NOVA Green Energy

NOVA Green Energy

Investiční strategie Fondu

NOVA Green Energy je otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů (dále „Fond“), který investuje do majetkových účastí ve společnostech provozující malé a středně velké zařízení (1-4 MW) vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie v regionu střední a východní Evropy, zejména pak v České republice a na Slovensku. Výnosy Fondu jsou stabilizované, jelikož se opírají o zákonem garantované výkupní ceny elektrické energie na období 15 až 20 let, přičemž tyto výkupní ceny výrazně převyšují běžné tržní ceny elektrické energie. Spolu s efektivním řízením aktiv pod správou Fondu se tyto faktory následně promítají do výsledků hospodaření Fondu. Investice je tak svým charakterem z hlediska rizikovosti podobná investicím do státních dluhopisů se splatností 10 až 15 let, ale s významně vyšším očekávaným výnosem nad 6 % p. a. Cílem Fondu je být nejlepší volbou pro konzervativní investory očekávající stabilní, zákonem garantovaný příjem a přiměřené zhodnocení kapitálu v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Přísný regulační rámec, přehledně nastavená motivace manažerů, renomovaný správce, znalec a auditor či další institucionální a projektové záruky zabezpečují maximální transparentnost NOVA Green Energy, otevřeného podílového fondu, podle vzoru investičních fondů v západní Evropě.

Jak investovat?

Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a tedy je zapotřebí investovat alespoň 125.000 EUR (3 500 000 CZK) a podepsat prohlášení o vědomí si rizik s tímto druhem investice včetně investičních zkušeností.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u správce fondu:

 • Smlouvu o nákupu podílových listů,
 • Žádost o vydání podílových listů,
 • Čestné prohlášení a
 • Identifikační, kontrolní a investiční dotazník klienta.

Proč investovat?

• Stabilní a předvídatelný profil návratnosti
• Nízká/žádná korelace s volatilitou finančního trhu
• Garantované smlouvy s renomovanými partnery zabezpečující vysokou úroveň služeb
• Osvědčený tým a prokazatelné historické výsledky

Fond poskytuje jedinečnou příležitost zakotvenou v investičním prostředí chráněném legislativou. Je vhodný pro opatrné investory, kteří hledají stabilní výnosy.

Vstup/výstup z Fondu

Fond vydává zaknihované podílové listy na jméno o jmenovité hodnotě 0,1 EUR nebo 1 CZK.

Odkup podílových listů Fondu probíhá průběžně po celý rok s tím, že lhůty pro vypořádání odkupu ze strany investiční společnosti jsou dány objemem požadované částky na odkup. V případě, že se jedná o investici do 10 mil. CZK je lhůta maximálně 4 měsíce od konce měsíce, ve kterém investiční společnost obdržela žádost o odkup. V době od podání žádosti o odkup po samotný odkup podílových listů podílový list není úročen.

Investice do Fondu není časově vázaná. Minimální doporučený investiční horizont je 3 roky.

Poplatky

• Vstupní poplatek maximálně 3 %
• Výstupní poplatek maximálně 5 % (2 roky od vstupu)

U fyzických i právnických osob nákup podílových listů probíhá nejčastěji jako tzv. přímá investice. Při přímé investici posílá investor peníze přímo na účet Fondu vedený u svého depozitáře, následně jsou mu připsány podílové listy v alikvotní hodnotě na jeho majetkový účet vedený u některého z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů. V případě, že investor majetkovým účtem nedisponuje lze využít služeb správce Fondu týkající se zřízení účtu a vypořádání celé transakce.

Investor se zájmem o investici by si v každém případě měl přečíst dostupné informace o Fondu a jeho investičním profilu.

