajistit, aby přechod ke klimaticky neutrální ekonomice probíhal spravedlivě a nikdo nebyl opomenut. Finanční prostředky, které budou potřebovat všechny regiony, zajistí investiční plán Zelené dohody pro Evropu. Mechanismus pak nabídne cílenou podporu v nejvíce dotčených regionech, kde má v letech 2021 až 2027 mobilizovat nejméně 100 miliard eur s cílem zmírnit socioekonomické dopady transformace.

Vytvoří tak nezbytné investice na pomoc pracovníkům a komunitám, které jsou závislé na produkci a používání fosilních paliv. Mechanismus doplní značný příspěvek poskytovaný z rozpočtu EU prostřednictvím všech nástrojů, které přímo souvisejí s transformací.

Nová taxonomie EU

Taxonomie je nový nástroj, prostřednictvím něhož chce EU usnadnit investorům financování do projektů, které jsou v souladu s cíli Zelené dohody. Zároveň poskytuje jasný rámec pro zveřejňování informací o aktivitách v oblasti udržitelnosti, které budou transparentní a srozumitelné jak pro finanční instituce, tak pro širokou veřejnost.

V praxi to znamená zejména nastavení vnímání investic z hlediska jejich druhotného dopadu, transparentnosti a v konečném důsledku i zamezení tzv. greenwashingu. Finanční trh ovlivňují již dnes, například od roku 2019 došlo k růstu tzv. ESG investic se zaměřením na udržitelnost až o 140 % a do roku 2030 se odhaduje nárůst až o dvacetinásobek.

Dlouhodobé uvažování místo krátkodobého

Udržitelné financování představuje posun ve způsobu, jak finance fungují. Tento posun je zřetelný ve dvou oblastech.

  • Za prvé existuje snaha začlenit kritéria jako dopad na životní prostředí a společnost do rozhodovacího procesu.
  • Za druhé se při financování dostává do popředí zaměření na dlouhodobé cíle, nikoli jen krátkodobé.

Stěžejním bodem udržitelného financování je využívání materiálů a nerostných surovin způsobem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil možnost naplňovat potřeby generací budoucích.

Evropská unie si je dobře vědoma toho, že je nevyhnutelné přesměrovat kapitálové toky k udržitelným investicím pro dosažení udržitelného růstu. Cílem investičního plánu Zelené dohody pro Evropu je mobilizovat finanční prostředky EU a vytvořit podpůrný rámec.

Článek naleznete i v Profi Poradenství & Finance.