Custody služby

REDSIDE investiční společnost, a.s. nabízí svým investorům zakládání a vedení majetkových účtů ve své evidenci.

Správa FKI

Správu fondu lze ve většině případů rozdělit na následující oblasti:

Obhospodařování investičního fondu

Zahrnuje primárně správu majetku investičního fondu, provádění investic (portfolio management) a řízení rizik. U obhospodařovaného fondu je prováděn výhradně investiční společností. V kompetenci investiční společnosti je též provádět veškeré úkony související s jejím postavením, jakožto jediného člena představenstva obhospodařovaného fondu s právní osobností včetně aktualizace statutu Fondu.

Administrace investičního fondu

Administrace investičního fondu spočívá v zabezpečení péče o veškeré administrativní procesy včetně pravidelného reportingu ČNB a investorům. U obhospodařovaného fondu je zajišťován investiční společností.
Administrací se přitom rozumí především:
o Vedení účetnictví,
o Zajištění právních služeb a compliance,
o Oceňování jeho majetku a dluhů,
o Výpočet aktuální hodnoty cenného papíru vydávaného fondem,
o Vedení seznamu vlastníků cenných papírů vydávaných fondem,
o Zajišťování vydávání a odkupování cenných papírů vydávaných fondem,
o Vyhotovení a aktualizace výroční zprávy fondu,
o Informační servis investorům,
o Plnění povinností vůči České národní bance,
o Plnění povinností vůči depozitáři fondu a další.

Komunikace s depozitářem a custodianem investičního fondu

Každý investiční fond musí mít svého depozitáře, přičemž depozitářem investičního fondů v České republice je téměř vždy banka s povolením ČNB k činnosti depozitáře, ačkoliv ZISIF připouští i jiné varianty.
Mezi hlavní činnosti depozitáře patří zejména vedení účtů a kontrola finančních toků. Dále opatruje majetku investičního fondu, vykonává dohled nad vypořádáním obchodů, či správným stanovením hodnoty akcie či podílového listu.
Depozitář provádí ad hoc kontrolní činnost na základě pravidelných reportů investiční společnosti, a to jak v zájmu fondu, tak jeho investorů.
Depozitář pravidelně a úzce spolupracuje jak se samotným obhospodařovatelem, tak i s regulátorem kapitálového trhu, tedy ČNB.

Spolupráce se znaleckými ústavy

Pravidelně oceňuje nezávisle na investiční společnosti majetek každého obhospodařovaného fondu v periodách daných legislativou a statutem fondu.

Spolupráce s auditory

Každoročně audituje účetní závěrky a výroční zprávy každého obhospodařovaného fondu.

Jedná se o základní popis a výčet činnosti běžných fondů. Ve speciálních případech se mohou některé procesy lišit, existovat další apod. Rádi s Vámi detailně prodiskutujeme provoz fondů. Kontaktujte nás.

proces

Základní členění investičních fondů

ISIF zavádí nové členění investičních fondů. Z pohledu typu investorů fondy dělíme na:

structure

Fondy kolektivního investování jsou určeny pro drobné investory z řad veřejnosti (někdy se proto nazývají retailové fondy) a z důvodu vyšší ochrany drobných investorů jsou výrazně více regulovány a omezeny ve svých investičních zaměřeních.

Fondy kvalifikovaných investorů jsou naopak určeny profesionálním investorům z řad institucí a zkušených fyzických osob a vyznačují se nižší regulaci a výrazně širšími možnostmi jejich použití pro různé investiční záměry a strategie.

Tyto fondy mohou dále existovat buď v podobě otevřené anebo uzavřené:

  • Otevřený fond umožňuje průběžné vstupovat a vystupovat investorům za podmínek definovaných legislativou a statutem fondu.
  • Uzavřený fond se naopak po získání kapitálu od investorů uzavře na dobu definovanou statutem fondu.

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI)

Novela č. 224/2006 Sb. zavedla rozlišování speciálních fondů určených pro veřejnost a pro kvalifikované investory a v návaznosti na to zavedla speciální fond kvalifikovaných investorů a po vzoru lucemburské a německé úpravy (FKI je obdobou lucemburského Specialized Investment Fund). FKI je určen zkušeným investorům z řad institucí, jako jsou například pojišťovny, penzijní fondy, banky, asset manažeři, investiční zprostředkovatelé apod., a z řad fyzických osob majících zkušenosti s investováním a splňující minimální úroveň vstupní investice 125 000 EUR.

Fondy kvalifikovaných investorů jsou efektivní možností pro uskutečnění širokého spektra různých investičních záměrů od finančních aktiv přes nemovitosti až po komodity nebo umělecké předměty. Mohou mít formu jak podílového fondu, tak investičního fondu s vlastní právní subjektivitou. Každá z forem vykazuje odlišná procesní, regulatorní, daňová i účetní specifika.

FKI je oproti retailovým fondům méně regulovaný a z hlediska investičních záměrů a strategií, navíc skýtá mnohem širší využití. FKI je tedy vhodný pro investice např. do:

fki

FKI lze konstituovat v různých právních formách v závislosti na konkrétních parametrech zamýšlených investic, představách investorů apod., standardně v podobě:

  • Právnická osoba (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, evropská společnost a družstvo)
  • SICAV (akciová společnost s proměnným základním kapitálem, umožňující zřizovat podfondy, které jsou v rámci jednoho SICAV majetkově odděleny a umožňují tvořit různá portfolia, v různých měnách, různými investory apod.)
  • Komanditní společnost na investiční listy
  • Podílový fond
  • Svěřenecký fond

FKI lze zakládat jako samosprávné fondy (platí pouze pro některé formy) nebo obhospodařované (viz. Obhospodařování – odkaz) a dále jako uzavřené i otevřené.

Rádi Vám detailně představíme jednotlivé formy fondů a možnosti jejich využití. Kontaktujte nás.