Investiční strategie Fondu

NOVA Green Energy je otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů (dále „Fond“), který investuje do majetkových účastí ve společnostech provozující malé a středně velké zařízení (1-4 MW) vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie v regionu střední a východní Evropy, zejména pak v České republice a na Slovensku.

Výnosy Fondu jsou stabilizované, jelikož se opírají o zákonem garantované výkupní ceny elektrické energie na období 15 až 20 let, přičemž tyto výkupní ceny výrazně převyšují běžné tržní ceny elektrické energie. Spolu s efektivním řízením aktiv pod správou Fondu se tyto faktory následně promítají do výsledků hospodaření Fondu.
Investice je tak svým charakterem z hlediska rizikovosti podobná investicím do státních dluhopisů se splatností 10 až 15 let, ale s významně vyšším očekávaným výnosem nad 6% p. a.

Cílem Fondu je být nejlepší volbou pro konzervativní investory očekávající stabilní, zákonem garantovaný příjem a přiměřené zhodnocení kapitálu v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Přísný regulační rámec, přehledně nastavená motivace manažerů, renomovaný správce, znalec a auditor či další institucionální a projektové záruky zabezpečují maximální transparentnost NOVA Green Energy, otevřeného podílového fondu, podle vzoru investičních fondů v západní Evropě.

Green energy

Pro koho je Fond určen

Fond je určen pro institucionální i soukromé investory se středně až dlouhodobým investičním horizontem očekávající zhodnocení kapitálu na úrovni 6+% p. a. Investice do Fondu znamená, že každý investor si kupuje podíl na tomto Fondu. Průběžné zhodnocení své investice vidí investor na rostoucí hodnotě podílového listu Fondu. Fond nevyplácí výnos průběžně ve formě dividendy, nicméně každý podílník má za určitých podmínek právo požádat investiční společnost o částečný odkup svých podílových listů. Dosažený kapitálový výnos je úspěšně, v souladu s investiční strategií, reinvestován a tím dochází ke zhodnocení podílového listu každého investora.

Pro jaký typ instituce je investice vhodná?

Investice do fondu je určena institucionálním investorům se středně až dlouhodobým investičním horizontem se striktně definovanými požadavky na likviditu svých investovaných aktiv, jako jsou např. pojišťovny a penzijní společnosti.

Fond je zároveň otevřeným podílovým fondem a fondem kvalifikovaných investorů. Pro investory je tak investice vysoce bezpečná, neboť podléhá všem zákonným podmínkám a pravidlům a také dozoru ze strany příslušných institucí (ČNB, apod.) jako ostatní otevřené podílové fondy na trhu v ČR v souladu se Zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Kdo jsou naši investoři?

Struktura investorů je složena jak z institucionálních investorů jako jsou domácí a zahraniční bankovní domy, pojišťovny a obchodníci s cennými papíry, tak i soukromé fyzické osoby z řad úspěšných manažerů nadnárodních společností a českých podnikatelů.

Jak investovat

Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a tedy je zapotřebí investovat alespoň 125.000 EUR (3 500 000 CZK) a podepsat prohlášení o vědomí si rizik s tímto druhem investice včetně investičních zkušeností.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u správce fondu:

 • Smlouvu o nákupu podílových listů,
 • Žádost o vydání podílových listů,
 • Čestné prohlášení a
 • Identifikační, kontrolní a investiční dotazník klienta.

Emise/Odkup podílových listů

Fond vydává zaknihované podílové listy na jméno o jmenovité hodnotě 0,1 EUR nebo 1 CZK.

Odkup podílových listů Fondu probíhá průběžně po celý rok s tím, že lhůty pro vypořádání odkupu ze strany investiční společnosti jsou dány objemem požadované částky na odkup. V případě, že se jedná o investici do 10 mil. CZK je lhůta maximálně 4 měsíce od konce měsíce, ve kterém investiční společnost obdržela žádost o odkup. V době od podání žádosti o odkup po samotný odkup podílových listů podílový list není úročen.

Investice do Fondu není časově vázaná. Minimální doporučený investiční horizont je 3 roky.

