Pro investory hledající nadprůměrné zhodnocení z investic směřovaných do instrumentů peněžního trhu a dalších krátkodobých investic nabízíme fond NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.. Každý investor si může podle svých preferencí zvolit jeden z Podfondů. Přehled základních údajů Podfondů uvádíme níže.

NOVA Money Market - podfond 1

Název Podfondu NOVA Money Market - podfond 1
Typ Podfondu Rústový (Podfond 1 své zisky reinvestuje)
Měna Podfondu EUR
ISIN investičních akcií CZ0008042033

Investiční strategie

Cílem investiční politiky Podfondu 1 je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování investičních akcií nad úroveň výnosů z běžných finančních instrumentů. Podfond 1 investuje zejména do dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínových vkladů, cenných papírů vydaných fondy kolektivního investování, případně repo operací a finančních derivátů. Podfond 1 nevyplácí podíl na zisku (tzv. dividendu), ale své zisky reinvestuje .

Vstup / výstup investora

Investor vstupuje a stává se akcionářem Podfondu 1 úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora – minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investování a další.

Minimální částka úpisu pro kvalifikovaného investora podle §272 ZISIF, písm. i) činí 125 000 EUR, případně 1 000 000 CZK při splnění tzv. testu vhodnosti. Jakékoliv další navýšení investice činí 10 000 EUR.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice
(jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice)
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výstupní poplatek (srážka) 0%
Náklady hrazené z majetku Podfondu 1 v průběhu roku
Obhospodařovatelský poplatek investiční společnosti 1,3 % p.a. (min. 300.000 CZK / měsíc)
Celková maximální nákladovost není stanoveno
Náklady hrazené z majetku Podfondu 1 za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek 30 % nad 10% IRR

NOVA Money Market - podfond 2

Název Podfondu NOVA Money Market - podfond 2
Typ Podfondu Rústový (Podfond 2 své zisky reinvestuje)
Měna Podfondu CZK
ISIN investičních akcií CZ0008042041

Investiční strategie

Cílem investiční politiky Podfondu 2 je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování investičních akcií nad úroveň výnosů z běžných finančních instrumentů. Podfond 2 investuje zejména do dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínových vkladů, cenných papírů vydaných fondy kolektivního investování, případně repo operací a finančních derivátů. Podfond 2 nevyplácí podíl na zisku (tzv. dividendu), ale své zisky reinvestuje.

Vstup / výstup investora

Investor vstupuje a stává se akcionářem Podfondu 2 úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora – minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investování a další.

Minimální částka úpisu pro kvalifikovaného investora podle §272 ZISIF, písm. i) činí 125 000 EUR, případně 1 000 000 CZK při splnění tzv. testu vhodnosti. Jakékoliv další navýšení investice činí 250 000 CZK.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice
(jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice)
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výstupní poplatek (srážka) 0%
Náklady hrazené z majetku Podfondu 2 v průběhu roku
Obhospodařovatelský poplatek investiční společnosti 1,3 % p.a. (min. 150.000 CZK / měsíc)
Celková maximální nákladovost není stanoveno p.a.
Náklady hrazené z majetku Podfondu 2 za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek 30 % nad 10% IRR

NOVA Money Market - podfond 3

Název Podfondu NOVA Money Market - podfond 3
Typ Podfondu Dividendový (Podfond 3 vyplácí kvartální zálohy ze zisku)
Měna Podfondu EUR
ISIN investičních akcií CZ0008042280

Investiční strategie

Podfond 3 poskytuje účelové krátkodobé a střednědobé peněžní půjčky poskytnuté na projekty realizované v rámci investiční skupiny Arca Capital schopné generovat trvale udržitelné cash-flow vyplácené na kvartální bázi. Mezi realizované projekty řadíme především investice do private equity, portfolia selhaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů, podílení se na bridgeovém financování a další. Podfond může dále nabývat i ostatní finanční aktiva (směnky, dluhopisy, aj.) a realizovat oportunistické investice denominované v EUR.

