Výkonnost fondů REDSIDE v září 2023

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 9/2023

NOVA Real Estate 


V měsíci září došlo k mírnému poklesu NAV, což je dáno souběhem zejména dvou faktorů – meziměsíční výrazné oslabení CZK vůči EUR a nárůstu nákladů z důvodu vyšších úroků mezaninového bankovního financování, které však bylo v únoru Fondem kompletně splaceno. V reakci na postupné rapidní zvyšování úrokových sazeb tedy Fond pokračoval v nastoleném trendu snižování zadlužení, které je mírně pod 50 % LTV. 

Po nedávném velmi úspěšném prodeji hobby marketu Baumax, jsme přistoupili k prodeji největšího portfoliového aktiva a jedné z největších výrobních hal na Slovensku vůbec – industriálního parku v Trenčíně s kapacitou pronajímatelné plochy více než 120 000 m², který fond vlastnil od roku 2020. 

Transakce, která trvala necelého půl roku a která byla uzavřena během měsíce října, potvrdila interní valuaci této nemovitosti v účetnictví fondu. Mírně pozitivní vliv do výkonnosti bude mít tato transakce v měsíci říjnu 2023. Úspěšný prodej tak velkého aktiva rovněž prokazuje kvalitu a likviditu našeho nemovitostního portfolia, a to navzdory výraznému transakčnímu útlumu v oblasti komerčních realit v letošním roce.

Report NOVA Real EstateNOVA Green Energy

Zhodnocení Podfondu 2 v září 2023 bylo 0,31 % a za rok 2023 dosáhlo 4,36 % YTD.

V září pokračovaly práce na developmentu několika FVE především v České a Slovenské republice. Pro investici do těchto FVE uvažujeme s investiční dotační podporou z některého dotačního programu MFŽP či MPO. Podávají se zbylé žádosti o připojení výroben do distribuční sítě, aktuálně probíhají diskuse s nájemci o výkupu, resp. prodeji elektrické energie v místě výroby/instalace FVE, jsou podávané první žádosti o stavební povolení.

V květnu 2023 byl vládou představen úsporný balíček s cílem úspory vládních výdajů, mimo jiné v rámci poskytovaných dotacích včetně podpory OZE. Na počátku října Poslanecká sněmovna schválila finální podobu tohoto balíčku. Jak jsme již dříve psali, dle postupně se objevujících informací bylo pravděpodobné, že dotace nebudou kráceny. Schválená podoba konsolidačního balíčku tyto předpoklady naplnila, výška provozní podpory pro OZE tak bude beze změny. Konsolidační balíček pouze upravil, kdo tyto provozní dotace bude platit. V roce 2023 platí celou částku dotací stát, pro příští roky se navrací systém, kdy provozní podpora bude hrazená kombinací plateb od finálních a průmyslových spotřebitelů a ze státního rozpočtu.

V září započala výměna střídačů u dalších dvou slovenských FVE, kdy výměna bude probíhat podobně jako již proběhlá výměna z května/června tohoto roku. Výměna všech komponent by měla být dokončena v říjnu, v druhé polovině října pak bude probíhat zkušební provoz elektráren už s vyměněnými střídači a transformátory. Očekáváme výraznější růst efektivity těchto FVE v následujících letech. 

V souladu s platným statutem Podfondu 1 účinným od 1.9.2023 se změnila frekvence vyhlašování hodnoty investiční akcie, kdy hodnoty budou s ohledem na likvidaci Podfondu 1 vyhlašovány pololetně, a to vždy k 30.6. a 31.12.

Intenzivně se rovněž věnujeme zbylým dvěma hlavním skupinám aktiv Podfondu 1 - biomasovým teplárnám TeHo a Krnča. S ohledem na ekonomicky nerentabilní provoz biomasových elektráren, kdy náklady na výrobu elektřiny z biomasy citelně převyšují výnosy z jejího prodeje, byla v průběhu roku omezena výroba a připravuje se vstup do konkursu a následný prodej tohoto zdroje v Krnči. Ve věci TeHo vyhodnocujeme publikované zprávy ohledně uplatnění zástavních práv skupiny Natland, která převzala pozici J&T Banky.

NOVA Green Energy