Pro investory hledající nadprůměrné zhodnocení z investic směřovaných do instrumentů peněžního trhu a dalších krátkodobých investic nabízíme fond NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.. Každý investor si může podle svých preferencí zvolit jeden z Podfondů. Přehled základních údajů Podfondů uvádíme níže.

NOVA Money Market - podfond 1

Název Podfondu NOVA Money Market - podfond 1
Typ Podfondu Rústový (Podfond 1 své zisky reinvestuje)
Měna Podfondu EUR
ISIN investičních akcií CZ0008042033

Investiční strategie

Cílem investiční politiky Podfondu 1 je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování investičních akcií nad úroveň výnosů z běžných finančních instrumentů. Podfond 1 investuje zejména do dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínových vkladů, cenných papírů vydaných fondy kolektivního investování, případně repo operací a finančních derivátů. Podfond 1 nevyplácí podíl na zisku (tzv. dividendu), ale své zisky reinvestuje .

Vstup / výstup investora

Investor vstupuje a stává se akcionářem Podfondu 1 úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora – minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investování a další.

Minimální částka úpisu pro kvalifikovaného investora podle §272 ZISIF, písm. i) činí 125 000 EUR, případně 1 000 000 CZK při splnění tzv. testu vhodnosti. Jakékoliv další navýšení investice činí 10 000 EUR.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice
(jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice)
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výstupní poplatek (srážka) 0 %
Náklady hrazené z majetku Podfondu 1 v průběhu roku
Obhospodařovatelský poplatek investiční společnosti 1,3 % p.a. (min. 300.000 CZK / měsíc)
Celková maximální nákladovost není stanoveno
Náklady hrazené z majetku Podfondu 1 za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek 30 % nad 10 % IRR

NOVA Money Market - podfond 2

Název Podfondu NOVA Money Market - podfond 2
Typ Podfondu Rústový (Podfond 2 své zisky reinvestuje)
Měna Podfondu CZK
ISIN investičních akcií CZ0008042041

Investiční strategie

Cílem investiční politiky Podfondu 2 je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování investičních akcií nad úroveň výnosů z běžných finančních instrumentů. Podfond 2 investuje zejména do dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínových vkladů, cenných papírů vydaných fondy kolektivního investování, případně repo operací a finančních derivátů. Podfond 2 nevyplácí podíl na zisku (tzv. dividendu), ale své zisky reinvestuje.

Vstup / výstup investora

Investor vstupuje a stává se akcionářem Podfondu 2 úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora – minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investování a další.

Minimální částka úpisu pro kvalifikovaného investora podle §272 ZISIF, písm. i) činí 125 000 EUR, případně 1 000 000 CZK při splnění tzv. testu vhodnosti. Jakékoliv další navýšení investice činí 250 000 CZK.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po ukončení investice
(jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice, nebo před vyplacením investice)
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výstupní poplatek (srážka) 0 %
Náklady hrazené z majetku Podfondu 2 v průběhu roku
Obhospodařovatelský poplatek investiční společnosti 1,3 % p.a. (min. 150.000 CZK / měsíc)
Celková maximální nákladovost není stanoveno p.a.
Náklady hrazené z majetku Podfondu 2 za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek 30 % nad 10 % IRR

NOVA Money Market - podfond 3

Název Podfondu NOVA Money Market - podfond 3
Typ Podfondu Dividendový (Podfond 3 vyplácí kvartální zálohy ze zisku)
Měna Podfondu EUR
ISIN investičních akcií CZ0008042280

Investiční strategie

Podfond 3 poskytuje účelové krátkodobé a střednědobé peněžní půjčky poskytnuté na projekty realizované v rámci investiční skupiny Arca Capital schopné generovat trvale udržitelné cash-flow vyplácené na kvartální bázi. Mezi realizované projekty řadíme především investice do private equity, portfolia selhaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů, podílení se na bridgeovém financování a další. Podfond může dále nabývat i ostatní finanční aktiva (směnky, dluhopisy, aj.) a realizovat oportunistické investice denominované v EUR.

