ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY PODFOND 2

Základní data

Základní data investičního podfondu ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY FUND, PODFOND 2

Typ Fondu Investiční fond s proměnným základním kapitálem
Zaměření Fondu Investice do akcií a dluhopisů listovaných firem v regionu CEE + Rusko
Investiční strategie Fond se zaměřuje primárně na investice do listovaných společností v regionu CEE vč. Ruska, jejichž akcie jsou na trhu podhodnocené a mají perspektivu dlouhodobého růstu. Fond investuje jen do top 10 - 15 investičních tipů. Příležitostně může mít fond otevřených i několik krátkých pozic.
Fondový kapitál NA
Emitovaný cenný papír Investiční akcie na jméno v zaknihované podobě
Doba trvání fondu Od 1.1.2018 na dobu neurčitou
Minimální investice klienta 125 000 EUR /1 000 000 CZK
Správce Fondu REDSIDE investiční společnost, a.s.
Náklady na obhospodařování Náklady na obhospodařování majetku v Podfondu hrazené z majetku Podfondu nepřesáhnou ročně 1,95% fondového kapitálu Podfondu.
Doporučený investiční horizont 5 let a více
Depozitář UniCredit Bank
Auditor PwC Audit
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku

Strategické zaměření Fondu

Strategií fondu je aktivně vyhledávat podhodnocené společnosti v regionu s perspektivou jejich dlouhodobého růstu. Intenzivní kontakt s managementem jednotlivých společností v kombinaci se znalostí specifik jednotlivých sektorů nám umožňuje ocenit danou společnost, stanovit citlivost její hodnoty na změnu hlavních sektorových trendů a tím tak určit dlouhodobý potenciál investice. Fond tímto způsobem investuje do 10 – 15 regionálních pozic, které vykáží nejlepší poměr dlouhodobého očekávaného výnosu k riziku dané investice.

Investiční cíle a investiční horizont

Cílem fondu je zajistit stabilní růst hodnoty pro akcionáře při zachování přiměřené úrovně rizika. Minimální cílovaná úroveň výkonnosti fondu by měla o 5 procentních bodů přesahovat výnos pětiletého státního dluhopisu.

Vstup do Fondu nebo výstup z něj

Fond vydává investiční akcie. Odkup probíhá průběžně po celý rok s tím, že lhůty pro vypořádání odkupu ze strany investiční společnosti jsou dány objemem požadované částky na odkup.

Investice do Fondu není časově vázaná. Minimální doporučený investiční horizont je 5 let.

Poplatky

• Vstupní poplatek maximálně 3 %
• Výstupní poplatek 0 %

Rizikovost

Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojených s investováním do cenných papírů. Jednotlivé obchody mohou být realizované v různých měnách, proto je nutné též počítat s měnovým rizikem, které může nepříznivě ovlivňovat výnos investice v referenční měně investora. Podfond je, vzhledem ke své investiční strategii, vystaven úvěrovému riziku stran, se kterými obchoduje. Fond je zařazen do kategorie 6.

Pro určení souhrnného ukazatele rizika jsme využili dostupná data srovnatelných investičních fondů na českém trhu .

Informační povinnost

Výkonnost

Výkonnost v červnu 2021:

1 měsíc:     5,47 %
6 měsíců:    21,03 %
Kumulativní výkonnost:      8,60 %
YTD:    21,03 %

Aktuální hodnota investiční akcie v červnu 2021: 1,0860 CZK

Cenné papíry v portfoliu:

ČEZ 26 %
BANK PEKAO 15 %
HRVATSKI TELEKOM 9 %
KOMERČNÍ BANKA 7 %
O2 Č.R. 7 %
MONETA MONEY BANK 7 %
AVAST 4 %
HOTOVOST 25 %

