NOVA Real Estate

NOVA Real Estate

Investiční strategie Podfondu

Komerční nemovitosti jako investiční třída aktiv jsou považovány za vhodný nástroj k diverzifikování portfolia. Reality jsou vnímány jako rezistentní uchovatel hodnoty přinášející stabilní výnos pro investora. Pro akvizice do majetku NOVA Real Estate – podfond 1 jsou vybírány nemovitosti prémiového typu. Při posuzování výhodnosti transakcí je brán zřetel především na délky nájemních smluv, lokalitu a celkový stav nemovitosti. Tyto aspekty velmi významně ovlivňují hodnotu a případnou tržní likviditu v budoucnu.

Podfond primárně investuje na realitním trhu České republiky s případnou expanzí na trhy střední Evropy.

Očekáváme zhodnocení okolo + 7 % p. a.

Jak investovat?

Investice do Podfondu je určena jak pro institucionální, tak pro soukromé investory, kteří jsou zaměření na investování dlouhodobého charakteru. Proto by měl typický investor zvážit své potřeby likvidity i přes to, že může v případě potřeby svou investici v Podfondu zlikvidnit.

Minimální částka, kterou „dle §272 ZISIF1 může investor investovat činí 125.000 EUR, případně 1.000.000 CZK (ekvivalentně 40,000 EUR) při provedení tzv. testu vhodnosti dle §15 ZPKT2.

Důvody proč si vybrat právě náš Podfond

 • Pečlivě vybraná aktiva – investiční společnost vybírá prémiové nemovitosti na základě několika hloubkových prověrek (due diligence) s cílem eliminovat možná rizika. Hlavními kritérii výběru jsou výnosnost, poloha objektu a možnosti zvýšení hodnoty aktivní správou budovy.

 • Ochrana proti růstu inflace – nájemní smlouvy jsou standardně indexovány o růst inflace. Roste-li tedy inflace, zároveň rostou i příjmy z nájemného.

 • Diverzifikace – v rámci Podfondu vybíráme primárně nemovitosti po celé České republice, zároveň kombinujeme kancelářské objekty s obchodními centry za účelem minimalizovat výkyvy hospodářského cyklu.

 • Růst hodnoty nemovitostí - výběr aktiv s ohledem na tři základní faktory ovlivňující hodnotu nemovitosti: výše nájemného, očekávaný tržní vývoj míry výnosnosti a možnost dalšího rozvoje projektu.

Vstup / výstup z Podfondu

Investor vstupuje a stává se akcionářem Podfondu úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF1, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora – minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investováním a další.

Investování do Podfondu je spojeno s právem investora na odkoupení jeho investičních akcií za aktuální hodnotu. Takto otevřená forma investičního fondu resp. podfondu umožňuje investorovi značnou variabilitu v případě potřeby likvidity. Vedle odkupu investičních akcií na účet Podfondu může investor se souhlasem obhospodařovatele držené investiční akcie prodat třetí straně.

Přehled údajů o Podfondu

Základní data NOVA Real Estate – podfond 1 k 30. 9. 2019

Typ Fondu Investiční fond s proměnným základním kapitálem
Název podfondu NOVA Real Estate – podfond 1
Základní zaměření Investice do nemovitostí
Investiční strategie Podfond se zaměřuje na investování do prémiových nemovitostí typu – obchodní centra, kancelářské budovy, případně další oportunistické investice související s realitním trhem.
Fondový kapitál 119 384  tis. EUR, (k 30. 9. 2019)
Emitovaný cenný papír Investiční akcie v zaknihované podobě
Doba trvání podfondu Od 20. 8. 2015 na dobu neurčitou
Měna Fondu CZK
Minimální investice klienta 125.000 EUR podle §272 ZISIF1, případně 1.000.000 CZK (40.000 EUR) CZK při provedení tzv. testu vhodnosti podle §15 ZPKT2
Správce Fondu REDSIDE investiční společnost, a.s.
Náklady na obhospodařování 1,6 % z NAV podfondu, min. 300.000 CZK/měsíčně
Výkonnostní poplatek správce 30 % z ročních výnosů podfondu nad 6% IRR fondu
Depozitář UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Auditor PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku

1 ZISIF - Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
2 ZPKT - Zákon č. 256/2004 Sb., podnikání na kapitálovém trhu

