NOVA Real Estate

 • Čistý průměrný výnos nad 6 % ročně
 • Investice do realit jsou rezistentní uchovatel hodnoty přinášející stabilní výnos
 • Portfolio je tvořeno kancelářskými budovami, průmyslovými a logistickými areály a retailovými parky
Mám zájem o investici

Investice do komerčních nemovitostí

Komerční nemovitosti jako investiční třída aktiv jsou považovány za vhodný nástroj k diverzifikaci portfolia. Reality jsou vnímány jako rezistentní uchovatel hodnoty přinášející stabilní výnos pro investora. Pro akvizice do majetku fondu NOVA Real Estate jsou vybírány nemovitosti prémiového typu. Při posuzování výhodnosti transakcí je brán zřetel především na délky nájemních smluv, lokalitu a celkový stav nemovitosti. Tyto aspekty velmi významně ovlivňují hodnotu a případnou tržní likviditu v budoucnu.

Podfond primárně investuje na realitním trhu České republiky s případnou expanzí na trhy střední Evropy.

Čistý průměrný výnos nad 6 % ročně.

Výkonnost fondu

Auditované čisté zhodnocení

2020
6,61 %%
p.a.
2019
7,39 %%
p.a.
2018
8,65 %%
p.a.
2017
5,29 %%
p.a.
2016
3,60 %%
p.a.

Důvody, proč investovat do komerčních nemovitostí

 • Pečlivě vybraná aktiva – investiční společnost vybírá prémiové komerční nemovitosti na základě několika hloubkových prověrek (due diligence) s cílem eliminovat možná rizika. Hlavními kritérii výběru jsou výnosnost, poloha objektu a možnosti zvýšení hodnoty aktivní správou budovy.
 • Ochrana hodnoty peněz – nájemní smlouvy jsou standardně indexovány o růst inflace. Roste-li tedy inflace, zároveň rostou i příjmy z nájemného.
 • Diverzifikace – v rámci fondu vybíráme primárně nemovitosti po celé České republice a v regionu střední Evropy, zároveň kombinujeme kancelářské objekty, obchodní centra a průmyslové parky za účelem minimalizovat výkyvy hospodářského cyklu.
 • Růst hodnoty nemovitostí – výběr aktiv s ohledem na tři základní faktory ovlivňující hodnotu nemovitosti: výše nájemného, očekávaný tržní vývoj míry výnosnosti a možnost dalšího rozvoje projektu.

Blog

Rok 2021 z pohledu OC Orlice Park: Nižší návštěvnost, zato vyšší obraty

Lokální obchodní centrum Orlice Park v Hradci Králové je v majetku fondu NOVA Real Estate od roku 2015 a prošlo významnou revitalizací v roce 2014, která mu dává nadčasový a svěží design.

Výkonnost fondů Redside v prosinci 2021

Naše fondy zaznamenaly i v prosinci pozitivní výsledek.

Největší nájemce prodloužil smlouvu do roku 2028

Pro naši největší budovu, logistický a průmyslový areál v Trenčíně, se podařilo prodloužit nájemní smlouvu s největším nájemcem (téměř 20 % plochy) až do roku 2028.

Blog

Rok 2021 z pohledu OC Orlice Park: Nižší návštěvnost, zato vyšší obraty

Lokální obchodní centrum Orlice Park v Hradci Králové je v majetku fondu NOVA Real Estate od roku 2015 a prošlo významnou revitalizací v roce 2014, která mu dává nadčasový a svěží design.

Výkonnost fondů Redside v prosinci 2021

Naše fondy zaznamenaly i v prosinci pozitivní výsledek.

Největší nájemce prodloužil smlouvu do roku 2028

Pro naši největší budovu, logistický a průmyslový areál v Trenčíně, se podařilo prodloužit nájemní smlouvu s největším nájemcem (téměř 20 % plochy) až do roku 2028.

Zainvestované projekty

Jak investovat?