Investičním cílem Podfondu je generování stabilního udržitelného příjmu vypláceného na kvartální bázi. Nárok na tuto zálohu mají všichni investoři držící investiční akcie k rozhodnému dni. Rozhodným dnem jsou poslední dny každého kvartálu v roce.

Vstup / výstup investora

Investor vstupuje a stává se akcionářem Podfondu 3 úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora – minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investování a další.

Minimální částka úpisu pro kvalifikovaného investora podle §272 ZISIF, písm. i) činí 125 000 EUR, případně 1 000 000 CZK při splnění tzv. testu vhodnosti. Jakékoliv další navýšení investice činí 1 000 EUR.

Informace o poplatcích pro investory upisující přes zprostředkovatele - Investor podle §272 odst. 1, písm. h) - i)

Vstupní, výstupní a custody poplatky jsou hrazeny přímo Zprostředkovateli podle platného ceníku uveřejněného na stránkách: www.arcabh.com, případně na vyžádání prostřednictvím kontaktního formuláře.

(Poplatky jsou hrazeny přímo zprostředkovateli.)
Informace o poplatcích pro investory upisující po 3.1.2018 napřímo do Podfondu 3- Investor podle §272 odst. 1, písm. h) a i)
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výstupní poplatek (srážka) 0%
Informace o poplatcích pro investory upisující napřímo - Investor podle §272 odst. 1, písm. a) - g), tzv. profesionální investoři.
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výstupní poplatek (srážka) 0%
Náklady hrazené z majetku Podfondu 3 v průběhu roku
Obhospodařovatelský poplatek investiční společnosti 1,3% p.a.
Celková maximální nákladovost 1,95% p.a.
Náklady hrazené z majetku Podfondu 3 za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek 30 % nad 6 % IRR

NOVA Money Market - podfond 4

Název Podfondu NOVA Money Market - podfond 4
Typ Podfondu Dividendový (Podfond 4 vyplácí kvartální zálohy ze zisku)
Měna Podfondu CZK
ISIN investičních akcií CZ0008042298

Investiční strategie

Podfond 4 poskytuje účelové krátkodobé a střednědobé peněžní půjčky poskytnuté na projekty realizované v rámci investiční skupiny Arca Capital schopné generovat trvale udržitelné cash-flow vyplácené na kvartální bázi. Mezi realizované projekty řadíme především investice do private equity, portfolia selhaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů, podílení se na bridgeovém financování a další. Podfond může dále nabývat i ostatní finanční aktiva (směnky, dluhopisy, aj.) a realizovat oportunistické investice denominované v CZK.

Investičním cílem Podfondu je generování stabilního udržitelného příjmu vypláceného na kvartální bázi. Nárok na tuto zálohu mají všichni investoři držící investiční akcie k rozhodnému dni. Rozhodným dnem jsou poslední dny každého kvartálu v roce.

Vstup / výstup investora

Investor vstupuje a stává se akcionářem Podfondu 4 úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora – minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investování a další.

Minimální částka úpisu pro kvalifikovaného investora podle §272 ZISIF, písm. i) činí 125 000 EUR, případně 1 000 000 CZK při splnění tzv. testu vhodnosti. Jakékoliv další navýšení investice činí 30 000 CZK.

Informace o poplatcích pro investory upisující přes zprostředkovatele - Investor podle §272 odst. 1, písm. h) - i)

Vstupní, výstupní a custody poplatky jsou hrazeny přímo Zprostředkovateli podle platného ceníku uveřejněného na stránkách: www.arcabh.com, případně na vyžádání prostřednictvím kontaktního formuláře.