Přehled údajů o fondu

Typ fondu: Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
Zaměření fondu: Obnovitelné zdroje/energetika ; korporátní dluhopisy
Investiční strategie: Majetkové účasti ve středně velkých společnostech působící v oblasti obnovitelných zdrojů; korporátní dluhopisy bonitních společností
ISIN CZK třída: CZ 000 847 46 73
ISIN EUR třída: CZ 000 847 40 53
ISIN EUR LI: LI 033 564 74 05
Čistý výnos fondu rok 2014: 7,71 % p.a.
Čistý výnos fondu rok 2015: 8,25 % p.a.
Čistý výnos fondu rok 2016: 5,36 % p.a.
Čistý výnos fondu rok 2017: 6,04 % p.a.
Čistý výnos fondu rok 2018: 6,36 % p.a.
Kapacita fondu: 170 mil. EUR
Velikost fondu k 31. 10. 2019: 62,186 mil. EUR
Upisovací období: Měsíční
Emitovaný cenný papír: Zaknihovaný podílový list na jméno o jmenovité hodnotě 0,1 EUR nebo 1 CZK
Očekávaný čistý výnos fondu (IRR): 6+ % p.a.
Doba trvání fondu: Od února 2013 na dobu neurčitou
Minimální investice: Minimální částka, kterou dle §272 ZISIF1 může investor investovat, činí 125.000 EUR, případně 1.000.000 CZK (ekvivalentně 40,000 EUR) při provedení tzv. testu vhodnosti dle §15 ZPKT2.
Doporučený investiční horizont: 3 roky a více
Vstupní poplatek: max. 3 %
Výstupní poplatek: max. 5 % (2 roky od vstupu)
Redemace: Měsíční
Správce fondu: REDSIDE investiční společnost, a.s
Roční náklady fondu: Max. 1,95 % z NAV Fondu
Výkonnostní poplatek správce: 30 % z ročních výnosů fondu nad 7% IRR
Depozitář: UniCredit Bank
Auditor: PriceWaterhouseCoopers Audit
Regulátor: Česká národní banka
Právní a účetní řád: Česká republika
Zdanění fondu: 5 % ze zisku

Rizikovost

Podílový fond se koncentruje na investice do obchodních podílů z pohledu jejich specifického zaměření. Fond je zaměřen na společnosti spojené s výrobou elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů energie či za pomoci kogenerace. Mezi klíčová rizika všeobecně v této oblasti patří riziko technologické, riziko implementace projektu a dále také riziko přírodní. Všechna tato rizika představují zejména možnou nefunkčnost technologie, resp. nedosažení očekávaných technických parametrů, v jejichž důsledku bude zařízení provozováno neefektivně a při vyšších než očekávaných nákladech. Velmi významné je specifické riziko nestability státní energetické politiky, které může negativně ovlivnit hodnotu majetku Fondu. Dalším specifickým rizikem je i technologické riziko u obnovitelných zdrojů energie, dále provozní riziko zdrojů k výrobě elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů, které je spojené pouze s přírodními vlivy a není ovlivnitelné. Pro takovéto zdroje platí, že mohou oscilovat meziroční průměrné hodnoty větru, slunečního svitu či jiných neovlivnitelných přírodních vlivů. Investice, na které je fond zaměřen, jak v České republice tak i v zahraničí podléhají státním regulacím a může dojít ke změně v zákonech a to jak v České republice, tak i v dalších zemích, ve kterých fond investuje, a tedy se mohou po takové změně právní vztahy, vztahující se na investice fondu, značně odlišovat od stávající situace.

Pro určení souhrnného ukazatele rizika jsme využili dostupná data srovnatelných investičních fondů na českém trhu .

Informační povinnost

Výkonnost

Fond dosahuje výnosů na úrovni dlouhodobého průměru akciových trhů bez korelace s volatilitou na finančních trzích. Všechny níže uváděné hodnoty jsou čistými výnosy pro investory (po odečtení poplatků za správu fondu a odvedené daně).

Auditované čisté zhodnocení za rok 2014: 7,71 % p.a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2015: 8,25 % p.a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2016: 5,36 % p.a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2017: 6,04 % p.a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2018: 6,36 % p.a..

Výkonnost v prosinci 2019:

1 měsíc: 0,60 %
6 měsíců: 3,50 %
1 rok: 6,26 %
Od konce 06/2013: 51,00 %
YTD: 6,26 %
Aktuální hodnota podílového listu prosinec 2019
CZ0008474053 0,1473 EUR (po dividendě)
CZ0008474673 1,2998 CZK (po dividendě)

Fond v rámci diverzifikační strategie nakupuje různá aktiva z oblasti obnovitelných zdrojů v regionu CEE, čímž rozkládá riziko.

