ARCA OPPORTUNITY - PODFOND 1

Základní data

Základní data investičního fondu ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. 

Typ Fondu Investiční fond s proměnným základním kapiálem
Zaměření Fondu Private equity, akcie, korporátní dluhopisy, pohledávky,
investiční fondy
Investiční strategie Investiční nápady realizované v rámci finanční skupiny Arca Capital v oblasti private equity, nemovitosti, pohledávek či dluhopisů. Fond může nabývat též jiné fondy kvalifikovaných investorů. Stejně tak veřejně obchodované akcie z regionu střední a východní Evropy, které se v daný moment jeví jako podhodnocené.
Fondový kapitál 402,181 tis. CZK
Emitovaný cenný papír Investiční akcie na jméno v listinné podobě
Doba trvání fondu Od 1.1.2012 na dobu neurčitou
Minimální investice klienta 125 000 EUR /1 000 000 CZK
Správce Fondu REDSIDE investiční společnost, a.s.
Náklady na obhospodařování Náklady na obhospodařování majetku v Podfondu hrazené z majetku Podfondu nepřesáhnou ročně 1,95% fondového kapitálu Podfondu.
Doporučený investiční horizont 3 roky a více
Depozitář UniCredit Bank
Auditor PwC Audit
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku
Cílený čistý výnos fondu (IRR) 10 % p. a.

Strategické zaměření Fondu

Investiční nápady realizované v rámci finanční skupiny Arca Capital v oblasti private equity, nemovitosti, pohledávek či dluhopisů. Fond může nabývat též jiné fondy kvalifikovaných investorů. Stejně tak veřejně obchodované akcie z regionu střední a východní Evropy, které se v daný moment jeví jako podhodnocené.


Investiční cíle a investiční horizont

Cílem fondu je dosahování výnosu z pohybu cen akciových investic, z dividend akciových investic, dosahování výnosů z finančních nástrojů s úrokovým výnosem, z pohybu cen dluhopisových investic, z vyplacených kupónů dluhopisových investic, z výnosů držených majetkových účastí, vše v doporučeném investičním horizontu tří a více let.

Vstup do Fondu nebo výstup z něj

Jedná se o otevřenou formu investičního fondu, fond je povinen odkupovat vydané investiční akcie. Akcionář může prodat své akcie třetí straně se souhlasem obhospodařovatele, přičemž musí být dodrženy podmínky kladené na osobu kvalifikovaného investora dle § 272 odst. 1 písm. a) až h) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Detailněji viz. statut ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

Rizikovost

Investice podléhají zejména operačnímu riziku, riziku protistrany, riziku nedostatečné likvidity, tržnímu riziku související zejména s výkyvy na akciových trzích a riziku koncentrace na subjekty působící v rámci finanční skupiny Arca Capital.

Jednotlivé obchody mohou být realizované v různých měnách, proto je nutné též počítat s měnovým rizikem, které může nepříznivě ovlivňovat výnos investice v referenční měně investora.

Podfond je, vzhledem ke své investiční strategii, vystaven úvěrovému riziku stran, se kterými obchoduje.

Podfond je zařazen do kategorie 5.


Pro určení souhrnného ukazatele rizika jsme využili dostupná data srovnatelných investičních fondů na českém trhu .

Informační povinnost

Výkonnost

Výkonnost v červnu 2020:

1 měsíc: 0,48 %
6 měsíců: 1,48 %
1 rok: 4,65 %
Kumulativní výkonnost: 62,96 %
YTD: 1,48 %

Aktuální hodnota investiční akcie v červnu 2020:1629,6060 CZK

Auditované údaje o výkonnosti Fondu

Výkonnost za rok 2016: 6,81 %
Výkonnost za rok 2017: 11,55 %
Výkonnost za rok 2018: 4,15 %
Výkonnost za rok 2019: 7,78 %

Struktura vybraných ktiv fondu Arca Opportunity – podfond 1


 Podíl na projektu související s nákupem výrobní haly o ploše 25 tis. m2 v Plzni na Borských polích v hodnotě téměř 90 mil. CZK.

 „Balíky“ selhaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů (cca 150 úvěrů) nabyté v rámci inkasní společnosti Black Side v hodnotě 1,3 mil. EUR, což je přibližně 15 % z jejich nominální hodnoty. Úročení tohoto účelového úvěru je nastaveno na 12 % p.a., nicméně se zvyšuje v závislosti na procentu vymožených pohledávek za koncovými klienty, respektive prodejem jejich zástav. V současné době je tato pohledávka úročená 15,5 % p.a., přičemž na základě realizovaného cash flow by měla být jistina splacena do konce roku 2020.

 Účelová půjčka 30 mil. CZK / 10 % p.a. na nákup pohledávek v rámci skupiny MG Logistic, která v současné době prochází reorganizací. Společnost působí v oblasti zásobování a dodávek motorové nafty a biopaliv na Slovensku. Cílem je úspěšně reorganizovat společnost pod vedením společnosti Arca a následně prodat předmětné pohledávky, přičemž na úspěšném prodeji nad rámec kupní ceny je fond zainteresován formou % z výnosu při prodeji.

 Půjčka 1 mil. EUR / 8,5 % p.a. do společnosti SOMO. Skupina SOMO působí na trhu od roku 1999, podniká v oblasti ubytovacích služeb na území SK a ČR. V současné době disponuje kapacitou více než 3200 lůžek. Půjčka je krytá zástavním právem ve prospěch fondu k ubytovně a přilehlému pozemku v hodnotě 2,2 mil. EUR.