(Poplatky jsou hrazeny přímo zprostředkovateli.)
Informace o poplatcích pro investory upisující po 3.1.2018 napřímo do Podfondu 4- Investor podle §272 odst. 1, písm. h) a i)
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výstupní poplatek (srážka) 0%
Informace o poplatcích pro investory upisující napřímo - Investor podle §272 odst. 1, písm. a) - g), tzv. profesionální investoři.
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výstupní poplatek (srážka) 0%
Náklady hrazené z majetku Podfondu 4 v průběhu roku
Obhospodařovatelský poplatek investiční společnosti 1,3% p.a.
Celková maximální nákladovost 1,95% p.a.
Náklady hrazené z majetku Podfondu 4 za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek 30 % nad 6 % IRR

Ostatní informace o Fondu

Regulátor Česká národní banka
Depozitář Česká spořitelna, a.s.
Auditor PricewaterhouseCoopers
Adresa fondu V Celnici 1031/1, Praha 1, 110 00
Vznik 20. ledna 2016 zápisem do OR
IČO 046 99 017
Vytvořené Podfondy NOVA Money Market – podfond 1
NOVA Money Market – podfond 2
NOVA Money Market – podfond 3
NOVA Money Market – podfond 4

Rizikovost

Investice do Podfondů 3 a 4 jsou spojeny především s úvěrovým rizikem, operačním rizikem a rizikem koncentrace v rámci investiční skupiny Arca Capital, v rámci které jsou realizovány veškeré investice v Podfondech 3 a 4, a to formou účelových půjček na předem určené krátkodobé investiční projekty spojené primárně s investicemi do selhaných hypotečních úvěrů nabytých v rámci "workout programů" jednotlových bankovních domů či developerských a real estate projektů.

Riziko%203

Informační povinnost


Auditované čisté zhodnocení za rok 2017 (od začátku fungování fondu 02/2017) - Podfond 3: 5,73 % p.a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2017 (od začátku fungování fondu 02/2017) - Podfond 4: 5,48 % p.a.

Vývoj hodnoty investičních akcií - podfond 3

Datum Hodnota investiční akcie (EUR) Hodnota vlastního kapitálu (EUR)
17.6.2018 1,0158 4 289 972
10.6.2018 1,0147 4 134 570
3.6.2018 1,0133 4 129 136
27.5.2018 1,0118 3 947 894
20.5.2018 1,0108 3 893 558
13.5.2018 1,0095 3 838 630
6.5.2018 1,0082 3 833 631
29.4.2018 1,0070 3 829 132
22.4.2018 1,0060 3 765 014
15.4.2018 1,0048 3 760 634
8.4.2018 1,0036 3 694 548
1.4.2018 1,0025 3 690 460
25.3.2018 1,0132 3 679 836
18.3.2018 1,0123 3 676 495
11.3.2018 1,0112 3 672 312
4.3.2018 1,0100 3 618 165
25.2.2018 1,0096 3 494 330
18.2.2018 1,0087 3 490 993
11.2.2018 1,0077 3 366 225
4.2.2018 1,0065 3 362 221
28.1.2018 1,0054 3 358 696
21.1.2018 1,0045 3 305 503
14.1.2018 1,0035 3 302 189
7.1.2018 1,0022 3 189 100
31.12.2017 1,0148 3 229 202
24.12.2017 1,0138 3 225 870
17.12.2017 1,0128 3 122 564
10.12.2017 1,0118 3 037 890
03.12.2017 1,0107 3 034 456
26.11.2017 1,0095 3 031 056
19.11.2017 1,0084 3 027 639
12.11.2017 1,0073 3 024 214
5.11.2017 1,0061 3 020 772
29.10.2017 1,0050 3 017 341
22.10.2017 1,0041 3 014 601
15.10.2017 1,0030 3 011 359
8.10.2017 1,0018 3 007 711
1.10.2017 1,0007 3 004 639
24.9.2017 1,0142 3 045 130
17.9.2017 1,0131 3 041 713
10.9.2017 1,0119 3 038 280
3.9.2017 1,0108 3 034 830
27.8.2017 1,0096 3 031 359
20.8.2017 1,0086 3 028 215
13.8.2017 1,0074 3 024 769
6.8.2017 1,0063 3 021 301
30.7.2017 1,0051 3 017 844
23.7.2017 1,0040 3 014 386
16.7.2017 1,0028 3 010 786
9.7.2017 1,0016 3 007 352
2.7.2017 1,0005 3 004 038