Investice do fondu je určena jak pro institucionální, tak pro soukromé investory, kteří jsou zaměření na investování dlouhodobého charakteru. Proto by měl typický investor zvážit své potřeby likvidity i přes to, že může v případě potřeby svou investici ve fondu zlikvidnit.

Minimální částka, kterou „dle §272 ZISIF1 může investor investovat činí 125.000 EUR, případně 1.000.000 CZK (ekvivalentně 40,000 EUR) při provedení tzv. testu vhodnosti dle §15 ZPKT2.

Vstup / výstup z Podfondu

Investor vstupuje a stává se akcionářem fondu úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF1, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora – minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investováním a další.

Investování do fondu je spojeno s právem investora na odkoupení jeho investičních akcií za aktuální hodnotu. Takto otevřená forma investičního fondu umožňuje investorovi značnou variabilitu v případě potřeby likvidity. Vedle odkupu investičních akcií na účet fondu může investor se souhlasem obhospodařovatele držené investiční akcie prodat třetí straně.

Přehled údajů o fondu NRE

Základní data NOVA Real Estate – podfond 1

Typ Fondu Investiční fond s proměnným základním kapitálem
Název podfondu NOVA Real Estate – podfond 1
Základní zaměření Investice do nemovitostí
Investiční strategie Podfond se zaměřuje na investování do prémiových nemovitostí typu – obchodní centra, kancelářské budovy, případně další oportunistické investice související s realitním trhem.
Fondový kapitál 112 757 tis. EUR (ke 31.7.2020)
Emitovaný cenný papír Investiční akcie v zaknihované podobě
Doba trvání podfondu Od 20. 8. 2015 na dobu neurčitou
Měna Fondu CZK
Minimální investice klienta 125.000 EUR podle §272 ZISIF1, případně 1.000.000 CZK (40.000 EUR) CZK při provedení tzv. testu vhodnosti podle §15 ZPKT2
Správce Fondu REDSIDE investiční společnost, a.s.
Náklady na obhospodařování 1,6 % z NAV podfondu, min. 300.000 CZK/měsíčně
Výkonnostní poplatek správce 30 % z ročních výnosů podfondu nad 6% IRR fondu
Depozitář UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Auditor PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku

1 ZISIF - Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
2 ZPKT - Zákon č. 256/2004 Sb., podnikání na kapitálovém trhu

Rizikovost

Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na trzích nemovitostí může dojít ke kolísání hodnoty majetku v Podfondu, růstu i poklesu této hodnoty. Rovněž výpadek plánovaných příjmů z pronájmu nemovitostí může vést ke snížení hodnoty investiční akcie, a to z důvodu nižších čistých příjmů. Jde-li o dlouhodobější výpadek příjmu z pronájmu, odrazí se tato skutečnost i ve snížení hodnoty příslušné nemovitosti. Vzhledem k charakteru nemovitostí, které tvoří zásadní část majetku fondu, je třeba upozornit na skutečnost, že zpeněžení nemovitosti při snaze dosáhnout nejlepší ceny je časově náročné. V případě nutnosti prodat nemovitá aktiva v krátkém časovém horizontu hrozí riziko nedosažení očekávané ceny. Riziko úvěrové může spočívat zejména v tom, že subjekty, které mají platební závazky vůči Podfondu (např. nájemci nemovitostí, dlužníci z investičních nástrojů apod.) nedodrží svůj závazek. Výpadek plánovaných příjmů z pronájmu může nastat nahodile, kdy postihne významnější nájemníky nemovitostí, nebo může souviset s celkovou situací na trhu, např. v případě hospodářské recese, v tom případě ovlivňuje chování většího množství nájemníků či potenciálních nájemníků. Část nemovitostí v portfoliu fondu a také část nájmů plynoucích z nemovitostí v portfoliu fondu je účtována v CZK. Celková výkonnost fondu tak může být ovlivňována i vývojem směnného kurzu EUR/CZK. Návratnost investice není zajištěna.