Rizikovost

Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na trzích nemovitostí může dojít ke kolísání hodnoty majetku v Podfondu, růstu i poklesu této hodnoty. Rovněž výpadek plánovaných příjmů z pronájmu nemovitostí může vést ke snížení hodnoty investiční akcie, a to z důvodu nižších čistých příjmů. Jde-li o dlouhodobější výpadek příjmu z pronájmu, odrazí se tato skutečnost i ve snížení hodnoty příslušné nemovitosti. Vzhledem k charakteru nemovitostí, které tvoří zásadní část majetku fondu, je třeba upozornit na skutečnost, že zpeněžení nemovitosti při snaze dosáhnout nejlepší ceny je časově náročné. V případě nutnosti prodat nemovitá aktiva v krátkém časovém horizontu hrozí riziko nedosažení očekávané ceny. Riziko úvěrové může spočívat zejména v tom, že subjekty, které mají platební závazky vůči Podfondu (např. nájemci nemovitostí, dlužníci z investičních nástrojů apod.) nedodrží svůj závazek. Výpadek plánovaných příjmů z pronájmu může nastat nahodile, kdy postihne významnější nájemníky nemovitostí, nebo může souviset s celkovou situací na trhu, např. v případě hospodářské recese, v tom případě ovlivňuje chování většího množství nájemníků či potenciálních nájemníků. Část nemovitostí v portfoliu fondu a také část nájmů plynoucích z nemovitostí v portfoliu fondu je účtována v CZK. Celková výkonnost fondu tak může být ovlivňována i vývojem směnného kurzu EUR/CZK. Návratnost investice není zajištěna.

Pro určení souhrnného ukazatele rizika jsme využili dostupná data srovnatelných investičních fondů na českém trhu .

Informační povinnost

Výkonnost

Od dubna roku 2016 Podfond akvíroval a následně refinancoval první nemovitostní portfolio sestávající se z 3 obchodních center situovaných České republice. Podfond tak začal generovat pro své investory první zhodnocení.

V průběhu měsíce srpna 2016 došlo k další akvizici čtyř kancelářských budov typu „A“ umístěných v hlavních kancelářských lokalitách v Praze s cílem diverzifikovat portfolio a zmírňovat tak případné výkyvy hospodářského cyklu. Tímto však naše snažení nekončí, naopak plánujeme další investice.

Aktuální hodnota investiční akcie v září 2019: 5,5843 EUR (po dividendě)
Aktuální hodnota investiční akcie v září 2019: 1,1071 CZK (po dividendě)

Auditované čisté zhodnocení od první akvizice za rok 2016: 3,6 % p. a.
Auditované čisté zhodnocení za rok 2017: 5,29 % p. a.
Auditované čisté zhodnocení za rok 2018: 8,65 % p. a.

Výkonnost v září 2019:

1 měsíc: 0,51 %
6 měsíců: 4,56 %
1 rok: 7,80 %
YTD: 5,51 %
Datum Hodnota investiční akcie (EUR) Hodnota vlastního kapitálu (EUR)
30.9.2019 5,5843 119 384 438
31.8.2019 5,5546 117 785 561
31.7.2019 5,5314 115 975 866
30.6.2019 5,5108 114 826 482
31.5.2019 5,5204 112 722 741
30.4.2019 5,4946 107 769 166
31.3.2019 5,4578 106 789 132
28.2.2019 5,4458 106 490 312
31.1.2019 5,4181 105 389 524
31.12.2018 5,4084 96 166 323
30.11.2018 5,3572 94 639 498
31.10.2018 5,3154 93 842 052
30.9.2018 5,2938 93 552 326
31.8.2018 5,2720 93 018 468
31.7.2018 5,2535 92 602 686
30.6.2018 5,2045 79 909 095
31.5.2018 5,1798 79 444 830
30.4.2018 5,1577 78 878 961
31.3.2018 5,1201 78 267 395
28.2.2018 5,0815 77 510 357
31.1.2018 5,0441 76 354 454
31.12.2017 4,9778 75 351 743
30.11.2017 4,9252 47 833 252
31.10.2017 4,9203 47 786 031
30.9.2017 4,9001 47 589 478
31.8.2017 4,8866 47 459 056
31.7.2017 4,8782 47 377 275
30.6.2017 4,8866 47 245 661
31.5.2017 4,8478 47 081 775
30.4.2017 4,8247* 46 656 086*
31.3.2017 4,7581 46 011 407
28.2.2017 4,7477 45 910 902
31.1.2017 4,7385 45 821 857
31.12.2016 4,7276 45 713 571
30.11.2016 4,7154 45 598 610
31.10.2016 4,7060 45 507 329
30.9.2016 4,6933 45 384 675
31.8.2016 4,6810 45 265 807
31.7.2016 4,6731 19 089 572
30.6.2016 4,6584 19 029 578
31.5.2016 4,6452 18 975 579
30.4.2016 4,6149 2 307 467

(*) Hodnota zohledňující roční přecenění podfondu.