Investičním cílem Podfondu je generování stabilního udržitelného příjmu vypláceného na kvartální bázi. Nárok na tuto zálohu mají všichni investoři držící investiční akcie k rozhodnému dni. Rozhodným dnem jsou poslední dny každého kvartálu v roce.

Vstup / výstup investora

Investor vstupuje a stává se akcionářem Podfondu 3 úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora – minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investování a další.

Minimální částka úpisu pro kvalifikovaného investora podle §272 ZISIF, písm. i) činí 125 000 EUR, případně 1 000 000 CZK při splnění tzv. testu vhodnosti. Jakékoliv další navýšení investice činí 1 000 EUR.

Informace o poplatcích pro investory upisující přes zprostředkovatele - Investor podle §272 odst. 1, písm. h) - i)

Vstupní, výstupní a custody poplatky jsou hrazeny přímo Zprostředkovateli podle platného ceníku uveřejněného na stránkách: www.arcabh.com, případně na vyžádání prostřednictvím kontaktního formuláře.

(Poplatky jsou hrazeny přímo zprostředkovateli.)
Informace o poplatcích pro investory upisující po 3. 1. 2018 napřímo do Podfondu 3 - Investor podle §272 odst. 1, písm. h) a i)
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výstupní poplatek (srážka) 0 %
Informace o poplatcích pro investory upisující napřímo - Investor podle §272 odst. 1, písm. a) - g), tzv. profesionální investoři.
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výstupní poplatek (srážka) 0 %
Náklady hrazené z majetku Podfondu 3 v průběhu roku
Obhospodařovatelský poplatek investiční společnosti 1,3 % p.a.
Celková maximální nákladovost 1,95 % p.a.
Náklady hrazené z majetku Podfondu 3 za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek 30 % nad 6 % IRR

NOVA Money Market - podfond 4

Název Podfondu NOVA Money Market - podfond 4
Typ Podfondu Dividendový (Podfond 4 vyplácí kvartální zálohy ze zisku)
Měna Podfondu CZK
ISIN investičních akcií CZ0008042298

Investiční strategie

Podfond 4 poskytuje účelové krátkodobé a střednědobé peněžní půjčky poskytnuté na projekty realizované v rámci investiční skupiny Arca Capital schopné generovat trvale udržitelné cash-flow vyplácené na kvartální bázi. Mezi realizované projekty řadíme především investice do private equity, portfolia selhaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů, podílení se na bridgeovém financování a další. Podfond může dále nabývat i ostatní finanční aktiva (směnky, dluhopisy, aj.) a realizovat oportunistické investice denominované v CZK.

Investičním cílem Podfondu je generování stabilního udržitelného příjmu vypláceného na kvartální bázi. Nárok na tuto zálohu mají všichni investoři držící investiční akcie k rozhodnému dni. Rozhodným dnem jsou poslední dny každého kvartálu v roce.

Vstup / výstup investora

Investor vstupuje a stává se akcionářem Podfondu 4 úpisem investičních akcií za jejich aktuální hodnotu, tzv. NAV. Zároveň je na něj kladen požadavek §272 ZISIF, který stanovuje podmínky kvalifikovaného investora – minimální hodnota investovaného kapitálu, prohlášení o vědomosti rizik spojených s investování a další.

Minimální částka úpisu pro kvalifikovaného investora podle §272 ZISIF, písm. i) činí 125 000 EUR, případně 1 000 000 CZK při splnění tzv. testu vhodnosti. Jakékoliv další navýšení investice činí 30 000 CZK.

Informace o poplatcích pro investory upisující přes zprostředkovatele - Investor podle §272 odst. 1, písm. h) - i)

Vstupní, výstupní a custody poplatky jsou hrazeny přímo Zprostředkovateli podle platného ceníku uveřejněného na stránkách: www.arcabh.com, případně na vyžádání prostřednictvím kontaktního formuláře.