Pro určení souhrnného ukazatele rizika jsme využili dostupná data srovnatelných investičních fondů na českém trhu .

Výkonnost

Od dubna roku 2016 Podfond akvíroval a následně refinancoval první nemovitostní portfolio sestávající se z 3 obchodních center situovaných České republice. Podfond tak začal generovat pro své investory první zhodnocení.

V průběhu měsíce srpna 2016 došlo k další akvizici čtyř kancelářských budov typu „A“ umístěných v hlavních kancelářských lokalitách v Praze s cílem diverzifikovat portfolio a zmírňovat tak případné výkyvy hospodářského cyklu. Tímto však naše snažení nekončí, naopak plánujeme další investice.

Aktuální hodnota investiční akcie v prosinci 2021: 6,6778 EUR 
Aktuální hodnota investiční akcie v prosinci 2021: 1,3238 CZK 

Auditované čisté zhodnocení od první akvizice za rok 2016: 3,6 % p. a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2017: 5,29 % p. a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2018: 8,65 % p. a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2019: 7,39 % p. a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2020: 6,61 % p. a.

Výkonnost v prosinci 2021:

1 měsíc:  2,67 %
6 měsíců:  6,56 %
1 rok: 10,11 %
YTD: 10,11 %
Datum Hodnota investiční akcie (EUR) Hodnota vlastního kapitálu (EUR)
31.12.2021 6,6778 120 198 032
30.11.2021 6,5042 117 050 778
31.10.2021 6,4398 121 542 272
30.9.2021 6,3978 121 113 206
31.8.2021 6,3498 120 541 856
31.7.2021 6,3080 119 544 180
30.6.2021 6,2668 118 652 706
31.5.2021 6,2237 117 717 116
30.4.2021 6,1825 117 161 336
31.3.2021 6,1434 115 926 245
28.2.2021 6,1115 115 366 537
31.1.2021 6,0915 115 521 544
31.12.2020 6,0644 115 054 443
30.11.2020 5,9579 113 742 091
31.10.2020
5,8976 111 119 989
30.9.2020 5,8769 110 360 633
31.8.2020 5,8979 111 630 278
31.7.2020 5,8760 112 757 448
30.6.2020 5,8503 136 283 253
31.5.2020 5,8227 135 379 828
30.4.2020 5,7913 134 253 254
31.3.2020 5,7677 132 048 176
29.2.2020 5,7433 131 426 850
31.1.2020 5,7158 129 688 545
31.12.2019 5,6883 126 374 925
30.11.2019 5,6458 124 280 867
31.10.2019 5,6193 121 026 227
30.9.2019 5,5843 119 384 438
31.8.2019 5,5546 117 785 561
31.7.2019 5,5314 115 975 866
30.6.2019 5,5108 114 826 482
31.5.2019 5,5204 112 722 741
30.4.2019 5,4946 107 769 166
31.3.2019 5,4578 106 789 132
28.2.2019 5,4458 106 490 312
31.1.2019 5,4181 105 389 524
31.12.2018 5,4084 96 166 323
30.11.2018 5,3572 94 639 498
31.10.2018 5,3154 93 842 052
30.9.2018 5,2938 93 552 326
31.8.2018 5,2720 93 018 468
31.7.2018 5,2535 92 602 686
30.6.2018 5,2045 79 909 095
31.5.2018 5,1798 79 444 830
30.4.2018 5,1577 78 878 961
31.3.2018 5,1201 78 267 395
28.2.2018 5,0815 77 510 357
31.1.2018 5,0441 76 354 454
31.12.2017 4,9778 75 351 743
30.11.2017 4,9252 47 833 252
31.10.2017 4,9203 47 786 031
30.9.2017 4,9001 47 589 478
31.8.2017 4,8866 47 459 056
31.7.2017 4,8782 47 377 275
30.6.2017 4,8866 47 245 661
31.5.2017 4,8478 47 081 775
30.4.2017 4,8247* 46 656 086*
31.3.2017 4,7581 46 011 407
28.2.2017 4,7477 45 910 902
31.1.2017 4,7385 45 821 857
31.12.2016 4,7276 45 713 571
30.11.2016 4,7154 45 598 610
31.10.2016 4,7060 45 507 329
30.9.2016 4,6933 45 384 675
31.8.2016 4,6810 45 265 807
31.7.2016 4,6731 19 089 572
30.6.2016 4,6584 19 029 578
31.5.2016 4,6452 18 975 579
30.4.2016 4,6149 2 307 467