Vývoj hodnoty investičních akcií - podfond 4

Datum Hodnota investiční akcie (CZK) Hodnota vlastního kapitálu (CZK)
17.6.2018 1,0217 395 449 032
10.6.2018 1,0205 389 681 312
3.6.2018 1,0191 389 161 352
27.5.2018 1,0177 387 642 329
20.5.2018 1,0164 385 564 326
13.5.2018 1,0152 377 549 724
6.5.2018 1,0137 377 026 741
29.4.2018 1,0124 370 510 642
22.4.2018 1,0112 357 281 349
15.4.2018 1,0098 356 795 783
15.4.2018 1,0098 356 795 783
8.4.2018 1,0084 350 657 840
1.4.2018 1,0070 350 197 287
25.3.2018 1,0213 349 777 379
18.3.2018 1,0200 349 337 972
11.3.2018 1,0186 345 855 435
4.3.2018 1,0173 340 151 580
25.2.2018 1,0161 335 445 292
18.2.2018 1,0151 312 618 917
11.2.2018 1,0138 312 198 373
4.2.2018 1,0124 311 773 085
28.1.2018 1,0110 311 346 354
21.1.2018 1,0096 308 917 907
14.1.2018 1,0082 308 515 631
7.1.2018 1,0066 299 860 385
31.12.2017 1,0198 303 775 067
24.12.2017 1,0190 253 404 299
17.12.2017 1,0175 248 156 430
10.12.2017 1,0162 246 333 984
03.12.2017 1,0149 243 315 348
26.11.2017 1,0136 240 632 213
19.11.2017 1,0122 240 306 252
12.11.2017 1,0109 239 983 067
5.11.2017 1,0095 239 649 776
29.10.2017 1,0081 239 325 203
22.10.2017 1,0068 239 019 061
15.10.2017 1,0053 238 657 017
8.10.2017 1,0040 235 342 210
1.10.2017 1,0027 228 931 264
24.9.2017 1,0147 229 359 029
17.9.2017 1,0135 227 394 225
10.9.2017 1,0123 213 764 919
3.9.2017 1,0113 206 540 474
27.8.2017 1,0102 202 263 000
20.8.2017 1,0092 199 043 663
13.8.2017 1,0081 191 134 789
6.8.2017 1,0069 190 914 702
30.7.2017 1,0058 188 138 280
23.7.2017 1,0046 187 911 465
16.7.2017 1,0033 187 416 234
9.7.2017 1,0021 187 189 210
2.7.2017 1,0009 186 962 115

Management

Fond je spravován investiční společností REDSIDE, která je v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech držitelem licence České národní banky vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů. REDSIDE se zaměřuje na profesionální správu fondů kvalifikovaných investorů, která v sobě zahrnuje jak vytváření samotných fondových struktur, tak jejich následné obhospodařování a administraci. Objem spravovaného majetku (AUM) v květnu 2016 přesáhl 200 mil. EUR.

REDSIDE vznikl společnou aktivitou společností ASB a Arca Capital. Skupina ASB byla založena v roce 2002 a poskytuje široké portfolio služeb v administrativní podpoře společností, vedení účetnictví, reportingu, daňového poradenství a trust managementu v regionu střední a východní Evropy. Má kanceláře v Praze, Varšavě a Bratislavě s více než 110 zaměstnanci. Mezi klienty ASB patří Standard Life Savings, AVIVA fund, Pradera, Pramerica Real Estate Investors atp.)

Arca Capital a REDSIDE vytvořili silný a zkušený tým poskytující služby nejvyšší kvality v oblasti obhospodařování fondů.