Přehled údajů o fondu

Typ fondu: Otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů
Zaměření fondu: Obnovitelné zdroje/energetika ; korporátní dluhopisy
Investiční strategie: Majetkové účasti ve středně velkých společnostech působící v oblasti obnovitelných zdrojů; korporátní dluhopisy bonitních společností
ISIN CZK třída: CZ 000 847 46 73
ISIN EUR třída: CZ 000 847 40 53
Čistý výnos fondu rok 2014: 7,71 % p.a.
Čistý výnos fondu rok 2015: 8,25 % p.a.
Čistý výnos fondu rok 2016: 5,36 % p.a.
Kapacita fondu: 170 mil. EUR
Velikost fondu k 30.6.2017: 44,64 mil. EUR
Upisovací období: Měsíční
Emitovaný cenný papír: Zaknihovaný podílový list na jméno o jmenovité hodnotě 0,1 EUR nebo 1 CZK
Očekávaný čistý výnos fondu (IRR): 6+ % p.a.
Doba trvání fondu: Od února 2013 na dobu neurčitou
Minimální investice: Minimální částka, kterou dle §272 ZISIF1 může investor investovat, činí 125.000 EUR, případně 1.000.000 CZK (ekvivalentně 40,000 EUR) při provedení tzv. testu vhodnosti dle §15 ZPKT2.
Doporučený investiční horizont: 3 roky a více
Vstupní poplatek: max. 3 % pro investice do 250 000 EUR / 7 500 000 CZK, 0 % v ostatních případech
Výstupní poplatek: 0%
Správce fondu: REDSIDE investiční společnost, a.s
Roční náklady fondu: Max. 1,95 % z NAV Fondu
Výkonnostní poplatek správce: 30 % z ročních výnosů fondu nad 10% IRR
Depozitář: UniCredit Bank
Auditor: PriceWaterhouseCoopers Audit
Regulátor: Česká národní banka
Právní a účetní řád: Česká republika
Zdanění fondu: 5 % ze zisku

Vedení fondu

Fond je spravován investiční společností REDSIDE, která je v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech držitelem licence České národní banky vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů. REDSIDE se zaměřuje na profesionální správu fondů kvalifikovaných investorů, která v sobě zahrnuje jak vytváření samotných fondových struktur, tak jejich následné obhospodařování a administraci. Objem spravovaného majetku (AUM) v květnu 2016 přesáhl 200 mil. EUR.

REDSIDE vznikl společnou aktivitou společností ASB a Arca Capital. Skupina ASB byla založena v roce 2002 a poskytuje široké portfolio služeb v administrativní podpoře společností, vedení účetnictví, reportingu, daňového poradenství a trust managementu v regionu střední a východní Evropy. Má kanceláře v Praze, Varšavě a Bratislavě s více než 110 zaměstnanci. Mezi klienty ASB patří Standard Life Savings, AVIVA fund, Pradera, Pramerica Real Estate Investors atp.)

Arca Capital a REDSIDE vytvořili silný a zkušený tým poskytující služby nejvyšší kvality v oblasti obhospodařování fondů.

Na výběru aktiv Fondu se podílí zkušený tým odborníků investiční skupiny Arca Capital. Arca Capital je dynamická skupina holdingového typu působící více než 15 let v regionu CEE v oblasti private equity a poskytování finančních služeb. Objem jejích aktiv v červenci 2017 přesáhl 1,4 miliardy EUR. Skupina má jasně definovanou investiční strategii se zaměřením na investice generující dlouhodobě udržitelné příjmy. Nejčastěji její investice směřují do energetiky, nemovitostí včetně developmentu, rychloobrátkového spotřebního zboží a nových technologií.

Informační povinnost

Výkonnost

Fond dosahuje výnosy na úrovni dlouhodobého průměru akciových trhů bez korelace s volatilitou na finančních trzích. Všechny níže uváděné hodnoty jsou čístými výsony pro investory (po odečtení poplatků za správu fondu a odvedené daně).

Auditované čisté zhodnocení za rok 2014: 7,71 % p.a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2015: 8,25 % p.a.

Auditované čisté zhodnocení za rok 2016: 5,36 % p.a.

Výkonnost k červnu 2017:

1 měsíc: 0,39 %
3 měsíce: 1,02 %
6 měsíců: 2,14 %
1 rok: 4,81 %
2 roky: 11,54 %
Od založení 06/2013: 28,60 %
YTD: 2,14 %

Poplatky

 • Vstupní poplatek maximálně 3% u investice do 250 000 EUR (7,5 mil. CZK), nad 250 000 EUR 0%
 • Výstupní poplatek 0%

U fyzických i právnických osob nákup podílových listů probíhá nejčastěji jako tzv. přímá investice. Při přímé investici posílá investor peníze přímo na účet Fondu vedený u svého depozitáře, následně jsou mu připsány podílové listy v alikvotní hodnotě na jeho majetkový účet vedený u některého z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů. V případě, že investor majetkovým účtem nedisponuje lze využít služeb správce Fondu týkající se zřízení účtu a vypořádání celé transakce.

Investor se zájmem o investici by si v každém případě měl přečíst dostupné informace o Fondu a jeho investičním profilu.

Zabezpečení

Fond se řídí Zákonem č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Na dodržování legislativy a konkrétních statutů dohlíží Česká národní banka.

Všechny investice jsou posuzované investičním výborem Fondu. Fond je regulovaný Českou národní bankou a investice jsou pod neustálým dohledem financujících bank.