(*) Hodnota zohledňující roční přecenění podfondu.

Datum Hodnota investiční akcie (CZK) Hodnota vlastního kapitálu (CZK)
31.12.2021 1,3238 2 988 123 067
30.11.2021 1,2894 2 987 721 105
31.10.2021 1,2766 3 123 028 685
30.9.2021 1,2683 3 087 781 178
31.8.2021 1,2588 3 076 830 870
31.7.2021 1,2505 3 048 376 588
30.6.2021 1.2423 3 023 864 223
31.5.2021 1,2338 2 995 900 603
30.4.2021 1,2256 3 032 721 177
31.3.2021 1,2178 3 030 891 678
28.2.2021 1,2115 3 022 026 425
31.1.2021 1,2075 3 005 870 567
31.12.2020 1,2021 3 019 603 869
30.11.2020 1,1810 2 978 905 373
31.10.2020 1,1690 3 028 019 687
30.9.2020 1,1649 3 002 912 827
31.8.2020 1,1691 2 925 829 584
31.7.2020 1,1648 2 951 426 194
30.6.2020 1,1597 3 644 214 180
31.5.2020 1,1542 3 643 748 066
30.4.2020 1,1480 3 637 591 927
31.3.2020 1,1433 3 608 216 419
29.2.2020 1,1385 3 336 927 714
31.1.2020 1,1331 3 269 448 229
31.12.2019 1,1277 3 211 186 838
30.11.2019 1,1193 3 171 026 316
31.10.2019 1,1140 3 087 379 062
30.9.2019 1,1071 3 081 909 262
31.8.2019 1,1012 3 052 412 804
31.7.2019 1,0966 2 975 940 724
30.6.2019 1,0925 2 921 759 828
31.5.2019 1,0944 2 910 163 013
30.4.2019 1,0893 2 765 356 795
31.3.2019 1,0820 2 755 159 604
28.2.2019 1,0796 2 726 151 984
31.1.2019 1,0741 2 714 834 151
31.12.2018 1,0722 2 473 878 656
30.11.2018 1,0621 2 456 368 167
31.10.2018 1,0538 2 432 385 998
30.9.2018 1,0495 2 405 698 054
31.8.2018 1,0452 2 393 830 262
31.7.2018 1,0415 2 370 628 756
30.6.2018 1,0318 2 079 234 655
31.5.2018 1,0269 2 048 882 154
30.4.2018 1,0225 2 014 568 667
31.3.2018 1,0150 1 990 339 844
28.2.2018 1,0074 1 970 313 264
31.1.2018 1,0000 1 929 477 052

(*) Hodnota zohledňující roční přecenění podfondu.

Fond investuje do následujících typů prémiových komerčních nemovitostí:

 • Kancelářské budovy v atraktivních lokalitách Prahy
 • Průmyslové a logistické areály
 • Regionální retailové parky

Prohlédněte si klíčové projekty fondu ve dvou minutách. Všechny zainvestované projekty jsou uvedeny dále.

Priemyselný park Trenčín

 • Celková pronajímatelná plocha120 000 m2
 • Rok výstavby2011
 • V majetku fondu od2020
 • LokalitaTrenčín, Slovensko
 • Významní nájemciAdient, AUO, Hella

Priemyselný park Trenčín je regionálně dominantní průmyslová nemovitost situovaná v intravilánu krajského města Trenčína. Svým flexibilním rozložením a výbornou dopravní dostupností budova splňuje náročná kritéria nájemců jak z oblasti průmyslu, tak i logistiky. Park poskytuje celkem 120 000 metrů čtverečních ploch k pronájmu.