 Půjčka 900 tis. EUR / 10 % p.a. na nákup pozemků v Topolčanech v rámci výstavby logistického parku skupiny Arca. Pozemky jsou zastaveny ve prospěch fondu, přičemž jejich současná hodnota výrazně převyšuje poskytnutou půjčku.

 Investice do private equity / hedgeových fondů v rámci skupiny Arca Capital v současné hodnotě 90 mil. CZK. Tyto investice vykazují dlouhodobě stabilní růstový trend.

 Korporátní dluhopisy společnosti PENTA v hodnotě 3 mil. EUR, úrok 4,2 % p.a. splatné v roce 2020.

 Portfolio veřejně obchodovaných akcií v hodnotě přibližně 50 mil. CZK viz níže.

a. O2 ČR

b. PEKAO BANKA

Bank Pekao je dvojka na polském bankovním trhu se silnou pozicí jak v retailovém tak v korporátním bankovnictví. V průběhu uplynulého období 2017 - 1H/2018 byly akcie společnosti negativně ovlivněny trojfázovým prodejem podílu UniCredit bank. Majoritním vlastníkem se stala polská státní pojišťovna PZU (20 %) a polský privatizační fond PFR (12,8 %). Titul se aktuálně obchoduje s přibližně dvojciferným diskontem vůči CEE mediánu. Historickou anomálií je i diskont vůči polské jedničce PKO Bank (historicky se obchodovala s prémií), což není aktuálními fundamenty příliš ospravedlnitelné. Polský bankovní trh je v dobré kondici. Úrokové marže se již odrazily ode dna a rostou o nízké jednotky bazických bodů, objemy úvěrů rostou středním jednociferným tempem při stále extrémně nízkých nákladech na riziko (30–50 b). PEO má velmi silnou rozvahu, která jí umožňuje M&A aktivitu (EPS pozitivní) nebo vyplácení nadprůměrných dividend.

c. ČEZ

Skupina ČEZ je energetickým koncernem, jehož hlavním předmětem podnikání je výroba, obchod a distribuce elektrické a tepelné energie, obchod a prodej zemního plynu a rovněž těžba uhlí. Mateřskou společností celé Skupiny je ČEZ, a. s., jehož hlavním akcionářem je prostřednictvím Ministerstva financí Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %. Skupina (společnost) provádí svoji podnikatelskou činnost jak na území České republiky, která je jejím hlavním trhem, tak v zahraničí. Mezi hlavní zahraniční trhy, ve kterých ČEZ vlastní energetická aktiva, patří Rumunsko, Polsko a Bulharsko. V posledních dvou letech začal být ČEZ aktivní rovněž v Německu, kde investoval do větrných elektráren a do společnosti Elevion zaměřující se na energetické služby. ČEZ působí rovněž v Turecku, kde z 50 %, resp. ze 37,4 % spoluvlastní distribuční a výrobní aktiva. Turecká aktiva tak nejsou plně konsolidovaná do celkových čísel společnosti. Podnikání ČEZu je rozděleno do segmentů výroba – tradiční energetika, výroba – nová energetika, distribuce, prodej, těžba a ostatní. Segmenty jsou dále rozděleny geograficky na Českou republiku, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Německo a ostatní země.

Zcela zásadní fundamentální faktor, jenž stojí za zařazením tohoto titulu do portfolia Fondu, jsou výrazně se zotavující tržní ceny silové elektřiny. Tyto od letošního prvního čtvrtletí zaznamenaly robustní růsty o desítky procent na několikaletá maxima. Růsty byly patrné po celé délce forwardové křivky, konkrétně roční kontrakt na německé energetické burze posílil o více než 65 % na úrovně kolem 55 EUR/MWh, dvouleté kontrakty přidaly zhruba 50 % na hladinu poblíž 50 EUR a víceleté kontrakty pak stouply v průběhu posledních šesti měsíců přibližně o třetinu do rozmezí 48–50 EUR. Napříč kontrakty tak vidíme nejvyšší ceny od roku 2011, resp. 2012. Hlavní příčinou tohoto pozitivního trendu jsou ceny emisních povolenek, které se od začátku letošního roku zvýšily téměř trojnásobně na současné úrovně poblíž 20 EUR/t.

d. CETV

CETV je největší televizní operátor ve střední Evropě. Jeho hlavním trhem je Česká republika a Rumunsko, dále působí na Slovensku a v Bulharsku. Společnost je aktivní i v Chorvatsku a Slovinsku, nicméně tyto dvě země aktuálně vykazuje jako discontinued operations (aktuálně probíhá prodej těchto stanic, který se nedávno pozastavil námitkami chorvatského antimonopolního úřadu). Na všech trzích, kde CETV působí, je jednoznačným lídrem trhu s velkou silou při vyjednávání o cenách reklamy (pricing power nad 1,5x). Historicky CETV byla extrémně zadluženou společností (net debt/OIBDA nad 8x) a společnost pálila hotovost. Obrat v hospodaření po nástupu nového managementu (2014), snaha o snižování zadlužení (prodej Chorvatska a Slovinska) a vydání warrantů výrazně vylepšuje profil skupiny. Hospodaření společnosti značně pomáhají i rychle rostoucí reklamní trhy v regionu SVE a úspěšné zvyšování poplatků za dodání obsahu od placených TV operátorů (zdvojnásobení příjmů za posledních 5 let).