(Poplatky jsou hrazeny přímo zprostředkovateli.)
Informace o poplatcích pro investory upisující po 3. 1. 2018 na přímo do Podfondu 4 - Investor podle §272 odst. 1, písm. h) a i)
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výstupní poplatek (srážka) 0 %
Informace o poplatcích pro investory upisující napřímo - Investor podle §272 odst. 1, písm. a) - g), tzv. profesionální investoři.
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výstupní poplatek (srážka) 0 %
Náklady hrazené z majetku Podfondu 4 v průběhu roku
Obhospodařovatelský poplatek investiční společnosti 1,3 % p.a.
Celková maximální nákladovost 1,95 % p.a.
Náklady hrazené z majetku Podfondu 4 za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek 30 % nad 6 % IRR

Ostatní informace o Fondu

Regulátor Česká národní banka
Depozitář Česká spořitelna, a.s.
Auditor PricewaterhouseCoopers
Adresa fondu V Celnici 1031/1, Praha 1, 110 00
Vznik 20. ledna 2016 zápisem do OR
IČO 046 99 017
Vytvořené Podfondy NOVA Money Market – podfond 1
NOVA Money Market – podfond 2
NOVA Money Market – podfond 3
NOVA Money Market – podfond 4

Rizikovost

Investice do Podfondů 3 a 4 jsou spojeny především s úvěrovým rizikem, operačním rizikem a rizikem koncentrace v rámci investiční skupiny Arca Capital, v rámci které jsou realizovány veškeré investice v Podfondech 3 a 4, a to formou účelových půjček na předem určené krátkodobé investiční projekty spojené primárně s investicemi do selhaných hypotečních úvěrů nabytých v rámci "workout programů" jednotlových bankovních domů či developerských a real estate projektů.

Riziko%203

Informační povinnost

Výkonnost


Auditované čisté zhodnocení za rok 2017 (od začátku fungování fondu 02/2017) - Podfond 3: 5,73 % p.a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2017 (od začátku fungování fondu 02/2017) - Podfond 4: 5,48 % p.a.


Aktuální hodnota investiční akcie Podfond 3 k 12.8.2018: 1,0128 EUR
Aktuální hodnota investiční akcie Podfond 4 k 12.8.2018: 1,0172 CZK

Vývoj hodnoty investičních akcií - podfond 3

Datum Hodnota investiční akcie (EUR) Hodnota vlastního kapitálu (EUR)
12.8.2018 1,0128 4 044 853
5.8.2018 1,0113 4 089 049
29.7.2018 1,0097 4 308 908
22.7.2018 1,0085 4 303 462
15.7.2018 1,0071 4 252 955
8.7.2018 1,0059 4 248 007
1.7.2018 1,0045 4 242 180

Vývoj hodnoty investičních akcií - podfond 4

Datum Hodnota investiční akcie (CZK) Hodnota vlastního kapitálu (CZK)
12.8.2018 1,0172 392 770 747
5.8.2018 1,0159 388 229 429
29.7.2018 1,0143 404 863 207
22.7.2018 1,0131 397 133 274
15.7.2018 1,0117 393 354 192
8.7.2018 1,0103 392 828 899
1.7.2018 1,0090 392 308 453

Management

Fond je spravován investiční společností REDSIDE, která je v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech držitelem licence České národní banky vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů. REDSIDE se zaměřuje na profesionální správu fondů kvalifikovaných investorů, která v sobě zahrnuje jak vytváření samotných fondových struktur, tak jejich následné obhospodařování a administraci. Objem spravovaného majetku (AUM) v květnu 2016 přesáhl 200 mil. EUR.

REDSIDE vznikl společnou aktivitou společností ASB a Arca Capital. Skupina ASB byla založena v roce 2002 a poskytuje široké portfolio služeb v administrativní podpoře společností, vedení účetnictví, reportingu, daňového poradenství a trust managementu v regionu střední a východní Evropy. Má kanceláře v Praze, Varšavě a Bratislavě s více než 160 zaměstnanci. Mezi klienty ASB patří Standard Life Savings, AVIVA fund, Pradera, Pramerica Real Estate Investors atp.)

Arca Capital a REDSIDE vytvořili silný a zkušený tým poskytující služby nejvyšší kvality v oblasti obhospodařování fondů.

