Výkonnost fondů REDSIDE v říjnu 2023

Měsíční reporting fondů REDSIDE za období 10/2023

NOVA Real Estate 

V říjnu 2023 dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty 1,11 % a tedy celkové zhodnocení od začátku roku činí 3,48 %.

Výkonnost v uplynulém měsíci byla pozitivně ovlivněna realizovanou transakcí – prodejem největšího portfoliového aktiva a jedné z největších výrobních hal na Slovensku vůbec – industriálního parku v Trenčíně s kapacitou pronajímatelné plochy 120 000 m², který fond vlastnil od roku 2020. Volné prostředky z prodeje nemovitosti byly využity na splacení mezaninového financování, které držel Fond napřímo.

Pozitivní výkonnost také potvrdila externí valuaci tohoto největšího aktiva fondu, za kterou Fond tuto nemovitost evidoval ve výkazech, a tedy i v NAV.

V oblasti pronájmů došlo k úspěšnému dokončení jednání o prodloužení jedné z nejvýznamnějších smluv nemovitostního portfolia. V budově Victoria Vyšehrad bude dlouhodobě pokračovat společnost Eurowag, která si tuto budovu pronajímá celou.

Společnost Colliers, jako externí nezávislý znalec, začala pracovat na pravidelné roční valuaci portfolia. Výsledky budou známy a zaúčtovány během posledního kalendářního měsíce.

Pokračujeme v jednání se strategickým investorem, který provádí hloubkovou prověrku portfolia Fondu. 

Report NOVA Real EstateNOVA Green Energy 

V říjnu pokračovaly práce na developmentu několika FVE především v České a Slovenské republice, přičemž očekáváme, že budou dokončeny do konce tohoto roku. Pro investici do těchto FVE uvažujeme s investiční dotační podporou z některého dotačního programu MFŽP či MPO. Podávají se zbylé žádosti o připojení výroben do distribuční sítě, aktuálně probíhají diskuse s nájemci o výkupu, resp. prodeji elektrické energie v místě výroby/instalace FVE, jsou podávané první žádosti o stavební povolení.

V květnu 2023 byl vládou představen úsporný balíček s cílem úspory vládních výdajů, mimo jiné v rámci poskytovaných dotacích včetně podpory OZE. Jak jsme již dříve psali, výška provozní podpory pro OZE je nakonec beze změny. Nicméně v rámci konsolidačního balíčku došlo i k dalším změnám, kdy tou relevantní pro hodnotu aktiv fondu je zvýšení korporátní daně z 19 % na 21 %. Tato změna se projevila v ocenění aktiv tento měsíc, což také vysvětluje nižší výkonnost Podfondu 2 za měsíc říjen.

Aktuálně dobíhá výměna střídačů zbylých dvou elektráren na Slovensku, očekáváme výraznější růst efektivity těchto FVE v následujících letech. Zhodnocení Podfondu 2 v říjnu 2023 bylo 0,19 % a za rok 2023 dosáhlo 4,56 % YTD.

V souladu s platným statutem Podfondu 1 účinným od 1.9.2023 se změnila frekvence vyhlašování hodnoty investiční akcie, kdy hodnoty budou s ohledem na likvidaci Podfondu 1 vyhlašovány pololetně, a to vždy k 30.6. a 31.12.

Intenzivně se rovněž věnujeme zbylým dvěma hlavním skupinám aktiv Podfondu 1, a to biomasovým teplárnám na Slovensku. S ohledem na ekonomicky nerentabilní provoz biomasových elektráren, kdy náklady na výrobu elektřiny z biomasy citelně převyšují výnosy z jejího prodeje, byla v průběhu roku omezena výroba a zároveň zahájen konkurs a následný prodej tohoto zdroje v Krnči. Ve věci TeHo vyhodnocujeme publikované zprávy ohledně uplatnění zástavních práv skupiny Natland, který převzala pozici JT Banky

NOVA Green Energy