Fond může investovat do těchto zařízení:

 • Fotovoltaické elektrárny
 • Větrné elektrárny
 • Malé vodní elektrárny
 • Výroba energií z odpadu
 • Kogenerační jednotky
 • Bioplynové stanice
 • Elektrárny na bázi biomasy
 • Energetické fondy

Ukázka portfolia

Bioplynové stanice Horovce

 • Celková pronajímatelná plocha: N.A. / TOTAL CAPACITY :0,999 MWe + 0,499 MWe + 0,499 MWe
 • Rok výstavby: 2013
 • V majetku fondu: 2017
 • Lokalita: Trenčianský kraj, Slovensko

Slovensko se jako jeden z členů EU zavázalo k plnění Směrnice o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a nastavilo systém podpory na bázi garantovaných výkupních cen na dobu 15 let.

Hlavní surovinou používanou v těchto třech BPS je kukuřičná siláž, která má jednu z nejvyšších výtěžností bioplynu.

Biomasová elektrárna Krnča

 • Celková pronajímatelná plocha: N.A. / TOTAL CAPACITY :1 MWe + 4 MWt
 • Rok výstavby: 2013
 • V majetku fondu: 2016
 • Lokalita: Slovensko, Nitrianský kraj

Podpora na bázi minimální výkupní ceny elektřiny.

Zdroje příjmu:

Výroba elektřiny,
Prodej tepla,
Sušárny na dřevo,
Skleníky.

Fotovoltaická elektrárna Slatina I.

 • Celková pronajímatelná plocha: N.A. / TOTAL CAPACITY : 0,77 MW
 • Rok výstavby: 2011
 • V majetku fondu: 2015
 • Lokalita: Rozhraní mezi západním a středním Slovenskem

Elektřina dodávaná do distribuční sítě za státem garantované ceny na 15 let.

Fotovoltaická elektrárna Slatina II.

 • Celková pronajímatelná plocha: N.A. / TOTAL CAPACITY : 0,77 MW
 • Rok výstavby: 2011
 • V majetku fondu: 2015
 • Lokalita: Rozhraní mezi západním a středním Slovenskem

Elektřina dodávaná do distribuční sítě za státem garantované ceny na 15 let.

Fotovoltaická elektrárna Šambron

 • Celková pronajímatelná plocha: N.A. / TOTAL CAPACITY : 0,99 MW
 • Rok výstavby: 2011
 • V majetku fondu: 2015
 • Lokalita: Východní Slovensko

Elektřina dodávaná do distribuční sítě za státem garantované ceny na 15 let.

Fotovoltaická elektrárna Čečejovce

 • Celková pronajímatelná plocha: N.A. / TOTAL CAPACITY : 3,9 MW
 • Rok výstavby: 2011
 • V majetku fondu: 2014
 • Lokalita: Východní Slovensko

Elektřina dodávaná do distribuční sítě za státem garantované ceny na 15 let.

Fotovoltaická elektrárna Šarišské Michalany

 • Celková pronajímatelná plocha: N.A. / TOTAL CAPACITY : 0,99 MW
 • Rok výstavby: 2011
 • V majetku fondu: 2014
 • Lokalita: Východni Slovensko

Elektřina dodávaná do distribuční sítě za státem garantované ceny na 15 let.

Fotovoltaická elektrárna Medzany

 • Celková pronajímatelná plocha: N.A. / TOTAL CAPACITY : 0,99 MW
 • Rok výstavby: 2011
 • V majetku fondu: 2014
 • Lokalita: Východni Slovensko

Elektřina dodávaná do distribuční sítě za státem garantované ceny na 15 let.

Fotovoltaická elektrárna Jakubovany

 • Celková pronajímatelná plocha: N.A. / TOTAL CAPACITY : 0,995 MW
 • Rok výstavby: 2011
 • V majetku fondu: 2014
 • Lokalita: Východni Slovensko

Elektřina dodávaná do distribuční sítě za státem garantované ceny na 15 let.

