Služby v oblasti zakládání FKI

Fond kvalifikovaných investorů lze založit jako samosprávný nebo nesamosprávný (obhospodařovaný) investiční fond s právní subjektivitou, či na ty, které právní subjektivitu nemají, typicky podílový fond.

Nesamosprávný investiční fond s právní osobností

Je obhospodařován investiční společností s povolením od ČNB a předmětná investiční společnost zajišťuje fondu veškeré služby spojené s obhospodařováním a administrací fondu. Jinými slovy nesamosprávný investiční fond s právní osobností je investiční fond s individuálním statutárním orgánem, kterým je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento investiční fond, přičemž tato osoba může být výhradně investiční společnost.
Proces založení a vzniku takového fondu je poměrně jednoduchý a vyžaduje především:
+ Vyhotovení statutu investičního fondu
+ Podepsání obhospodařovatelské a depozitářské smlouvy
+ Podání žádosti o zápis do příslušeného seznamu vedeného ČNB
Komplexní proces založení u investičního fondu s právní osobností trvá řádově jeden až dva měsíce a již není zapotřebí udělení souhlasu investiční společnosti.

Podílový fond

Podílový fond vzniká sepsáním statutu fondu a rozhodnutím zakladatelů, kdo se má stát jeho obhospodařovatelem. Podílový fond pak vzniká dnem zápisu do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní bankou. Proces založení podílového fondu se pohybuje obecně do jednoho měsíce.

Samosprávní investiční fond

Samosprávný fond je naopak fondem, který služeb investiční společnosti nevyužívá (popř. využívá jen částečně) a obhospodařován je přímo svým managementem. Takový fond musí splnit veškeré legislativní požadavky (např. na personální a technické vybavení) a získat povolení od ČNB. Tento proces je výrazně delší než u založení obhospodařovaného fondu a záleží zejména na připravenosti vznikajícího fondu a jeho zázemí.

Správa FKI

Správu fondu lze ve většině případů rozdělit na následující oblasti:

Obhospodařování investičního fondu

Zahrnuje primárně správu majetku investičního fondu, provádění investic (portfolio management) a řízení rizik. U obhospodařovaného fondu je prováděn výhradně investiční společností. V kompetenci investiční společnosti je též provádět veškeré úkony související s jejím postavením, jakožto jediného člena představenstva obhospodařovaného fondu s právní osobností včetně aktualizace statutu Fondu.

Administrace investičního fondu

Administrace investičního fondu spočívá v zabezpečení péče o veškeré administrativní procesy včetně pravidelného reportingu ČNB a investorům. U obhospodařovaného fondu je zajišťován investiční společností.
Administrací se přitom rozumí především:
o Vedení účetnictví,
o Zajištění právních služeb a compliance,
o Oceňování jeho majetku a dluhů,
o Výpočet aktuální hodnoty cenného papíru vydávaného fondem,
o Vedení seznamu vlastníků cenných papírů vydávaných fondem,
o Zajišťování vydávání a odkupování cenných papírů vydávaných fondem,
o Vyhotovení a aktualizace výroční zprávy fondu,
o Informační servis investorům,
o Plnění povinností vůči České národní bance,
o Plnění povinností vůči depozitáři fondu a další.

Komunikace s depozitářem a custodianem investičního fondu

Každý investiční fond musí mít svého depozitáře, přičemž depozitářem investičního fondů v České republice je téměř vždy banka s povolením ČNB k činnosti depozitáře, ačkoliv ZISIF připouští i jiné varianty.
Mezi hlavní činnosti depozitáře patří zejména vedení účtů a kontrola finančních toků. Dále opatruje majetku investičního fondu, vykonává dohled nad vypořádáním obchodů, či správným stanovením hodnoty akcie či podílového listu.
Depozitář provádí ad hoc kontrolní činnost na základě pravidelných reportů investiční společnosti, a to jak v zájmu fondu, tak jeho investorů.
Depozitář pravidelně a úzce spolupracuje jak se samotným obhospodařovatelem, tak i s regulátorem kapitálového trhu, tedy ČNB.

