ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY PODFOND 2

Základní data

Základní data investičního podfondu ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY FUND, PODFOND 2

Typ Fondu Investiční fond s proměnným základním kapitálem
Zaměření Fondu Investice do akcií a dluhopisů listovaných firem v regionu CEE + Rusko
Investiční strategie Fond se zaměřuje primárně na investice do listovaných společností v regionu CEE vč. Ruska, jejichž akcie jsou na trhu podhodnocené a mají perspektivu dlouhodobého růstu. Fond investuje jen do top 10 - 15 investičních tipů. Příležitostně může mít fond otevřených i několik krátkých pozic.
Fondový kapitál NA
Emitovaný cenný papír Investiční akcie na jméno v zaknihované podobě
Doba trvání fondu Od 1.1.2018 na dobu neurčitou
Minimální investice klienta 125 000 EUR /1 000 000 CZK
Správce Fondu REDSIDE investiční společnost, a.s.
Náklady na obhospodařování Náklady na obhospodařování majetku v Podfondu hrazené z majetku Podfondu nepřesáhnou ročně 1,95% fondového kapitálu Podfondu.
Doporučený investiční horizont 5 let a více
Depozitář UniCredit Bank
Auditor KPMG Audit
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku

Strategické zaměření Fondu

Strategií fondu je aktivně vyhledávat podhodnocené společnosti v regionu s perspektivou jejich dlouhodobého růstu. Intenzivní kontakt s managementem jednotlivých společností v kombinaci se znalostí specifik jednotlivých sektorů nám umožňuje ocenit danou společnost, stanovit citlivost její hodnoty na změnu hlavních sektorových trendů a tím tak určit dlouhodobý potenciál investice. Fond tímto způsobem investuje do 10 – 15 regionálních pozic, které vykáží nejlepší poměr dlouhodobého očekávaného výnosu k riziku dané investice.

Investiční cíle a investiční horizont

Cílem fondu je zajistit stabilní růst hodnoty pro akcionáře při zachování přiměřené úrovně rizika. Minimální cílovaná úroveň výkonnosti fondu by měla o 5 procentních bodů přesahovat výnos pětiletého státního dluhopisu.

Vstup do Fondu nebo výstup z něj

Fond vydává investiční akcie. Odkup probíhá průběžně po celý rok s tím, že lhůty pro vypořádání odkupu ze strany investiční společnosti jsou dány objemem požadované částky na odkup.

Investice do Fondu není časově vázaná. Minimální doporučený investiční horizont je 5 let.

Poplatky

• Vstupní poplatek maximálně 3 %
• Výstupní poplatek 0 %

Riziko%204

Informační povinnost