Fotovoltaická elektrárna Fulianka

 • Celková pronajímatelná plocha: N.A. / TOTAL CAPACITY : 0,8 MW
 • Rok výstavby: 2011
 • V majetku fondu: 2015
 • Lokalita: Východní Slovensko

Elektřina dodávaná do distribuční sítě za státem garantované ceny na 15 let.

Fotovoltaická elektrárna Kladzany

 • Celková pronajímatelná plocha: N.A. / TOTAL CAPACITY : 0,99 MW
 • Rok výstavby: 2011
 • V majetku fondu: 2015
 • Lokalita: Východní Slovensko

Elektřina dodávaná do distribuční sítě za státem garantované ceny na 15 let.

Fotovoltaická elektrárna Lipany

 • Celková pronajímatelná plocha: N.A. / TOTAL CAPACITY : 0,999 MW
 • Rok výstavby: 2011
 • V majetku fondu: 2015
 • Lokalita: Východní Slovensko

Elektřina dodávaná do distribuční sítě za státem garantované ceny na 15 let.

Fotovoltaická elektrárna Rožná

 • Celková pronajímatelná plocha: N.A. / TOTAL CAPACITY : 4,312 MW
 • Rok výstavby: 2009
 • V majetku fondu: 2015
 • Lokalita: Vysočina

Elektřina dodávaná do distribuční sítě za státem garantované ceny na 20 let.

Fotovoltaická elektrárna Kralice na Hané

 • Celková pronajímatelná plocha: N.A. / TOTAL CAPACITY : 0,855 MW
 • Rok výstavby: 2010
 • V majetku fondu: 2016
 • Lokalita: Východ České republiky

Elektřina dodávaná do distribuční sítě za státem garantované ceny na 20 let.

Management

Fond je spravován investiční společností REDSIDE, která je v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech držitelem licence České národní banky vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů. REDSIDE se zaměřuje na profesionální správu fondů kvalifikovaných investorů, která v sobě zahrnuje jak vytváření samotných fondových struktur, tak jejich následné obhospodařování a administraci. Objem spravovaného majetku (AUM) v květnu 2016 přesáhl 200 mil. EUR.

Projektové zabezpečení

 1. Investice a divestice Fondu schvaluje představenstvo investiční společnosti po konzultaci a na doporučení Investiční komise Fondu.
 2. Tržby z aktiv v portfoliu Fondu jsou vázané na dlouhodobé, zákonem garantované fixní výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
 3. Výkon aktiv v portfoliu permanentně sleduje management Fondu a monitorují financující banky
 4. Aktiva jsou pouze v zemích se stabilním regulačním rámcem
 5. Aktiva v portfoliu mají dlouhodobé záruky na komponenty od renomovaných dodavatelů
 6. Fond investuje pouze do aktiv výlučně se spolehlivou a odzkoušenou technologii
 7. Aktiva v portfoliu mají dlouhodobé smlouvy s dodavateli, definující minimální výkon s přísnými pokutami
 8. Všechna aktiva jsou pojištěna pro případ výpadku produkce
 9. Fond diversifikuje rizika prostřednictvím investic do různých typů projektů obnovitelných zdrojů
 10. Z pohledu CZK a EUR struktury aktiv má Fond vyvážené portfolio

Regulace

Fond se řídí Zákonem č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Na dodržování legislativy a konkrétních statutů dohlíží Česká národní banka.

Všechny investice jsou posuzované investičním výborem Fondu. Fond je regulovaný Českou národní bankou a investice jsou pod neustálým dohledem financujících bank.

Dohled: Česká národní banka
Správce fondu měsíčně reportuje ČNB strukturu aktiv fondu včetně účetních výsledků.

Správce: REDSIDE investiční společnost, a.s.
Držitel licence ČNB vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů. Objem spravovaného majetku v roce 2016 přesáhl 200 mil. EUR.

Depozitář: UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Monitoruje, vykonává a reportuje peněžní transakce v souladu se zákonem a statutem fondu.

Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Jednou ročně audituje účetní závěrku a výroční zprávu fondu.

