ARCA OPPORTUNITY - PODFOND 1

Základní data

ARCA OPPORTUNITY - podfond 1 je podfondem společnosti ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

Základní data investičního fondu ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

Typ Fondu*  Investiční fond s proměnným základním kapitálem
Zaměření Fondu** Private equity, akcie, korporátní dluhopisy, pohledávky,
investiční fondy
Investiční strategie**

Investice do účelových půjček na private equity projekty v různých sektorech, včetně ubytování, pohledávek, automobilového průmyslu a dalších. Fond může nabývat též jiné fondy kvalifikovaných investorů. Stejně tak veřejně obchodované akcie z regionu střední a východní Evropy, které se v daný moment jeví jako podhodnocené.

Fondový kapitál** 402,181 tis. CZK
Emitovaný cenný papír** Investiční akcie na jméno v listinné podobě
Doba trvání fondu Od 1.1.2012 na dobu neurčitou
Minimální investice klienta 125 000 EUR /1 000 000 CZK
Správce Fondu REDSIDE investiční společnost, a.s.
Náklady na obhospodařování Náklady na obhospodařování majetku v Podfondu hrazené z majetku Podfondu nepřesáhnou ročně 1,95% fondového kapitálu Podfondu.
Doporučený investiční horizont 3 roky a více
Depozitář UniCredit Bank
Auditor PwC Audit
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku
Cílený čistý výnos fondu (IRR) 10 % p. a.

* Vztahuje se k ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.
** Vztahuje se k ARCA OPPORTUNITY – podfond 1

ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 vstoupil do likvidace s účinností od 1.5.2021 na základě přijetí rozhodnutí návrhu per rollam ze dne 8.3.2021 o zrušení podfondu s likvidací. Podrobné informace k probíhající likvidaci jsou k dispozici v sekci Informace k likvidaci. Zobrazit.

Výkonnost

Auditované čisté zhodnocení ARCA OPPORTUNITY – podfond 1

2015
17,46%%
p.a.
2016
6,81%%
p.a.
2017
11,55%%
p.a.
2018
4,15%%
p.a.
2019
7,78%%
p.a.
2020
-4,10%%
p.a.

Strategické zaměření podfondu

Investice do účelových půjček na private equity projekty v různých sektorech, včetně ubytování, pohledávek, automobilového průmyslu a dalších. Fond může nabývat též jiné fondy kvalifikovaných investorů. Stejně tak veřejně obchodované akcie z regionu střední a východní Evropy, které se v daný moment jeví jako podhodnocené.

Investiční cíle a investiční horizont

Cílem fondu je dosahování výnosu z pohybu cen akciových investic, z dividend akciových investic, dosahování výnosů z finančních nástrojů s úrokovým výnosem, z pohybu cen dluhopisových investic, z vyplacených kupónů dluhopisových investic, z výnosů držených majetkových účastí, vše v doporučeném investičním horizontu tří a více let.

Vstup do Fondu nebo výstup z něj

Jedná se o otevřenou formu investičního fondu, fond je povinen odkupovat vydané investiční akcie. Akcionář může prodat své akcie třetí straně se souhlasem obhospodařovatele, přičemž musí být dodrženy podmínky kladené na osobu kvalifikovaného investora dle § 272 odst. 1 písm. a) až h) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Detailněji viz. statut ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

Obhospodařovatel fondu ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. rozhodl dne 10.3.2021 o opakovaném pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vydaných k podfondu ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 s účinností od 11. března 2021 na období 2 let (tj. do 11. března 2023). Podrobné informace k rozhodnutí o pozastavení jsou k dispozici v sekci Povinně uveřejňované informace. Zobrazit.

Rizikovost

Investice podléhají zejména operačnímu riziku, riziku protistrany, riziku nedostatečné likvidity, tržnímu riziku související zejména s výkyvy na akciových trzích a riziku koncentrace na subjekty působící v rámci finanční skupiny Arca Capital.

Jednotlivé obchody mohou být realizované v různých měnách, proto je nutné též počítat s měnovým rizikem, které může nepříznivě ovlivňovat výnos investice v referenční měně investora.

Podfond je, vzhledem ke své investiční strategii, vystaven úvěrovému riziku stran, se kterými obchoduje.

Podfond je zařazen do kategorie 5.

Pro určení souhrnného ukazatele rizika jsme využili dostupná data srovnatelných investičních fondů na českém trhu.

Výkonnost

Aktuální hodnota investiční akcie k 30.9.2021:1661,7635 CZK

Auditované čisté zhodnocení za rok 2015: 17,46 % p.a.
Auditované čisté zhodnocení za rok 2016: 6,81 % p.a.
Auditované čisté zhodnocení za rok 2017: 11,55 % p.a.
Auditované čisté zhodnocení za rok 2018: 4,15 % p.a.
Auditované čisté zhodnocení za rok 2019: 7,78 % p.a.
Auditované čisté zhodnocení za rok 2020: -4,10 % p.a.

Výkonnost v září 2021:

1 měsíc:   0,67 %
6 měsíců:   5,15 %
1 rok:   0,41 %
Kumulativní výkonnost:  66,18 %
YTD:  - 1,28 %

Struktura aktiv fondu Arca Opportunity – podfond 1 k 30.9.2020

 • Účelová půjčka na rozvoj a rekonstrukci logistického areálu o ploše 25 tis. m2 v Plzni na Borských polích v hodnotě přibližně 80 mil. CZK. Investice je vzhledem na atraktivní polohu areálu v průmyslové oblasti Plzně sázkou na příležitost nárůstu městské e-commerce logistiky.
 • Účelová půjčka na nákup „balíků“ selhaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů (cca 150 úvěrů) nabyté v rámci inkasní společnosti Blackside v hodnotě 1,3 mil. EUR, což je přibližně 15 % z jejich nominální hodnoty.
 • Účelová půjčka 30 mil. CZK na nákup pohledávek v rámci skupiny MG Logistic, která v současné době prochází reorganizací. Společnost působí v oblasti zásobování a dodávek motorové nafty a biopaliv na Slovensku. Cílem je úspěšně reorganizovat společnost a následně prodat předmětné pohledávky, přičemž na úspěšném prodeji nad rámec kupní ceny je fond zainteresován formou % z výnosu při prodeji.
 •  Účelové půjčky v hodnotě 1 mil. EUR a 25 mil. CZK do společnosti SOMO, která působí na trhu od roku 1999 a podniká v oblasti ubytovacích služeb na území SK a ČR. Účelem půjčky je rekonstrukce, a další rozvoj sítě ubytoven. Půjčky jsou kryté zástavním právem k nemovitostem ve prospěch fondu.
 • Účelové půjčky společnosti Arca Automotive Holding v hodnotě 900 tis. EUR a 1,2 mil. EUR, na další rozvoj holdingu v automobilovém průmyslu a souvisejících odvětvích a na nákup pozemků v Topolčanech v rámci výstavby logistického parku. Půjčky jsou zabezpečené zástavním právem na pozemky ve prospěch fondu.
 • Investice do private equity / hedgeových fondů v rámci skupiny Arca Capital v současné hodnotě přibližně 85 mil. CZK.

 • Portfolio veřejně obchodovaných akcií v hodnotě přibližně 50 mil. CZK, s preferencí stabilních dividendových titulů v necyklických sektorech, jako například telekomunikace, energetika a banky
  • ČEZ,
  • Komerční banka,
  • O2 ČR,
  • PEKAO BANKA,
  • Moneta.