Arca Capital je dynamická skupina holdingového typu působící více než 15 let v regionu CEE v oblasti private equity a poskytování finančních služeb. Objem jejích aktiv v červenci 2017 přesáhl 1,4 miliardy EUR. Skupina má jasně definovanou investiční strategii se zaměřením na investice generující dlouhodobě udržitelné příjmy. Nejčastěji její investice směřují do energetiky, nemovitostí včetně developmentu, rychloobrátkového spotřebního zboží a nových technologií.

Regulace

Fond se řídí Zákonem č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Na dodržování legislativy a konkrétních statutů dohlíží Česká národní banka.

Všechny investice jsou posuzované investičním výborem Fondu. Fond je regulovaný Českou národní bankou a investice jsou pod neustálým dohledem financujících bank.

Dohled: Česká národní banka
Správce fondu měsíčně reportuje ČNB strukturu aktiv fondu včetně účetních výsledků.

Správce: REDSIDE investiční společnost, a.s.
Držitel licence ČNB vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů.

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.
Monitoruje, vykonává a reportuje peněžní transakce v souladu se zákonem a statutem fondu.

Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Jednou ročně audituje účetní závěrku a výroční zprávu fondu.

Oceňovatel aktiv: ze seznamu ČNB
Přecenění majetku fondu se děje minimálně jednou ročně nezávisle na investiční společnosti oceňovatelem ze seznamu ČNB.

Více informací o legislativním zabezpečení

  1. Dohled: Fond je regulovaný Českou národní bankou. Správce Fondu společnost REDSDIE měsíčně reportuje ČNB strukturu aktiv fondu včetně účetních výsledků. Na čtvrtletní bázi pak zasílá pravidelně reporty European Securities and Market Authority týkající se zejména nastavení vnitřních kontrolních mechanismů a řízení rizik
  2. Profesionální správa majetku Fondu: Fond je spravován společností REDSIDE investiční společnost, a.s., která je v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech držitelem licence České národní banky vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů.
  3. Depozitář: Správce Fondu sám nemá možnost s prostředky Fondu nakládat. Majetek Fondu je uložen u depozitáře – banky se speciální licencí. Ani depozitář nemá možnost s prostředky Fondu pracovat (půjčovat je, zastavovat je apod.). Tento majetek je veden na speciálním účtu, který nepodléhá standardním pravidlům pro výkon činnosti bank. Depozitář sleduje především, zda je Fond spravován s odbornou péčí a zda je spravován v souladu se zákonem a svým statutem. Hlavní činností depozitáře je kontrola, zda jsou podílové listy vydávány správně a odkupovány v souladu se zákonem a statutem, zda je kurz podílového listu vypočítáván v souladu se zákonem a statutem, kontroluje způsob oceňování majetku Fondu, zda je majetek nabýván v soudu se zákonem a statutem, včetně kontroly všech příchozích a odchozích plateb. Funkci depozitáře Fondu vykonává Česká spořitelna, a.s..
  4. Oddělení majetku Fondu od majetku investiční společnosti (Čínská zeď): Majetek fondu je oddělen od majetku investiční společnosti. Jestliže by tedy investiční společnost zkrachovala, s majetkem se nic nestane, je pouze předán pod správu jiné společnosti.
  5. Audit: Audit Fondu jednou ročně provádí společnost PriceWaterhouseCoopers, která audituje účetní závěrku, přílohu účetní závěrky a výroční zprávu Fondu.
  6. Přecenění aktiv: Dle platné legislativy zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních Fondech a dle statusu má Fond povinnost přeceňovat svůj majetek. Přecenění se děje min. jednou ročně nezávisle na investiční společnosti oceňovatelem ze schváleného seznamu ČNB.
  7. Investiční limity: Fond musí dodržovat limity dané zákonem a statutem Fondu. To zabraňuje riziku ztráty v důsledku investice velkého množství prostředků do jednoho aktiva. Fond je povinen dodržovat zákonné investiční limity na jednu majetkovou hodnotu v aktivech fondu ve výši max. 35 % k celkovému fondovému kapitálu.
  8. Správce fondu: REDSIDE investiční společnost, a.s.