Oceňovatel aktiv: ze seznamu ČNB
Přecenění majetku fondu se děje minimálně jednou ročně nezávisle na investiční společnosti oceňovatelem ze seznamu ČNB.

Více informací o legislativním zabezpečení

 1. Dohled: Fond je regulovaný Českou národní bankou. Správce Fondu společnost REDSDIE měsíčně reportuje ČNB strukturu aktiv fondu včetně účetních výsledků. Na čtvrtletní bázi pak zasílá pravidelně reporty European Securities and Market Authority týkající se zejména nastavení vnitřních kontrolních mechanismů a řízení rizik
 2. Profesionální správa majetku Fondu: Fond je spravován společností REDSIDE investiční společnost, a.s., která je v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech držitelem licence České národní banky vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů.
 3. Depozitář: Správce Fondu sám nemá možnost s prostředky Fondu nakládat. Majetek Fondu je uložen u depozitáře – banky se speciální licencí. Ani depozitář nemá možnost s prostředky Fondu pracovat (půjčovat je, zastavovat je apod.). Tento majetek je veden na speciálním účtu, který nepodléhá standardním pravidlům pro výkon činnosti bank. Depozitář sleduje především, zda je Fond spravován s odbornou péčí a zda je spravován v souladu se zákonem a svým statutem. Hlavní činností depozitáře je kontrola, zda jsou podílové listy vydávány správně a odkupovány v souladu se zákonem a statutem, zda je kurz podílového listu vypočítáván v souladu se zákonem a statutem, kontroluje způsob oceňování majetku Fondu, zda je majetek nabýván v soudu se zákonem a statutem, včetně kontroly všech příchozích a odchozích plateb. Funkci depozitáře Fondu vykonává UniCredit Bank, a.s.
 4. Oddělení majetku Fondu od majetku investiční společnosti (Čínská zeď): Majetek fondu je oddělen od majetku investiční společnosti. Jestliže by tedy investiční společnost zkrachovala, s majetkem se nic nestane, je pouze předán pod správu jiné společnosti.
 5. Audit: Audit Fondu jednou ročně provádí společnost PriceWaterhouseCoopers, která audituje účetní závěrku, přílohu účetní závěrky a výroční zprávu Fondu.
 6. Přecenění aktiv: Dle platné legislativy zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních Fondech a dle statusu má Fond povinnost přeceňovat svůj majetek. Přecenění se děje min. jednou ročně nezávisle na investiční společnosti oceňovatelem ze schváleného seznamu ČNB.
 7. Investiční limity: Fond musí dodržovat limity dané zákonem a statutem Fondu. To zabraňuje riziku ztráty v důsledku investice velkého množství prostředků do jednoho aktiva. Fond je povinen dodržovat zákonné investiční limity na jednu majetkovou hodnotu v aktivech fondu ve výši max. 35 % k celkovému fondovému kapitálu.
 8. Správce fondu: REDSIDE investiční společnost, a.s.

Informace pro investory

Každý investor dostává na měsíční bázi informaci o ceně podílového listu od správce fondu, společnosti REDSIDE. Zároveň Fond na svých stránkách zveřejňuje pravidelný měsíční reporting obsahující informace o dění ve Fondu včetně jeho velikosti a výkonnosti.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Může banka investovat jakožto pověřená osoba?

Ano. Musíte se však ujistit a potvrdit společnosti Redside, že konečný kupující si je vědom toho, že fond Nova Green Energy je fond určený pro kvalifikované investory, tzn. že se řídí zvláštním zákonem s minimálním investičním prahem stanoveným českým právem.

Investoři musí v souladu s českou legislativou vyplnit pro samotný úpis tyto dokumenty:

A) Smlouva o vydávání a vyplácení podílových listů fondů kvalifikovaných investorů;
B) Žádost o vydání investičních certifikátů;
C) Čestné prohlášení investora fondu kvalifikovaných investorů (není nutné pro profesionální klienty, tj. banky, fondy apod.);
D) Dokumentaci AML (není nezbytná pro profesionální klienty, tj. banky, fondy atd.);
E) Dotazník týkající se investičních dovedností (není nezbytný pro profesionální klienty, tj. banky, fondy).