ČEZ

Skupina ČEZ je energetickým koncernem, jehož hlavním předmětem podnikání je výroba, obchod a distribuce elektrické a tepelné energie, obchod a prodej zemního plynu a rovněž těžba uhlí. Mateřskou společností celé Skupiny je ČEZ, a. s., jehož hlavním akcionářem je prostřednictvím Ministerstva financí Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Skupina (společnost) provádí svoji podnikatelskou činnost jak na území České republiky, která je jejím hlavním trhem, tak v zahraničí. Mezi hlavní zahraniční trhy, ve kterých ČEZ vlastní energetická aktiva, patří Rumunsko, Polsko a Bulharsko. V posledních dvou letech začal být ČEZ aktivní rovněž v Německu, kde investoval do větrných elektráren a do společnosti Elevion zaměřující se na energetické služby. ČEZ působí rovněž v Turecku, kde z 50 %, resp. ze 37,4 % spoluvlastní distribuční a výrobní aktiva. Turecká aktiva tak nejsou plně konsolidovaná do celkových čísel společnosti. Podnikání ČEZu je rozděleno do segmentů výroba – tradiční energetika, výroba – nová energetika, distribuce, prodej, těžba a ostatní. Segmenty jsou dále rozděleny geograficky na Českou republiku, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Německo a ostatní země.

Výrazně se zotavující tržní ceny silové elektřiny, to je zcela zásadní fundamentální faktor, jenž stojí za zařazením tohoto titulu do portfolio Fondu. Tržní ceny elektřiny od letošního prvního čtvrtletí zaznamenaly robustní růsty o desítky procent na několikaletá maxima. Růsty byly patrné po celé délce forwardové křivky, konkrétně roční kontrakt na německé energetické burze posílil o více než 65 % na úrovně kolem 55 EUR/MWh, dvouleté kontrakty přidaly zhruba 50 % na hladinu poblíž 50 EUR a víceleté kontrakty pak stouply v průběhu posledních šesti měsíců přibližně o třetinu do rozmezí 48 – 50 EUR. Napříč kontrakty tak vidíme nejvyšší ceny od roku 2011, resp. 2012. Hlavní příčinou tohoto pozitivního trendu jsou ceny emisních povolenek, které se od začátku letošního roku zvýšily téměř trojnásobně na současné úrovně poblíž 20 EUR/t.

BANK PEKAO

Bank Pekao je dvojka na polském bankovním trhu se silnou pozicí jak v retailovém, tak v korporátním bankovnictví. V průběhu uplynulého roku 2017-1H/2018 byly akcie společnosti negativně ovlivněny trojfázovým prodejem podílu UniCredit bank. Majoritním vlastníkem se stala polská státní pojišťovna PZU (20 %) a polský privatizační fondu PFR (12,8 %). Titul se aktuálně obchoduje s cca dvojciferným diskontem vůči CEE mediánu. Historickou anomálií je i diskont vůči polské jedničce PKO Bank (historicky se obchodovala s prémií), což není aktuálními fundamenty příliš ospravedlnitelné. Polský bankovní trh je v dobré kondici. Úrokové marže se již odrazily ode dna a rostou o nízké jednotky bazických bodů, objemy úvěrů rostou středním jednociferným tempem při stále extrémně nízkých nákladech na riziko (30–50 b). PEO má velmi silný balance sheet, který ji umožňuje M&A aktivitu (EPS pozitivní) nebo vyplácení nadprůměrných dividend.

HRVATSKI TELEKOM

Hrvatski Telekom (HTRA) je přední chorvatský telekomunikační operátor s 65% tržním podílem ve fixním segmentu a 45% podílem v mobilním segmentu majoritně vlastněný Deutsche Telekomem (51 %). V 1Q 2017 HTRA koupil 76,8% podíl v černohorském Telekomu od Magyar Telekom. Chorvatsko ale i tak představuje klíčový trh, když generuje cca 90 % tržeb i provozního zisku. HTRA dlouhodobě vyplácel 100 % zisku na dividendách, což se změnilo v 2013, když Chorvatsko představilo daňovou podporu reinvestic zisků (HTRA tak snížil PoR na 50 %). Daňové výhody reinvestic již byly ukončeny, a i vzhledem k velmi silné bilanci (čistá hotovost přesahuje 1x EBITDA) je velmi pravděpodobné, že se opět vrátí k 100 % PoR. Může se tak stát již v lednu 2018, kdy by společnost měla představit novou střednědobou strategii. Změna dividendové politiky by byla výrazným impulsem pro cenu akcií společnosti. Titul se totiž obchoduje s výrazným téměř 30% diskontem vůči mediánu na EV/EBITDA. Nedávno HTRA spustil zpětný odkup vlastních akcií, což zvyšuje šance i na standardizaci dividendové politiky.