Výkonnost fondů REDSIDE v srpnu 2023

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 8/2023

NOVA Real Estate

V srpnu 2023 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 0,26 %, od začátku roku činí výkonnost 2,64 %.

K datu 28.7.2023, 00:00 hodin došlo k pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vydávaných Společností k Podfondu, a to z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů akcionářů Společnosti. Doba, na kterou se vydávání a odkupování Investičních akcií pozastavuje je 6 měsíců, tedy do 28.1.2024. Pozastavení se vztahuje i na Investiční akcie, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před 28.7.2023 a u nichž ještě nedošlo k vyplacení.

Investiční aktivita trhu komerčních nemovitostí i nadále zažívá zpomalení. Ve druhém čtvrtletí roku 2023 byly uskutečněny transakce v hodnotě €278 milionů, což je meziroční pokles o 43 %. Trh je tažen poptávkou tuzemských investorů, kteří se podílí na celkovém objemu 79 %. Na konci června 2023 bylo v Praze 7,3 % (tj. 279 600 m2) nepronajatých kancelářských prostor, což představuje nejnižší míru neobsazenosti zaznamenanou od 4. čtvrtletí 2020.

Ke konci srpna nedochází ke změně pronajatosti portfolia, které zůstává pronajato z 99,5 %, z čehož Retail je pronajatý z 99,8 %, kanceláře z 97,1 % a průmyslová hala v Trenčíně je plná.


Report NOVA Real EstateNOVA Green Energy

Zhodnocení Podfondu 2 v srpnu 2023 bylo 0,38 % a za rok 2023 dosáhlo 4,04 % YTD.

V srpnu pokračovaly práce na developmentu několika FVE především v České a Slovenské republice. Pro investici do těchto FVE uvažujeme s investiční dotační podporou z některého dotačního programu MFŽP či MPO. Podávají se zbylé žádosti o připojení výroben do distribuční sítě, aktuálně probíhají diskuse s nájemci o výkupu, resp. prodeji elektrické energie v místě výroby/instalace FVE, jsou podávané první žádosti o stavební povolení.

V květnu 2023 byl vládou představen úsporný balíček s cílem úspory vládních výdajů, mimo jiné v rámci poskytovaných dotacích včetně podpory OZE. Do dneška však nebylo ze strany vlády předloženo konkrétní řešení, a tedy nelze nyní vyhodnotit možný finanční dopad na česká aktiva.

Nicméně byly zveřejněny analýzy a některé informace z vlády, ze kterých vyplývá, že by dotace spíše nemusely být kráceny. V září by měla započít výměna střídačů u dalších dvou slovenských FVE, kdy výměna bude probíhat podobně jako již proběhlá výměna z května/června tohoto roku. Výměna tedy bude probíhat za provozu pouze s minimálními odstávkami, a tedy by neměly mít negativní dopady na výrobu. Zároveň by měla výrazněji vzrůst efektivita těchto FVE v následujících letech. 

V souladu s platným statutem Podfondu 1 účinným od 1.9.2023 se změnila frekvence vyhlašování hodnoty investiční akcie, kdy hodnoty budou s ohledem na likvidaci Podfondu 1 vyhlašovány pololetně, a to vždy k 30.6. a 31.12. Na konci měsíce bylo rovněž rozhodnuto o převodu obchodních podílu týkající se maďarské FVE Csabrendek do Podfondu 2, přičemž transakce bude dokončena v průběhu měsíce září.

Intenzivně se rovněž věnujeme zbylým dvěma hlavním skupinám aktiv Podfondu 1, a to biomasovým teplárnám na Slovensku. S ohledem na ekonomicky nerentabilní provoz biomasových elektráren, kdy náklady na výrobu elektřiny z biomasy citelně převyšují výnosy z jejího prodeje, byla v prvním kvartálu roku zastavena výroba a připravuje se vstup do konkursu a následný prodej tohoto zdroje v Krnči. Ve věci TeHo vyhodnocujeme publikované zprávy ohledně uplatnění zástavních práv skupiny Natland, který převzala pozici JT Banky.


Report NOVA Green Energy