Stanovisko společnosti Redside k probíhající epidemii COVID-19

V návaznosti na současnou situaci epidemie koronaviru v Evropě si dovolujeme zhodnotit uplynulý vývoj na světových finančních trzích a jeho potenciální dopad na výkonnost našich fondů.

Zejména akciové trhy zaznamenaly největší poklesy od poslední finanční krize v roce 2008. Pro lepší představu, americký index S&P500, kterým se často měří výkonnost celého trhu, smazal za poslední 3 týdny zisky od začátku uplynulého roku. Vlády i centrální banky z celého světa se snaží situaci uklidnit různými opatřeními, záchrannými balíčky a snižováním úrokových sazeb.

Předně, chtěli bychom vás touto cestou ujistit o plynulém fungování naší společnosti, bez jakýchkoliv dopadů na naše klienty či obchodní partnery. Tým Redside samozřejmě celou situaci intenzivně sleduje, vyhodnocuje a zavádí potřebná opatření. Již na brzkém začátku jsme přijali strategické kroky potřebné pro zajištění chodu naší společnosti bez jakýchkoliv omezení (posílení IT procesů pro režim home office, zabezpečení dat, omezení pracovních cest do zahraničí pouze na ty nejnutnější, vytvoření step-planu pro zaměstnance, kteří se vracejí ze zahraničí, a mnoho dalších opatření). Naše společnost se dlouhodobě profiluje jako správce alternativních aktiv, které nejsou do velké míry svázány s vývojem na finančních trzích s klasickými finančními nástroji, jako například akcie, dluhopisy či komodity.

Případný dopad epidemie na hospodaření jednotlivých fondů:

„Globální pandemie koronaviru neovlivňuje výkonnost fondu NOVA Green Energy. Vyrobenou energii prodávají elektrárny za ceny, které jsou garantovány příslušnými státy, kde fond působí (Česká republika, Slovensko a Maďarsko). Pokud by došlo například k omezení průmyslové výroby a tím snížení spotřeby elektřiny, je nutné podotknout, že podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě elektřiny je jen kolem 10–15 %. Navíc mají tyto zdroje přednostní přístup do elektrizační soustavy před ostatními zdroji, takže nevidím riziko vlivu na aktiva našeho fondu,“ říká Ondřej Žídek, manažer fondu NOVA Green Energy.

„Nemovitosti v rámci portfolia fondu NOVA Real Estate jsou pronajímány na základě dlouhodobých nájemních smluv. Z pohledu fondu je situace právně poměrně jasná. V případě plošného uzavření kanceláří či obchodních prostor rozhodnutím správního orgánu se sice bude jednat o porušení povinnosti pronajímatele umožnit nájemcům užívání prostor, ale z důvodů, které pronajímatel nemohl nijak ovlivnit. Nejedná se tedy o vadu předmětu nájmu; nájemce se nemůže domáhat slevy z nájemného. Naopak bude povinen nájemné dál platit. Pokud dojde k prodlevám v úhradách nájmů, pak se v krátkodobém či střednědobém horizontu nejedná o velké riziko, neboť všechny nájemní smlouvy jsou zajištěny buď formou hotovostní zálohy nebo bankovní zárukou za nájem, a to vždy ve výši 3 měsíčních nájmů,“ říká Tomáš Berka, manažer fondu NOVA Real Estate.

„V rámci podfondu 1 fondu ARCA OPPORTUNITY je korelace s akciovými trhy limitována především z důvodu vysokého podílu aktiv, které s klasickými finančními nástroji nejsou přímo svázané. Nedoléhá tedy na ně aktuální negativní sentiment. Akciové pozice činí přibližně 15 % na celkových aktivech podfondu. U akciového podfondu 2 fondu ARCA OPPORTUNITY vnímám jednotlivé tituly jako defenzivní dividendové pozice, které jsou v současné situaci silně podhodnocené a po uklidnění emocí zaznamenají opět zvýšený zájem investorů a návrat k jejich reálné hodnotě. Aktiva fondu NOVA Money Market (účelové půjčky na financování portfolií spotřebitelských a jiných pohledávek) nejsou nijak negativně ovlivněny globálním sentimentem,“ říká Karin Šoóšová, manažerka fondů ARCA OPPORTUNITY a NOVA Money Market.

O dalších podrobnostech vás budeme nadále informovat. V nejbližších dnech uveřejníme na webových stránkách www.redsidefunds.com únorovou výkonnost našich fondů. Následovat budou také odborné komentáře fund manažerů k aktuálnímu vývoji jednotlivých fondů.