Datum Hodnota investiční akcie (CZK) Hodnota vlastního kapitálu 6(CZK)
30.9.2019 1,1071 3 081 909 262
31.8.2019 1,1012 3 052 412 804
31.7.2019 1,0966 2 975 940 724
30.6.2019 1,0925 2 921 759 828
31.5.2019 1,0944 2 910 163 013
30.4.2019 1,0893 2 765 356 795
31.3.2019 1,0820 2 755 159 604
28.2.2019 1,0796 2 726 151 984
31.1.2019 1,0741 2 714 834 151
31.12.2018 1,0722 2 473 878 656
30.11.2018 1,0621 2 456 368 167
31.10.2018 1,0538 2 432 385 998
30.9.2018 1,0495 2 405 698 054
31.8.2018 1,0452 2 393 830 262
31.7.2018 1,0415 2 370 628 756
30.6.2018 1,0318 2 079 234 655
31.5.2018 1,0269 2 048 882 154
30.4.2018 1,0225 2 014 568 667
31.3.2018 1,0150 1 990 339 844
28.2.2018 1,0074 1 970 313 264
31.1.2018 1,0000 1 929 477 052

(*) Hodnota zohledňující roční přecenění podfondu.

Portfolio nemovitostí

Victoria Vyšehrad

 • Celková pronajímatelná plocha: 5,633 m
 • Rok výstavby: 2008
 • V majetku fondu: 2016
 • Lokalita: Praha 4
 • Významní nájemci: WAG, Zimmer Czech, Conteg

Kancelářská budova nacházející se v jednom z nejvýznamnějších pražských kancelářských center – v Praze 4. V rámci své mikro-lokality v blízkosti Nuselského mostu a stanice metra Vyšehrad nabízí výbornou dopravní dostupnost a občanskou vybavenost. Tato budova institucionální kvality třídy A nabízí krásné výhledy na panorama pražského hradu a dává možnost relaxace nájemců na otevřených terasách přístupných přímo z prostor kanceláří. Victoria Vyšehrad byla postavena v roce 2008, svým vzhledem přirozeně zapadá do okolní zástavby a současně pomáhá definovat specifického ducha dané lokality.

Orlice Park Shopping

 • Celková pronajímatelná plocha: 21,881 m
 • Rok výstavby: 2002
 • V majetku fondu: 2015
 • Lokalita: Hradec Králové
 • Významní nájemci: Ahold, Baumax, Sportisimo, Pepco, Teta Drogerie, Bambule

Toto lokální obchodní centrum, které bylo postaveno v roce 2002 prošlo významnou revitalizací v roce 2014, která mu dává moderní a svěží design. Vedle hypermarketu Albert a hobby marketu Baumax nabízí k nájmu 20 menších retailových jednotek. Celková návštěvnost obchodního centra je cca 2 miliony návštěvníků ročně. Orlice Park se profiluje jako centrum pro rodinné a pohodlné nakupování. V současnosti je pronajato 99% nájemních ploch.

Penny Portfolio

 • Celková pronajímatelná plocha: 7,800 m
 • Rok výstavby: 2008 - 2009
 • V majetku fondu: 2017
 • Lokalita: Česká republika
 • Významní nájemci: Penny Market

Portfolio pěti supermarketů Penny, které jsou geograficky rozloženy do východní a střední části České republiky v menších a středních městech – Olomouc, Strážnice, Jevíčko, Ledeč nad Sázavou a Pelhřimov. Operátora supermarketu doplňují koncepty řeznictví a diskontního prodejce textilu KIK.