Victoria Vyšehrad

 • Celková pronajímatelná plocha5 633 m2
 • Rok výstavby2008
 • V majetku fondu od2016
 • LokalitaPraha 4
 • Významní nájemciWAG, Zimmer Czech, Conteg

Kancelářská budova nacházející se v jednom z nejvýznamnějších pražských kancelářských center – v Praze 4. V rámci své mikro-lokality v blízkosti Nuselského mostu a stanice metra Vyšehrad nabízí výbornou dopravní dostupnost a občanskou vybavenost. Tato budova institucionální kvality třídy A nabízí krásné výhledy na panorama pražského hradu a dává možnost relaxace nájemců na otevřených terasách přístupných přímo z prostor kanceláří. Victoria Vyšehrad byla postavena v roce 2008, svým vzhledem přirozeně zapadá do okolní zástavby a současně pomáhá definovat specifického ducha dané lokality.

Orlice Park Shopping

 • Celková pronajímatelná plocha21 881 m2
 • Rok výstavby2002
 • V majetku fondu od2015
 • LokalitaHradec Králové
 • Významní nájemciAhold, Baumax, Sportisimo, Pepco, Teta Drogerie, Bambule

Toto lokální obchodní centrum, které bylo postaveno v roce 2002 prošlo významnou revitalizací v roce 2014, která mu dává moderní a svěží design. Vedle hypermarketu Albert a hobby marketu Baumax nabízí k nájmu 20 menších retailových jednotek. Celková návštěvnost obchodního centra je cca 2 miliony návštěvníků ročně. Orlice Park se profiluje jako centrum pro rodinné a pohodlné nakupování. V současnosti je pronajato 99 % nájemních ploch.

Penny Portfolio

 • Celková pronajímatelná plocha7 800 m2
 • Rok výstavby2008 - 2009
 • V majetku fondu od2017
 • LokalitaČeská republika
 • Významní nájemciPenny Market

Portfolio pěti supermarketů Penny, které jsou geograficky rozloženy do východní a střední části České republiky v menších a středních městech – Olomouc, Strážnice, Jevíčko, Ledeč nad Sázavou a Pelhřimov. Operátora supermarketu doplňují koncepty řeznictví a diskontního prodejce textilu KIK.

Anděl 16

 • Celková pronajímatelná plocha6 751 m2
 • Rok výstavby2005
 • V majetku fondu od2016
 • LokalitaPraha 5
 • Významní nájemciBNP Paribas

Moderní budova třídy A se nachází v srdci moderní dynamické obchodní části Prahy 5 – Anděl. Většina kancelářské plochy je dlouhodobě pronajata vysoce bonitnímu nájemci – BNP Paribas. Lokalita Anděla svou infrastrukturou a jistou prestiží láká mnoho mezinárodních firem, zejména z oblastí IT a farmaceutického průmyslu. Tuto prestižní budovu navrhoval ateliér D3A architekti.

Rýnovka

 • Celková pronajímatelná plocha15 400 m2
 • Rok výstavby2009
 • V majetku fondu od2015
 • LokalitaJablonec nad Nissou
 • Významní nájemciAhold

Budova je v současnosti plně pronajata společnosti Ahold, která zde provozuje svůj koncept hypermarketu Albert s obchodní galerií. Příjem z nemovitosti je zabezpečen desetiletou nájemní smlouvou s jedním z nejvýznamnějších evropských hráčů na poli maloobchodu spotřebního zboží. K budově náleží podzemní i povrchová parkoviště s celkovou kapacitou 650 parkovacích míst s výborným napojením na místní infrastrukturu.