Arca Capital je dynamická skupina holdingového typu působící více než 15 let v regionu CEE v oblasti private equity a poskytování finančních služeb. Objem jejích aktiv v červenci 2017 přesáhl 1,4 miliardy EUR. Skupina má jasně definovanou investiční strategii se zaměřením na investice generující dlouhodobě udržitelné příjmy. Nejčastěji její investice směřují do energetiky, nemovitostí včetně developmentu, rychloobrátkového spotřebního zboží a nových technologií.

Regulace

Fond se řídí Zákonem č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Na dodržování legislativy a konkrétních statutů dohlíží Česká národní banka.

Všechny investice jsou posuzované investičním výborem Fondu. Fond je regulovaný Českou národní bankou a investice jsou pod neustálým dohledem financujících bank.

Dohled: Česká národní banka
Správce fondu měsíčně reportuje ČNB strukturu aktiv fondu včetně účetních výsledků.

Správce: REDSIDE investiční společnost, a.s.
Držitel licence ČNB vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů.

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.
Monitoruje, vykonává a reportuje peněžní transakce v souladu se zákonem a statutem fondu.

Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Jednou ročně audituje účetní závěrku a výroční zprávu fondu.

Oceňovatel aktiv: ze seznamu ČNB
Přecenění majetku fondu se děje minimálně jednou ročně nezávisle na investiční společnosti oceňovatelem ze seznamu ČNB.

Více informací o legislativním zabezpečení

  1. Dohled: Fond je regulovaný Českou národní bankou. Správce Fondu společnost REDSDIE měsíčně reportuje ČNB strukturu aktiv fondu včetně účetních výsledků. Na čtvrtletní bázi pak zasílá pravidelně reporty European Securities and Market Authority týkající se zejména nastavení vnitřních kontrolních mechanismů a řízení rizik
  2. Profesionální správa majetku Fondu: Fond je spravován společností REDSIDE investiční společnost, a.s., která je v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech držitelem licence České národní banky vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů.
  3. Depozitář: Správce Fondu sám nemá možnost s prostředky Fondu nakládat. Majetek Fondu je uložen u depozitáře – banky se speciální licencí. Ani depozitář nemá možnost s prostředky Fondu pracovat (půjčovat je, zastavovat je apod.). Tento majetek je veden na speciálním účtu, který nepodléhá standardním pravidlům pro výkon činnosti bank. Depozitář sleduje především, zda je Fond spravován s odbornou péčí a zda je spravován v souladu se zákonem a svým statutem. Hlavní činností depozitáře je kontrola, zda jsou podílové listy vydávány správně a odkupovány v souladu se zákonem a statutem, zda je kurz podílového listu vypočítáván v souladu se zákonem a statutem, kontroluje způsob oceňování majetku Fondu, zda je majetek nabýván v soudu se zákonem a statutem, včetně kontroly všech příchozích a odchozích plateb. Funkci depozitáře Fondu vykonává Česká spořitelna, a.s..
  4. Oddělení majetku Fondu od majetku investiční společnosti (Čínská zeď): Majetek fondu je oddělen od majetku investiční společnosti. Jestliže by tedy investiční společnost zkrachovala, s majetkem se nic nestane, je pouze předán pod správu jiné společnosti.
  5. Audit: Audit Fondu jednou ročně provádí společnost PriceWaterhouseCoopers, která audituje účetní závěrku, přílohu účetní závěrky a výroční zprávu Fondu.
  6. Přecenění aktiv: Dle platné legislativy zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních Fondech a dle statusu má Fond povinnost přeceňovat svůj majetek. Přecenění se děje min. jednou ročně nezávisle na investiční společnosti oceňovatelem ze schváleného seznamu ČNB.
  7. Investiční limity: Fond musí dodržovat limity dané zákonem a statutem Fondu. To zabraňuje riziku ztráty v důsledku investice velkého množství prostředků do jednoho aktiva. Fond je povinen dodržovat zákonné investiční limity na jednu majetkovou hodnotu v aktivech fondu ve výši max. 35 % k celkovému fondovému kapitálu.
  8. Správce fondu: REDSIDE investiční společnost, a.s.