Spolupráce se znaleckými ústavy

Pravidelně oceňuje nezávisle na investiční společnosti majetek každého obhospodařovaného fondu v periodách daných legislativou a statutem fondu.

Spolupráce s auditory

Každoročně audituje účetní závěrky a výroční zprávy každého obhospodařovaného fondu.

Jedná se o základní popis a výčet činnosti běžných fondů. Ve speciálních případech se mohou některé procesy lišit, existovat další apod. Rádi s Vámi detailně prodiskutujeme provoz fondů. Kontaktujte nás.

proces

Custody služby

REDSIDE investiční společnost, a.s. nabízí svým investorům zakládání a vedení majetkových účtů ve své evidenci.
Za tuto služby má investiční společnost nárok na úplatu.

Aktuální ceník k 1.7.2018

Výhody investování s REDSIDE

Profesionální správa majetku

Profesionální správa majetku je prováděna licencovanou finanční institucí, což přispívá k vyšší výkonnosti portfolia při dané úrovni rizika a současně zachování relativně vysoké míry likvidity, neboť pro podílové listy otevřeného podílového fondu či akcie vydané akciovou společností s proměnným základním kapitálem existuje vždy možnost realizovat zpětný odkup za aktuální kurs v souladu se statutem daného investičního fondu.

Efektivnější diverzifikace rizika

Tím, že investiční společnost nakupuje ve větších objemech různá aktiva, dle investiční strategie fondu, rozkládá riziko a tak ho každý podílník nese méně, než kdyby investoval sám. Investiční společnost je rovněž povinna dodržovat zákonné investiční limity na jednu majetkovou hodnotu v aktivech fondu ve výši 35 % k celkovým aktivům fondu.
Spojování individuálních portfolií do společného portfolia tedy umožňuje efektivnější diverzifikaci rizika. Naopak individuální investoři mají omezené možnosti diverzifikace rizika v důsledku nedostatečné výše kapitálu.

Nižší transakční náklady

Instituce kolektivního investování obecně dosahují při správě majetku úspor z rozsahu, což umožňuje investorům spravovat úspory za nižších nákladů oproti individuálnímu investování.
Investiční společnost REDSIDE ve spolupráci se společností ASB Group nabízí dále širokou nabídku služeb, což výrazně ulehčuje správu úspor investorů a šetří tak jejich čas.

Velký výběr fondů

Přijetím Zákona č. 240/2013 Sb., došlo k rozšíření právních forem, které mohou nově nabývat fondy kvalifikovaných investorů, a to na:
- Podílový fond
- Svěřenecký fond
- Komanditní společnost na investiční listy
- Společnost s ručením omezeným
- Akciová společnost
- Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
- Evropská společnost
- Družstvo
Existuje tak široká škála fondů, které se od sebe liší jak právním postavením, tak svým investičním zaměřením, rizikem či investičním horizontem. Každý si tak může vybrat takový fond, který nejlépe odpovídá jeho investičním cílům.

Transparentnost

Správa Vámi investovaných finančních prostředků je zcela transparentní, neboť investiční společnost podléhá dozoru jak České národní banky, které je povinna zasílat pravidelné měsíční reporty týkající se stavu portfolia, tak depozitáře, který kontroluje toky na peněžních účtech a ex post schvaluje investiční záměry, tak aby byly v úplném souladu se zvolenou investiční strategií fondu.
Investiční společnost je rovněž dle platné legislativy povinna zajistit pravidelné přecenění aktiv jednotlivých fondů a vyhotovit výroční zprávu, která je vždy ověřena renomovanou auditorskou společností.
Jako investiční společnost pravidelně poskytujeme všem našim klientům podrobné informace týkající se výkonnosti námi obhospodařovaných investičních fondů a výsledků jejich hospodaření.