Smíchov Gate

 • Celková pronajímatelná plocha13 275 m2
 • Rok výstavby2006
 • V majetku fondu od2017
 • LokalitaPraha 5
 • Významní nájemciHochtief, Cemex

Smíchov Gate nabízí 11 150 metrů čtverečních moderních kancelářských a 1 450 metrů čtverečních obchodních ploch. Budova se nachází v srdci moderní dynamické obchodní části Prahy 5 – Anděl. Lokalita Anděla svou infrastrukturou a jistou prestiží láká mnoho mezinárodních firem. Mezi hlavní nájemce budovy patří Hochtief, Cemex, Cardif Pojišťovna.

OBI Portfolio

 • Celková pronajímatelná plocha14 200 m2
 • Rok výstavby2013
 • V majetku fondu od2017
 • LokalitaJablonec nad Nisou, Frýdek-Místek
 • Významní nájemciOBI

Řetězec OBI pronajímá v Jablonci nad Nisou celou budovu (7 300 metrů čtverečních), která je situována vedle jablonecké obchodní galerie Rýnovka, jež je také v majetku fondu. Druhá pobočka OBI se nachází ve Frýdku-Místku. S 33 obchody pod správou je OBI vedoucí operátor hobbymarketů v České republice.

Hypermarket Albert - Znojmo

 • Celková pronajímatelná plocha7 694 m2
 • Rok výstavby2004
 • V majetku fondu od2015
 • LokalitaZnojmo
 • Významní nájemciAhold

Budova je v současnosti plně pronajata společnosti Ahold, která zde provozuje svůj koncept hypermarketu Albert s přilehlou galerií. Příjem z nemovitosti je zabezpečen desetiletou nájemní smlouvou s jedním z nejvýznamnějších evropských hráčů na poli maloobchodu spotřebního zboží. K budově náleží parkoviště s kapacitou 411 parkovacích míst s výborným napojením na místní infrastrukturu.

Tesco

 • Celková pronajímatelná plocha13 568 m2
 • Rok výstavby2006
 • V majetku fondu od2018
 • LokalitaČeské Budějovice
 • Významní nájemciTesco Stores CR a.s.

Objekt se nachází v severozápadní části Českých Budějovic, největším městě Jihočeského kraje s přibližně 93 500 obyvateli. Maloobchodní zóna je velmi dobře zavedená, nachází se v blízkosti výstaviště a vedle dopravní tepny města.

Anděl 17

 • Celková pronajímatelná plocha5 414 m2
 • Rok výstavby2004
 • V majetku fondu od2016
 • LokalitaPraha 5
 • Významní nájemciGoogle, Pfizer

Díky svému umístění, funkčnosti a výjimečnosti, budova přilákala významné mezinárodní firmy – Google, Pfizer, kteří zde podepsali dlouhodobé nájemní smlouvy. Anděl 17 svou kvalitou třídy A plně konkuruje současnému trendu a požadavkům nájemců na moderní kancelářské prostory. Budova se nachází v srdci moderní dynamické obchodní části Prahy 5 – Anděl. Lokalita Anděla svou infrastrukturou a jistou prestiží láká mnoho mezinárodních firem, zejména z oblastí IT a farmaceutického průmyslu. Tuto prestižní budovu navrhoval ateliér D3A architekti.

Panorama Business Center

 • Celková pronajímatelná plocha6 800 m2
 • Rok výstavby1999
 • V majetku fondu od2017
 • LokalitaPraha 2
 • Významní nájemciMediterra, Takeda Pharma

Panorama Business Center je kompaktní velmi dobře viditelná budova situovaná na konci Vinohradské třídy sousedící přímo s Národním muzeem. Tato zajímavá lokalita s výbornou dopravní dostupností láká zejména mezinárodní nájemce. Budova celkem poskytuje 6800 metrů čtverečních moderních kancelářských a obchodních ploch.

Management

Fund Manager (Real Estate)
Pavel Kadera

Asset Manager (Real Estate)
Jan Mathy 

Regulace

Fond se řídí Zákonem č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Na dodržování legislativy a konkrétních statutů dohlíží Česká národní banka.