Centrální evidence vedená Centrálním depozitářem cenných papírů Praha eviduje veškeré cenné papíry vydané v České republice, včetně cenných papírů Nova Green Energy Fund. Centrální evidence je evidencí dvoustupňovou a tvoří ji evidence vedená CDCP a evidence navazující, kterou vedou tzv. účastníci CDCP, což jsou zejména obchodníci s cennými papíry.

Na základě výše uvedených skutečností berte v úvahu, že jsme schopni vypořádat transakci pouze tehdy, pokud váš klient má tzv. Majetkový účet u jednoho z účastníků Centrálního depozitáře Praha.

Seznam účastníků naleznete zde:

Http://www.cdcp.cz/index.php/cs/participants-list

2. Jak často probíhá přecenění (NAV)?

Měsíčně

3. Jaká je lhůta pro úpis / redemaci?

Neexistuje žádná přesně stanovená lhůta. Příkaz k úpisu lze podávat osobně u investiční společnosti, zasílat poštou (info@redsidefunds.com) nebo faxem (+420 224 931 368). Akcie Fondu jsou upsány na reálnou hodnotu akcií oznamovanou vždy na období, ve kterém nastává tzv. Rozhodující datum, tj. Den upisování finančních prostředků převedených majitelem fondu na účet fondu (viz. další podrobnosti v prospektu fondu).

Skutečná hodnota jednotky se určuje vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce s platností pro následující měsíc, tj. pro září 2016 od prvního dne září až do posledního dne měsíce. Skutečná hodnota podílových listů fondu je stanovena do 10 pracovních dnů následujícího měsíce, v našem příkladu říjen (podle měsíčního finančního přehledu, jak předepisuje regulátor). Skutečná hodnota podílových listů fondu je oznámena během následujících 15 pracovních dnů.

Co se týče redemace, tato je vždy vytahována k celkové investici. Investice do 10 milionů Kč = cca. 400 000 EUR jsou odkoupeny do 4 měsíců. Investice od 10 milionů Kč do 30 milionů Kč (400 000 - 1 200 000 EUR) jsou vykoupeny do 6 měsíců. Vyšší investice, než předešlé uvedené, mohou být vykoupeny až v horizontu jednoho roku. Po obdržení oznámení o zpětném odkupu je investice zmrazena s nulovým výnosem až do doby vyplacení.

4. Minimální úpis?

Pokud je banka / finanční instituce konečným klientem, neexistuje minimální investice. Pokud soukromá osoba investuje sama za sebe, minimální investice činí 40 000 EUR. Pokud však banka / finanční instituce jedná jménem svých klientů a zamýšlí uložení na jejich účty, minimální investice musí být nejméně 125 000 EUR, protože není možné provádět KYC a určit investiční profil každého takového klienta. Vstupní poplatky se standardně aplikují - avšak při investici nad 250 000 EUR jsou poplatky nulové.

5. Jaká je doba vypořádání / Požadujete předplacení a na jaké datum valuty?

Vypořádání může být RFP / DFP nebo RVP / DVP. Jediné, na čem je nutné se dohodnout, je objem, který bude oznámen Burze cenných papírů v Praze, kde se obchoduje s fondem, a Centrálnímu depozitáři cenných papírů Praha. Toto by nemělo trvat déle než několik dní, maximálně 10 pracovních dní (vzhledem k oznamovací lhůtě).

6. Jsou nějaké poplatky za redemaci případně existuje lock-up perioda?

Ne

7. Vypočítáváte výkonnostní poplatek?

Ano, je nastaven pro IRR vyšší než 7 % (podrobnosti viz prospekt fondu). Počítá se, ale dosud jsme tohoto nedosáhli. Výkonnostní poplatek se vypočítává každoročně jako 30% z částky finančních prostředků vygenerovaných fondem po zdanění převyšujících hranici 10% IRR. Maximální celkový nákladový poměr fondu, včetně ostatních nákladů, nesmí překročit 1,95% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu. Dočasné IRR je každoročně vypočítáváno stejným odborníkem, který připravil znalecký posudek vyžadovaný regulátorem a je auditováno auditorem fondu.