Projektové zabezpečení

 1. Investice a divestice Fondu schvaluje představenstvo investiční společnosti po konzultaci a na doporučení Investiční komise Fondu.
 2. Tržby z aktiv v portfoliu Fondu jsou vázané na dlouhodobé, zákonem garantované fixní výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
 3. Výkon aktiv v portfoliu permanentně sleduje management Fondu a monitorují financující banky
 4. Aktiva jsou pouze v zemích se stabilním regulačním rámcem
 5. Aktiva v portfoliu mají dlouhodobé záruky na komponenty od renomovaných dodavatelů
 6. Fond investuje pouze do aktiv výlučně se spolehlivou a odzkoušenou technologii
 7. Aktiva v portfoliu mají dlouhodobé smlouvy s dodavateli, definující minimální výkon s přísnými pokutami
 8. Všechna aktiva jsou pojištěna pro případ výpadku produkce
 9. Fond diversifikuje rizika prostřednictvím investic do různých typů projektů obnovitelných zdrojů
 10. Z pohledu CZK a EUR struktury aktiv má Fond vyvážené portfolio

Legislativní zabezpečení

Dohled: Česká národní banka
Správce fondu měsíčně reportuje ČNB strukturu aktiv fondu včetně účetních výsledků.

Správce: REDSIDE investiční společnost, a.s.
Držitel licence ČNB vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů. Objem spravovaného majetku v roce 2016 přesáhl 200 mil. EUR.

Depozitář: UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Monitoruje, vykonává a reportuje peněžní transakce v souladu se zákonem a statutem fondu.

Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Jednou ročně audituje účetní závěrku a výroční zprávu fondu.

Oceňovatel aktiv: ze seznamu ČNB
Přecenění majetku fondu se děje minimálně jednou ročně nezávisle na investiční společnosti oceňovatelem ze seznamu ČNB.

Více informací o legislativním zabezpečení

 1. Dohled: Fond je regulovaný Českou národní bankou. Správce Fondu společnost REDSDIE měsíčně reportuje ČNB strukturu aktiv fondu včetně účetních výsledků. Na čtvrtletní bázi pak zasílá pravidelně reporty European Securities and Market Authority týkající se zejména nastavení vnitřních kontrolních mechanismů a řízení rizik
 2. Profesionální správa majetku Fondu: Fond je spravován společností REDSIDE investiční společnost, a.s., která je v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech držitelem licence České národní banky vztahující se na obhospodařování a administraci investičních fondů.
 3. Depozitář: Správce Fondu sám nemá možnost s prostředky Fondu nakládat. Majetek Fondu je uložen u depozitáře – banky se speciální licencí. Ani depozitář nemá možnost s prostředky Fondu pracovat (půjčovat je, zastavovat je apod.). Tento majetek je veden na speciálním účtu, který nepodléhá standardním pravidlům pro výkon činnosti bank. Depozitář sleduje především, zda je Fond spravován s odbornou péčí a zda je spravován v souladu se zákonem a svým statutem. Hlavní činností depozitáře je kontrola, zda jsou podílové listy vydávány správně a odkupovány v souladu se zákonem a statutem, zda je kurz podílového listu vypočítáván v souladu se zákonem a statutem, kontroluje způsob oceňování majetku Fondu, zda je majetek nabýván v soudu se zákonem a statutem, včetně kontroly všech příchozích a odchozích plateb. Funkci depozitáře Fondu vykonává UniCredit Bank, a.s.
 4. Oddělení majetku Fondu od majetku investiční společnosti (Čínská zeď): Majetek fondu je oddělen od majetku investiční společnosti. Jestliže by tedy investiční společnost zkrachovala, s majetkem se nic nestane, je pouze předán pod správu jiné společnosti.
 5. Audit: Audit Fondu jednou ročně provádí společnost PriceWaterhouseCoopers, která audituje účetní závěrku, přílohu účetní závěrky a výroční zprávu Fondu.
 6. Přecenění aktiv: Dle platné legislativy zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních Fondech a dle statusu má Fond povinnost přeceňovat svůj majetek. Přecenění se děje min. jednou ročně nezávisle na investiční společnosti oceňovatelem ze schváleného seznamu ČNB.
 7. Investiční limity: Fond musí dodržovat limity dané zákonem a statutem Fondu. To zabraňuje riziku ztráty v důsledku investice velkého množství prostředků do jednoho aktiva. Fond je povinen dodržovat zákonné investiční limity na jednu majetkovou hodnotu v aktivech fondu ve výši max. 35 % k celkovému fondovému kapitálu.
 8. Správce fondu: Správce Fondu REDSIDE investiční společnost, a.s. spolupracuje v oblasti portfolio managementu s investiční skupinou Arca Capital.

Informace pro investory

Každý investor dostává na měsíční bázi informaci o ceně podílového listu od správce fondu, společnosti REDSIDE. Zároveň Fond na svých stránkách zveřejňuje pravidelný měsíční reporting obsahující informace o dění ve Fondu včetně jeho velikosti a výkonnosti.

Fond v rámci diverzifikační strategie nakupuje různá aktiva z oblasti obnovitelných zdrojů v regionu CEE, čímž rozkládá riziko.

Fond může investovat do těchto zařízení:
+ Fotovoltaické elektrárny
+ Větrné elektrárny
+ Malé vodní elektrárny
+ Výroba energií z odpadu
+ Kogenerační jednotky
+ Bioplynové stanice
+ Elektrárny na bázi biomasy
+ Energetické fondy

FAQ please see English version.