Všechny investice jsou posuzované investičním výborem Fondu. Fond je regulovaný Českou národní bankou a investice jsou pod neustálým dohledem financujících bank.

Dohled: Česká národní banka
Správce fondu měsíčně reportuje ČNB strukturu aktiv fondu včetně účetních výsledků.

Správce: REDSIDE investiční společnost, a.s.
Držitel licence ČNB vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů. Objem spravovaného majetku v roce 2016 přesáhl 200 mil. EUR.

Depozitář: UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Monitoruje, vykonává a reportuje peněžní transakce v souladu se zákonem a statutem fondu.

Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Jednou ročně audituje účetní závěrku a výroční zprávu fondu.

Oceňovatel aktiv: ze seznamu ČNB
Přecenění majetku fondu se děje minimálně jednou ročně nezávisle na investiční společnosti oceňovatelem ze seznamu ČNB.

Více informací o legislativním zabezpečení

 1. Dohled: Fond je regulovaný Českou národní bankou. Správce Fondu společnost REDSDIE měsíčně reportuje ČNB strukturu aktiv fondu včetně účetních výsledků. Na čtvrtletní bázi pak zasílá pravidelně reporty European Securities and Market Authority týkající se zejména nastavení vnitřních kontrolních mechanismů a řízení rizik
 2. Profesionální správa majetku Fondu: Fond je spravován společností REDSIDE investiční společnost, a.s., která je v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech držitelem licence České národní banky vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů.
 3. Depozitář: Správce Fondu sám nemá možnost s prostředky Fondu nakládat. Majetek Fondu je uložen u depozitáře – banky se speciální licencí. Ani depozitář nemá možnost s prostředky Fondu pracovat (půjčovat je, zastavovat je apod.). Tento majetek je veden na speciálním účtu, který nepodléhá standardním pravidlům pro výkon činnosti bank. Depozitář sleduje především, zda je Fond spravován s odbornou péčí a zda je spravován v souladu se zákonem a svým statutem. Hlavní činností depozitáře je kontrola, zda jsou podílové listy vydávány správně a odkupovány v souladu se zákonem a statutem, zda je kurz podílového listu vypočítáván v souladu se zákonem a statutem, kontroluje způsob oceňování majetku Fondu, zda je majetek nabýván v soudu se zákonem a statutem, včetně kontroly všech příchozích a odchozích plateb. Funkci depozitáře Fondu vykonává UniCredit Bank, a.s.
 4. Oddělení majetku Fondu od majetku investiční společnosti (Čínská zeď): Majetek fondu je oddělen od majetku investiční společnosti. Jestliže by tedy investiční společnost zkrachovala, s majetkem se nic nestane, je pouze předán pod správu jiné společnosti.
 5. Audit: Audit Fondu jednou ročně provádí společnost PriceWaterhouseCoopers, která audituje účetní závěrku, přílohu účetní závěrky a výroční zprávu Fondu.
 6. Přecenění aktiv: Dle platné legislativy zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních Fondech a dle statusu má Fond povinnost přeceňovat svůj majetek. Přecenění se děje min. jednou ročně nezávisle na investiční společnosti oceňovatelem ze schváleného seznamu ČNB.
 7. Investiční limity: Fond musí dodržovat limity dané zákonem a statutem Fondu. To zabraňuje riziku ztráty v důsledku investice velkého množství prostředků do jednoho aktiva. Fond je povinen dodržovat zákonné investiční limity na jednu majetkovou hodnotu v aktivech fondu ve výši max. 35 % k celkovému fondovému kapitálu.
 8. Správce fondu: REDSIDE investiční společnost, a.s.

Informační povinnost

FAQ

Ano. Musíte se však ujistit a potvrdit společnosti Redside, že konečný kupující si je vědom toho, že fond NOVA Real Estate je fond určený pro kvalifikované investory, tzn. že se řídí zvláštním zákonem s minimálním investičním prahem stanoveným českým právem.