Anděl 16

 • Celková pronajímatelná plocha: 6,751 m
 • Rok výstavby: 2005
 • V majetku fondu: 2016
 • Lokalita: Praha 5
 • Významní nájemci: BNP Paribas

Moderní budova třídy A se nachází v srdci moderní dynamické obchodní části Prahy 5 – Anděl. Většina kancelářské plochy je dlouhodobě pronajata vysoce bonitnímu nájemci – BNP Paribas. Lokalita Anděla svou infrastrukturou a jistou prestiží láká mnoho mezinárodních firem, zejména z oblastí IT a farmaceutického průmyslu. Tuto prestižní budovu navrhoval ateliér D3A architekti.

Rýnovka

 • Celková pronajímatelná plocha: 15,400 m
 • Rok výstavby: 2009
 • V majetku fondu: 2015
 • Lokalita: Jablonec nad Nissou
 • Významní nájemci: Ahold

Budova je v současnosti plně pronajata společnosti Ahold, která zde provozuje svůj koncept hypermarketu Albert s obchodní galerií. Příjem z nemovitosti je zabezpečen desetiletou nájemní smlouvou s jedním z nejvýznamnějších evropských hráčů na poli maloobchodu spotřebního zboží. K budově náleží podzemní i povrchová parkoviště s celkovou kapacitou 650 parkovacích míst s výborným napojením na místní infrastrukturu.

Smíchov Gate

 • Celková pronajímatelná plocha: 13,275 m
 • Rok výstavby: 2006
 • V majetku fondu: 2017
 • Lokalita: Praha 5
 • Významní nájemci: Hochtief, Cemex

Smíchov Gate nabízí 11,150 metrů čtverečních moderních kancelářských a 1,450 metrů čtverečních obchodních ploch. Budova se nachází v srdci moderní dynamické obchodní části Prahy 5 – Anděl. Lokalita Anděla svou infrastrukturou a jistou prestiží láká mnoho mezinárodních firem. Mezi hlavní nájemce budovy patří Hochtief, Cemex, Cardif Pojišťovna.

OBI

 • Celková pronajímatelná plocha: 7,300 m
 • Rok výstavby: 2013
 • V majetku fondu: 2017
 • Lokalita: Jablonec nad Nisou
 • Významní nájemci: OBI

Řetězec OBI pronajímá celou budovu (7,300 metrů čtverečních), která je situována vedle jablonecké obchodní galerie Rýnovka, jež je také v majetku fondu. S 33 obchody pod správou je OBI vedoucí DIY operátor v České republice.

Hypermarket Albert - Znojmo

 • Celková pronajímatelná plocha: 7,694 m
 • Rok výstavby: 2004
 • V majetku fondu: 2015
 • Lokalita: Znojmo
 • Významní nájemci: Ahold

Budova je v současnosti plně pronajata společnosti Ahold, která zde provozuje svůj koncept hypermarketu Albert s přilehlou galerií. Příjem z nemovitosti je zabezpečen desetiletou nájemní smlouvou s jedním z nejvýznamnějších evropských hráčů na poli maloobchodu spotřebního zboží. K budově náleží parkoviště s kapacitou 411 parkovacích míst s výborným napojením na místní infrastrukturu.

Tesco

 • Celková pronajímatelná plocha: 13 568 m
 • Rok výstavby: 2006
 • V majetku fondu: 2018
 • Lokalita: České Budějovice
 • Významní nájemci: Tesco Stores CR a.s.

Objekt se nachází v severozápadní části Českých Budějovic, největším městě Jihočeského kraje s přibližně 93 500 obyvateli. Maloobchodní zóna je velmi dobře zavedená, nachází se v blízkosti výstaviště a vedle dopravní tepny města.

Anděl 17

 • Celková pronajímatelná plocha: 5,414 m
 • Rok výstavby: 2004
 • V majetku fondu: 2016
 • Lokalita: Praha 5
 • Významní nájemci: Google, Pfizer

Díky svému umístění, funkčnosti a výjimečnosti, budova přilákala významné mezinárodní firmy – Google, Pfizer, kteří zde podepsali dlouhodobé nájemní smlouvy. Anděl 17 svou kvalitou třídy A plně konkuruje současnému trendu a požadavkům nájemců na moderní kancelářské prostory. Budova se nachází v srdci moderní dynamické obchodní části Prahy 5 – Anděl. Lokalita Anděla svou infrastrukturou a jistou prestiží láká mnoho mezinárodních firem, zejména z oblastí IT a farmaceutického průmyslu. Tuto prestižní budovu navrhoval ateliér D3A architekti.

