Základní data

Základní data investičního fondu ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. k 31. 1. 2019

Typ Fondu Investiční fond s proměnným základním kapiálem
Zaměření Fondu Private equity, akcie, korporátní dluhopisy, pohledávky
Investiční strategie Fond se zaměřuje v oblasti akciových investic na investice do společností, jejichž akcie jsou na trhu podhodnocené a s perspektivou růstu a na investice do likvidních akcií s vysokou tržní kapitalizací, ve vyhledávaných regionech, sektorech a společnostech, jejichž akcie nabízejí vysoké zhodnocení investice.
Fondový kapitál 498 661 tis. CZK
Emitovaný cenný papír Investiční akcie na jméno v listinné podobě
Doba trvání fondu Od 1.1.2012 na dobu neurčitou
Minimální investice klienta 125 000 EUR /1 000 000 CZK
Správce Fondu REDSIDE investiční společnost, a.s.
Náklady na obhospodařování Náklady na obhospodařování majetku v Podfondu hrazené z majetku Podfondu nepřesáhnou ročně 1,95% fondového kapitálu Podfondu.
Doporučený investiční horizont 3 roky a více
Depozitář UniCredit Bank
Auditor KPMG Audit
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku
Očekávaný čistý výnos fondu (IRR) 10 % p. a.

Strategické zaměření Fondu

Fond se zaměřuje v oblasti akciových investic na investice do společností, jejichž hodnota se na trhu jeví jako podhodnocená a do akcií společností s perspektivou růstu. Krátkodobě se zaměřuje také na investice do likvidních akcií s vysokou tržní kapitalizací zajišťující při své ceně adekvátní dividendový výnos převyšující zhodnocení nástrojů peněžního trhu.
Fond se zaměřuje též jak na investice do investičního korporátních dluhopisů bonitních společností, tak na poskytování krátkodobých úvěrů.

  • Management Fondu s dlouhodobými zkušenostmi s investicemi v oblasti private equity a kapitálových trhů
  • Možné vysoké zhodnocení investovaných prostředků vzhledem ke zvýšenému investičnímu riziku
  • Zvýhodněná sazba daně z příjmů pro Podfond ve výši 5 %
  • Možnost osvobození investorů od daně z příjmu při odkupu akcií po třech letech
  • Profesionální správa majetku Fondu; dohled depozitáře a České národní banky
  • Pravidelný reporting dohledovým institucím a akcionářů

Investiční cíle a investiční horizont

Cílem fondu je dosahování výnosu z pohybu cen akciových investic, z dividend akciových investic, dosahování výnosů z finančních nástrojů s úrokovým výnosem, z pohybu cen dluhopisových investic, z vyplacených kupónů dluhopisových investic, z výnosů držených majetkových účastí, vše v doporučeném investičním horizontu tří a více let.

Vstup do Fondu nebo výstup z něj

Jedná se o otevřenou formu investičního fondu, fond je povinen odkupovat vydané investiční akcie. Akcionář může prodat své akcie třetí straně se souhlasem obhospodařovatele, přičemž musí být dodrženy podmínky kladené na osobu kvalifikovaného investora dle § 272 odst. 1 písm. a) až h) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Detailněji viz. statut ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

Rizikovost

Investice podléhají běžným výkyvům trhu a dalším rizikům spojených s investováním do cenných papírů. Jednotlivé obchody mohou být realizované v různých měnách, proto je nutné též počítat s měnovým rizikem, které může nepříznivě ovlivňovat výnos investice v referenční měně investora. Podfond je, vzhledem ke své investiční strategii, vystaven úvěrovému riziku stran, se kterými obchoduje. Fond je zařazen do kategorie 5, protože historické hodnoty volatility ceny akcie se v ročním horizontu pohybovaly v rozmezí 3 % až 18 %. Návratnost investice není zajištěna.

V%c3%bdst%c5%99i%c5%beek

Informační povinnost

Výkonnost

Výkonnost k lednu 2019:

1 měsíc: 1,03 %
6 měsíců: 2,14 %
1 rok: 4,76 %
Kumulativní výkonnost: 50,54 %
YTD: 1,03 %

Aktuální hodnota investiční akcie k lednu 2019: 1505,3698 CZK

Auditované údaje o výkonnosti Fondu

Výkonnost 2016: 6,81 %

Výkonnost 2017: 11,55 %

Informace pro investory

Každý investor dostává na měsíční bázi informaci o ceně investiční akcie od správce fondu, společnosti REDSIDE. Zároveň Fond na svých stránkách zveřejňuje pravidelný měsíční reporting obsahující informace o dění ve Fondu včetně jeho velikosti a výkonnosti.

Struktura aktiv Fondu

% fin. instrumenty na AUM

  • Peněžní prostředky: 1,14 %
  • Pohledávky / půjčky: 27,77 %
  • Akcie: 36,30 %
  • Dluhopisy: 34,79 %