Investoři musí v souladu s českou legislativou vyplnit pro samotný úpis tyto dokumenty:

A) Smlouva o vydávání a vyplácení investičních akcií kvalifikovaných investorů;
B) Žádost o vydání investičních certifikátů;
C) Čestné prohlášení investora fondu kvalifikovaných investorů (není nutné pro profesionální klienty, tj. banky, fondy apod.);
D) Dokumentaci AML (není nezbytná pro profesionální klienty, tj. banky, fondy atd.);
E) Dotazník týkající se investičních dovedností (není nezbytný pro profesionální klienty, tj. banky, fondy).

Centrální evidence vedená Centrálním depozitářem cenných papírů Praha eviduje veškeré cenné papíry vydané v České republice, včetně cenných papírů NOVA Real Estate.

Centrální evidence je evidencí dvoustupňovou a tvoří ji evidence vedená CDCP a evidence navazující, kterou vedou tzv. účastníci CDCP, což jsou zejména obchodníci s cennými papíry.

Na základě výše uvedených skutečností berte v úvahu, že jsme schopni vypořádat transakci pouze tehdy, pokud váš klient má tzv. Majetkový účet u jednoho z účastníků Centrálního depozitáře Praha.

Seznam účastníků naleznete zde:

https://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku

Měsíčně.

Neexistuje žádná přesně stanovená lhůta. Příkaz k úpisu lze podávat osobně u investiční společnosti, zasílat poštou (info@redsidefunds.com) nebo faxem (+420 224 931 368). Akcie Fondu jsou upsány na reálnou hodnotu akcií oznamovanou vždy na období, ve kterém nastává tzv. Rozhodující datum, tj. Den upisování finančních prostředků převedených majitelem fondu na účet fondu (viz. další podrobnosti v prospektu fondu).

Skutečná hodnota jednotky se určuje vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce s platností pro následující měsíc, tj. pro září 2016 od prvního dne září až do posledního dne měsíce. Skutečná hodnota podílových listů fondu je stanovena do 10 pracovních dnů následujícího měsíce, v našem příkladu říjen (podle měsíčního finančního přehledu, jak předepisuje regulátor). Skutečná hodnota podílových listů fondu je oznámena během následujících 15 pracovních dnů.

Co se týče redemace, tato je vždy vztahována k celkové investici. Investice do 10 milionů Kč = cca. 400 000 EUR jsou odkoupeny do 4 měsíců. Investice od 10 milionů Kč do 30 milionů Kč (400 000 - 1 200 000 EUR) jsou vykoupeny do 6 měsíců. Vyšší investice, než předešlé uvedené, mohou být vykoupeny až v horizontu jednoho roku. Po obdržení oznámení o zpětném odkupu je investice zmrazena s nulovým výnosem až do doby vyplacení.

Pokud je banka / finanční instituce konečným klientem, neexistuje minimální investice. Pokud soukromá osoba investuje sama za sebe, minimální investice činí 40 000 EUR. Pokud však banka / finanční instituce jedná jménem svých klientů a zamýšlí uložení na jejich účty, minimální investice musí být nejméně 125 000 EUR, protože není možné provádět KYC a určit investiční profil každého takového klienta. Vstupní poplatky se standardně aplikují - avšak při investici nad 250 000 EUR jsou poplatky nulové.

Vypořádání může být RFP / DFP nebo RVP / DVP. Jediné, na čem je nutné se dohodnout, je objem, který bude oznámen Burze cenných papírů v Praze, kde se obchoduje s fondem, a Centrálnímu depozitáři cenných papírů Praha. Toto by nemělo trvat déle než několik dní, maximálně 10 pracovních dní (vzhledem k oznamovací lhůtě).

Lock-up perioda neexistuje a výstupní poplatky jsou účtovány podle aktuálně platného statutu fondu.

Ano, činí 30 % z roční auditované výkonnosti přesahující 6 %.