Panorama Business Center

 • Celková pronajímatelná plocha: 6,800 m
 • Rok výstavby: 1999
 • V majetku fondu: 2017
 • Lokalita: Praha 2
 • Významní nájemci: Mediterra, Takeda Pharma, Radiohouse

Panorama Business Center je kompaktní velmi dobře viditelná budova situovaná na konci Vinohradské třídy sousedící přímo s Národním muzeem. Tato zajímavá lokalita s výbornou dopravní dostupností láká zejména mezinárodní nájemce. Budova celkem poskytuje 6800 metrů čtverečních moderních kancelářských a obchodních ploch.

Management

Fund Manager (Real Estate)
Tomáš Berka

Asset Manager (Real Estate)
Pavel Kadera

Regulace

Fond se řídí Zákonem č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Na dodržování legislativy a konkrétních statutů dohlíží Česká národní banka.

Všechny investice jsou posuzované investičním výborem Fondu. Fond je regulovaný Českou národní bankou a investice jsou pod neustálým dohledem financujících bank.

Dohled: Česká národní banka
Správce fondu měsíčně reportuje ČNB strukturu aktiv fondu včetně účetních výsledků.

Správce: REDSIDE investiční společnost, a.s.
Držitel licence ČNB vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů. Objem spravovaného majetku v roce 2016 přesáhl 200 mil. EUR.

Depozitář: UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Monitoruje, vykonává a reportuje peněžní transakce v souladu se zákonem a statutem fondu.

Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Jednou ročně audituje účetní závěrku a výroční zprávu fondu.

Oceňovatel aktiv: ze seznamu ČNB
Přecenění majetku fondu se děje minimálně jednou ročně nezávisle na investiční společnosti oceňovatelem ze seznamu ČNB.

Více informací o legislativním zabezpečení

 1. Dohled: Fond je regulovaný Českou národní bankou. Správce Fondu společnost REDSDIE měsíčně reportuje ČNB strukturu aktiv fondu včetně účetních výsledků. Na čtvrtletní bázi pak zasílá pravidelně reporty European Securities and Market Authority týkající se zejména nastavení vnitřních kontrolních mechanismů a řízení rizik
 2. Profesionální správa majetku Fondu: Fond je spravován společností REDSIDE investiční společnost, a.s., která je v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech držitelem licence České národní banky vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů.
 3. Depozitář: Správce Fondu sám nemá možnost s prostředky Fondu nakládat. Majetek Fondu je uložen u depozitáře – banky se speciální licencí. Ani depozitář nemá možnost s prostředky Fondu pracovat (půjčovat je, zastavovat je apod.). Tento majetek je veden na speciálním účtu, který nepodléhá standardním pravidlům pro výkon činnosti bank. Depozitář sleduje především, zda je Fond spravován s odbornou péčí a zda je spravován v souladu se zákonem a svým statutem. Hlavní činností depozitáře je kontrola, zda jsou podílové listy vydávány správně a odkupovány v souladu se zákonem a statutem, zda je kurz podílového listu vypočítáván v souladu se zákonem a statutem, kontroluje způsob oceňování majetku Fondu, zda je majetek nabýván v soudu se zákonem a statutem, včetně kontroly všech příchozích a odchozích plateb. Funkci depozitáře Fondu vykonává UniCredit Bank, a.s.
 4. Oddělení majetku Fondu od majetku investiční společnosti (Čínská zeď): Majetek fondu je oddělen od majetku investiční společnosti. Jestliže by tedy investiční společnost zkrachovala, s majetkem se nic nestane, je pouze předán pod správu jiné společnosti.
 5. Audit: Audit Fondu jednou ročně provádí společnost PriceWaterhouseCoopers, která audituje účetní závěrku, přílohu účetní závěrky a výroční zprávu Fondu.
 6. Přecenění aktiv: Dle platné legislativy zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních Fondech a dle statusu má Fond povinnost přeceňovat svůj majetek. Přecenění se děje min. jednou ročně nezávisle na investiční společnosti oceňovatelem ze schváleného seznamu ČNB.
 7. Investiční limity: Fond musí dodržovat limity dané zákonem a statutem Fondu. To zabraňuje riziku ztráty v důsledku investice velkého množství prostředků do jednoho aktiva. Fond je povinen dodržovat zákonné investiční limity na jednu majetkovou hodnotu v aktivech fondu ve výši max. 35 % k celkovému fondovému kapitálu.
 8. Správce fondu: REDSIDE investiční společnost, a.s.

FAQ please see English version.